Dokumenty Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Nasze dzieci

STATUT

STOWARZYSZENIA

 „ NASZA SZKOŁA”

  W PIOTROWICACH

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

& 1

Stowarzyszenie  o nazwie „ Nasza Szkoła” w Piotrowicach, zwane w dalszej części Stowarzyszeniem, jest dobrowolną, samorządną organizacją  działającą zgodnie z porządkiem prawnym obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

& 2

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.- Prawo o stowarzyszeniach Prawa o stowarzyszeniach ( Dz.U.z 2001r.Nr 79, poz. 855 ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego  i o wolontariacie ustawę o działalności  pożytku  publicznego  i  o wolontariacie ( Dz. U Nr 96 , poz. 874 ze zm.), ustawy z 18 kwietnia  1996 roku o kulturze fizycznej   ( Dz.U . Z 2001 r. 81, poz. 899 ze zmianami ) oraz niniejszego statutu. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.)

& 3

Stowarzyszenie może używać oznak  i pieczęci na zasadach określonych przez stowarzyszenie .

& 4

Stowarzyszenie  może być członkiem  krajowych i miedz narodowych organizacji o podobnych celach statutowych.

&5

Stowarzyszenie swoim działam obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

&6

Siedzibą Stowarzyszenia jest Szkoła Podstawowa w Piotrowicach.

 

Rozdział II

Cele i metodyka działania

 

& 7

1.Celem  Stowarzyszenia jest:

1) prowadzenie publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrowicach

2) prowadzenie publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego

3) pomocy społecznej , w tym pomocy  rodzinom i  osobom  w trudnej sytuacji  życiowej oraz  wyrównywania  szans tych rodzin i osób;

4) działalność charytatywnej:

5) podtrzymywania tradycji narodowej , pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

 

 

6) działalność na  rzecz mniejszości narodowych:

7) ochrony i promocji zdrowia:

8) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

9)promocji zatrudnienia i aktywacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy:

10) spowszedniania i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn:

11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy , w tym rozwój przedsiębiorczości :

12)działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:

13)nauki ,edukacji, oświaty i wychowania;

14)krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;

15)kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

16)upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

17) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

18)porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;

19)upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz ochronności państwa;

20)upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz  swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

21)ratownictwa i ochrony ludności;

22)pomocom ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

23)upowszechnienia i  ochrony praw konsumentów;

24) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami;

25)promocji i organizacji wolontariatu;

26) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje porządkowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, w zakresie określonym w  pkt 1-23.

27) działalność wychowawczo- oświatowa;

28) rozwój działalności kulturalnej i edukacyjnej;

29)dbałość o rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy dzieci i młodzieży;

30)organizowanie życia koleżeńskiego na terenie szkoły i wśród społeczności lokalnej

31)promowanie uczniów wybitnie zdolnych zwłaszcza z rodzin ubogich drogą dofinansowania i stypendiów;

32) upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej, sportu i turystyki oraz innych form aktywnego wypoczynku, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i niepełnosprawnych, jak również tworzenie warunków w tym zakresie.

33)czynny udział w kulturalnym, gospodarczym i społecznym rozwoju życia kraju

34)uczestniczenie  w ochronie przyrody, krajobrazu, zabytków kultury i naturalnego środowiska człowieka

 

2. Działalność pożytku publicznego jest wyłączną działalnością Stowarzyszenia prowadzoną zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.( Dz.U. Nr 96, poz.873 ze zm.

 

& 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. gromadzenie dobrowolnych składek
 2. pozyskiwanie darczyńców
 3. organizowanie imprez
 4. inne działania sprzyjające rozwojowi celów Stowarzyszenia
 5. prowadzenie działalności  integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską
 6. programowanie rozwoju kultury fizycznej i turystyki i zapewnienia jego Realizacji w oparciu o pomoc organów samorządowych i państwowych oraz współdziałanie w tym celu ze wszystkimi zainteresowaniami instytucjami i organizacjami
 7. organizowanie zawodów i imprez rekreacyjnych, sportowych, turystycznych i krajoznawczych dla swoich członków oraz środowisku działania, jak również brania udziału w imprezach sportowych i turystycznych organizowanych przez organy samorządowe i państwowe kultury fizycznej oraz inne organizacje
 8. propagowanie piękna ojczystego kraju oraz zapoznanie z jego dorobkiem kulturalnym i najwartościowszymi osiągnięciami  narodu
 9. rozwijanie w różnych  formach propagandy wychowania fizycznego, sportu i turystyki
 10. prowadzi działalność kulturalno-oświatową i współdziała w zakresie ochrony przyrody, krajobrazu i zabytków kultury
 11. stwarza dzieciom i młodzieży możliwości podnoszenia poziomu sportowego
 12. organizuje kursy, konferencje, seminaria i obozy na których szkoli kadrę działaczy i organizatorów
 13. zarządza  posiadanymi urządzeniami sportowymi i turystycznymi oraz przeprowadza remonty i konserwacje majątku będącego w użytkowaniu Stowarzyszenia

 

& 9

Stowarzyszenie celem realizacji swych statutowych celów może powoływać inne organizacje prawem dozwolone

 

& 10

Realizując powyższe cele Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudnić pracowników do prowadzenia swych spraw lub zlecać wykonanie zadań innym podmiotom.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

&  11

Członkowie stowarzyszenia dzielą się na :

1.zwyczajnych

2.wspierających

3.honorowych

 & 12

 

1.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych .

2 Członkami Stowarzyszenia mogą być również małoletni:

a) w wieku 16-18 lat  i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego: małoletni nie mogą jednak stawić w składzie Zarządu więcej niż 50% składu statutowego

b)w wieku poniżej 16 lat za zgodą przedstawiciela ustawowego bez prawa udziału w głosowaniu na walnym zebraniu oraz bez możliwości korzystania z czynnego i niernego prawa wyborczego

3. Członkiem wspierającym może być  osoba  prawna , uznająca i wspierająca materialne cele Stowarzyszenia, przyjęta na poczet członków Stowarzyszenia stosowną uchwałę Zarządu, po założeniu pisemnej deklaracji

4.Członkiem honorowym może być osoba prawna , uznająca i wspierająca materialne cele Stowarzyszenia .Godność członka honorowego nadaje Zarząd.

5.Założyciele Stowarzyszenia, stają się członkami zwyczajnymi z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

 

& 13

O przyjęciu w poczet członków, po założeniu  pisemnej deklaracji przez kandydata, decyduje w formie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, zwykła większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu.

 

 

& 14

 

Członkowie zwyczajni mają , w szczególności prawo do:

1.wybierania i bycia wybieranym do władz  stowarzyszenia oraz posiadania głosu stanowiącego

2.uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia , w spotkaniach członków, w zawodach i imprezach rekreacyjnych , sportowych i turystycznych

3 wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących  celów i funkcjonowania Stowarzyszenia

4.korzystania z urządzeń, sprzętu, lokalów oraz pomocy Stowarzyszenia

5.posiadania oznak i legitymacji Stowarzyszenia

6. korzystania z ulg przy korzystaniu z bazy Stowarzyszenia na zasadach określonych przez użytkownika bazy

7.korzystania z innych możliwości jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie

 

Członkowie wspierający i honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych, za wyjątkiem praw wyborczych

 

& 15

 

Członkowie zobowiązani  są do:

 1. przestrzegania przepisów Statutu oraz uchwały i postanowień władz Stowarzyszenia
 2. aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia poprzez pozyskiwanie środków od sponsorów, udział w pracach remontowo-porządkowych na nieruchomościach użytkowanych przez Stowarzyszenie , udział w zawodach i imprezach rekreacyjnych, sportowych i turystycznych
 3. rozpropagowywanie celów Stowarzyszenia
 4. dbanie o dobre imię Stowarzyszenia
 5. regulowanie opłacania składek w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Członków

 

& 16

Skreślenie z listy  członków Stowarzyszenia następuje przez:

 1. pisemną rezygnację
 2. rozwiązanie się stowarzyszenia
 3. wykluczenie przez Zarząd

 

 

a)za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia

b)za nieusprawiedliwioną nieobecność w 4 kolejnych spotkaniach organów Stowarzyszenia

4. śmierć członka lub jego likwidację (w przypadku osoby prawnej lub organizacji)

&17

1.Od podjętej uchwały Zarządu wraz z uzasadnieniem w przedmiocie skreślenia z listy członków, przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

2.Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

&18

Władzami Stowarzyszenia są:

1.Walne Zgromadzenie Członków

2.Zarząd

3.Komisja Rewizyjna

&19

1.Kadencja wszystkich władz wybieralnych trwa 2 lata.

2.Wybory władz odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej ½ liczby członków uprawnionych do głosowania. Do władz wchodzą osoby, które kolejno otrzymały największą ilość głosów.

&20

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos prowadzącego obrady.

 

&21

Najwyższą władze Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków do którego kompetencji należy:

1.uchwalenie programu działania Stowarzyszenia

2.wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej

3.zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej

4.ustalenie wysokości składek

5.uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków

6.udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi

7.uchwalenie statutu i  dokonywania jego zmian

8.rozpatrywanie odwołań do rozstrzygnięć Zarządu

9.podjęcie uchwały o likwidacji Stowarzyszenia i sposobie jego likwidacji

10.rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu

&22

Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd co najmniej 1 raz w roku lub na uzasadniony wniosek 1/4 członków Stowarzyszenia, powiadomionych o jego terminie, miejscu i porządku obrad w sposób zwyczajowo przyjęty na co najmniej 7 dni przed terminem obrad.

&23

1.Zarząd składa się z 6 członków wybranych  przez Walne Zgromadzenie Członków.

2.Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa, skarbnika i  pozostałych 3 członków Zarządu.

 

&24

1.      Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

a)realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Członków

b)składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków rocznych sprawozdań, w tym bilansu, z działalności Zarządu Stowarzyszenia

c)przyjmowania nowych członków Stowarzyszenia

d)reprezentacja Stowarzyszenia na zewnątrz i działalność w jego imieniu

e)kierowanie bieżącą działalnością Zarządu; oświadczenia woli w zakresie bieżącej działalności Stowarzyszenia składają prezes lub viceprezes

f) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków

g)podejmowanie uchwał o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia

h)ustalenie projektów działania w zakresie finansowym i merytorycznym Stowarzyszenia

i)ustalenie zasad gospodarki finansowej Stowarzyszenia

j)opiniowanie zatrudnienia i zwalniania nauczycieli w Szkole Podstawowej, w publicznym przedszkolu lub w innych formach wychowania przedszkolnego. Wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wobec zatrudnionych nauczycieli i pozostałych osób wykonuje Prezes Stowarzyszenia

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

&25

1.      Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków.

2.      W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący i  1 członek Komisji Rewizyjnej. Przewodniczącego Komisji rewizyjnej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Członków, zaś wiceprzewodniczącego Komisja Rewizyjna na wniosek przewodniczącego.

&26

 

1.      Do kompetencjo Komisji Rewizyjnej należy:

a)kontrola statutowej i finansowej działalności Zarządu w zakresie zgodności z prawem, statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków

b)składanie wniosków o udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia

2. Ze swej działalności Komisja Rewizyjna  składa sprawozdanie roczne dla Walnego Zgromadzenia Członków.

&27

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w art.17 ust. 1 – 3 w czasie trwania kadencji, uzupełnianie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

&27 a

Zabrania się:

a)udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostali w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanej dalej „osobami bliskimi”,

b)przekazywania ich majątku na rzecz członków, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadzie innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c)wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o o p.p

d)zakupu na szczególnych zasadach towarów usług od podmiotów , w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osób bliskich

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

&28

1.Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości oraz fundusze

2.Na fundusze składają się:

a)składki członkowskie

b)darowizny

c)spadki i zapisy

d)dotacje i subwencje

e)dochody z ofiarności publicznej

f) z innych źródeł

3.Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd

4. Oświadczenia woli w zakresie spraw majątkowych składają prezes i 1 członek Zarządu lub dwóch innych członków Zarządu, upoważnionych uchwałą Zarządu.

 

 

 

 

 

Rozdział VI

Zmiana statutu i likwidacja Stowarzyszenia

&29

Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga kwalifikowanej większości co najmniej 2/3 głosów Walnego Zgromadzenia Członków przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

&30

1.Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego zgromadzenia Członków lub w innych przypadkach przewidzianych prawem.

2.Uchwała w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia powinna określać sposób likwidacji Stowarzyszenia oraz wskazać cel na jaki ma być przeznaczony majątek.

&31

W sprawach nieuregulowanych niniejszy statutem mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o kulturze fizycznej i kodeksu cywilnego.

&32

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.