KILKA SŁÓW O STOWARZYSZENIU

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

 

 

            Kilka słów o nas.......

 

 

Nazwa placówki brzmi ZESPÓŁ SZKOLNO -

PRZEDSZKOLNY "NASZA SZKOŁA" .W skład

zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa "Nasza Szkoła"

i Niepubliczne Przedszkole Stowarzyszenia "Nasza

Szkoła". Organem sprawującym nadzór pedagogiczny

jest Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu.

Organami Zespołu Szkół są: Dyrektor Przedszkola

i Szkoły Podstawowej, Rada Rodziców Przedszkola i

Szkoły Podstawowej, Samorząd Uczniowski.

Struktura organizacyjna szkoły obejmuje klasy I -

III i obowiązkowy oddział przedszkolny.

Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia

dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie

kształcenia zintegrowanym i wychowania

przedszkolnego. Godzina zajęć w szkole trwa 45

minut. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach

prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do

60 minut zachowując ogólny czas zajęć ustalony w

tygodniowym rozkładzie. Czas trwania

poszczególnych zajęć w oddziałach ustala nauczyciel

prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny

tygodniowy czas zajęć.

Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku 2,5 do 5 lat.

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola

jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg.

zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb,

zainteresowań, uzdolnień. Przedszkole sprawuje

opiekę według ustalonego planu zajęć. Obowiązuje

w nim 5-dniowy tydzień pracy. Rozkład dnia dla

danego

oddziału przedszkolnego jest dostosowany do

potrzeb dzieci wynikających z wymagań

zdrowotnych, higienicznych i jest dostosowany do

założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.

Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych z

dziećmi jest  dostosowany do możliwości

rozwojowych dzieci. Przedszkole pracuje w

godzinach od 6.30 do 17.00 we wszystkie dni

robocze. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci.

Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Piotrowicach

położone są w Gminie Kostomłoty, na pograniczu

Powiatu Średzkiego i Wrocławskiego. Miłe otoczenie,

możliwość obcowania z przyrodą, leżący

nieopodal zabytkowy park, plac zabaw oraz boiska

sportowe przystosowane do pracy dydaktycznej z

najmłodszymi spełniają ważna rolę w realizacji zadań

edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych

naszej szkoły. Bezpieczeństwo zapewnia ogrodzony

teren, gdzie znajdują się zabudowania szkoły oraz

duży plac zabaw, na którym nasze dzieci znajdują

odpoczynek podczas przerw lekcyjnych.

Głównym celem zajęć  jest szeroko pojęty rozwój

 dzieci, rozwijanie ich zainteresowań.

Dzieci uczestniczą w konkursach i  osiągają sukcesy.

Naszym głównym celem jest zapewnienie

wysokiego poziomu nauczania i bogatej oferty edukacyjnej

(zajęcia dodatkowe: j. angielski,

zaj. matematyczno –przyrodnicze, plastyczne

i zajęcia specjalistyczne – logopedyczne).

W ramach podstawy programowej uczniowie mają

rozszerzenie z języka angielskiego.

Dzieciom udzielane jest również wsparcie

w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

i pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 (zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze,

korekcyjno kompensacyjne, socjoterapia).

Dbamy również o rozwój kulturalny naszych

 dzieci realizując projekt „Bliżej sztuki”,

w ramach którego dzieci mają spotkania

z teatrem i filharmonią (uwrażliwienie na piękno

muzyki klasycznej i sztuki teatralnej).

Stały kontakt z rodzicami, doskonała znajomość

 dzieci i domowa atmosfera sprzyjają

wszechstronnemu rozwojowi dzieci

i przygotowują je do twórczego i samodzielnego

 życia w społeczeństwie.