PROJEKTY UNIJNE

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

                                                                                           

 
 

 

WYNIKI NABORU

Dnia 01 września 2011 r. komisja w składzie:

Prezes Stowarzyszenia “Nasza Szkoła” -Pan Mariusz Żałobniak

Dyrektor Zespołu Szkolno – 


Wicedyrektor ds. Dydaktycznych – Pan Sebastian Stępniak
Przedszkolnego “Nasza Szkoła” - Pani Marzanna Krzyżak

Po zweryfikowaniu złożonych ofert złożonych w ramach projektu pt.: „Podniesienie efektywności kształcenia” w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 POKL

komisja ogłosiła wyniki naboru do projektu

zajęcia z języka angielskiego – Agata Kogut

Protokolant – Pani Marta Orzechowska

 

OGŁOSZENIE

dnia 29.08.2011 r.

Prezes Stowarzyszenia "Nasza Szkoła"

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKA:

1.Nauczyciela/Nauczycielki języka angielskiego do prowadzenia zajęć rozwijających z języka angielskiego dla pierwszego etapu edukacji wczesnoszkolnej

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym " Nasza Szkoła" w Piotrowicach

Realizowany projekt pt.: „Podniesienie efektywności kształcenia” w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 POKL

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Zespole Szkolno – Przedszkolnym "Nasza Szkoła", Piotrowice 31, 55-311 Kostomłoty lub pocztą na adres Zespół Szkolno – Przedszkolny "Nasza Szkoła" 55-311 Kostomłoty z dopiskiem: Dotyczy naboru w ramach projektu pt.: „Podniesienie efektywności kształcenia” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2011 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym " Nasza Szkoła" w Piotrowicach dnia 01.09.2011 r. ( piątek) g.12:00.

 

Prezes Stowarzyszenia "Nasza Szkoła"

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

Nauczyciela/Nauczycielki języka angielskiego do prowadzenia zajęć rozwijających z języka angielskiego dla pierwszego etapu edukacji wczesnoszkolnej

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym " Nasza Szkoła" w Piotrowicach

Realizowany projekt pt.: „Podniesienie efektywności kształcenia” w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 POKL

Forma zatrudnienia: umowa o dzieło

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe, licencjat – filologia angielska

b) przygotowanie pedagogiczne

c) min. 1 rok doświadczenia w pracy w szkole, w przedszkolu

d) oświadczenie o niekaralności

 2. Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność pracy w zespole

b) wysokie umiejętności komunikacyjne,

c) umiejętności pracy z dziećmi

d) obowiązkowości, rzetelność

 3. Zakres wykonywanych zadań w projekcie

· Przygotowanie autorskiego programu zajęć na 2 lata realizacji projektu 2010/2011- 40 godz.; 2011/2012- 40 godz., z podziałem na tematy zajęć z uwzględnieniem zasady równości szans

· Prowadzenie zajęć przedmiotowych zgodnie z harmonogramem dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnym " Nasza Szkoła" w Piotrowicach (łącznie 80 godz. w 2010/2011 r. – 40 godz., 2011/2012 – 40 godz..), czas trwania pojedynczych zajęć – 45 min.

· Prowadzenie dziennika zajęć i listy obecności dzieci na zajęciach

· Przygotowanie dokumentacji zdjęciowej oraz materiałów związanych z realizacją zajęć i przekazanie jej Zamawiającemu

· Indywidualna ocena poziomu wiedzy uczestników zajęć na początku realizacji oraz na końcu realizacji projektu

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) dokument poświadczający wykształcenie

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy w szkole

e) oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych

f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

g) ewentualne posiadane referencje,

h) oferta o deklarowanej stawce brutto za godzinę zajęć

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) i poświadczone własnoręcznym podpisem. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Zespole Szkolno – Przedszkolnym "Nasza Szkoła", Piotrowice 31, 55-311 Kostomłoty lub pocztą na adres Zespół Szkolno – Przedszkolny "Nasza Szkoła" 55-311 Kostomłoty z dopiskiem: Dotyczy naboru na pełnienie funkcji: Nauczyciela/ Nauczycielki języka angielskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym " Nasza Szkoła" w Piotrowicach, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2011 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym " Nasza Szkoła" w Piotrowicach dnia 01.09.2011 r. ( piątek) g.12:00

 

zapytanie ofertowe z dnia 24.06.2011 r.

 

 Nazwa firmy                                     Piotrowice, 24.06.2011 r.

                                                                                              

Stowarzyszenie Nasza Szkoła

Piotrowice 31

55-311 Kostomłoty

tel. 71 397-02-86

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 Zaproszenie do składania ofert

       I.            ZAMAWIAJĄCY

Stowarzyszenie Nasza Szkoła ,Piotrowice 31, 55-311 Kostomłoty

NIP:913-151-07-98, REGON: 93268712, KRS: 0000032067

 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dostarczeniu następujących artykułów:

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

 

 

 

Nazwa przedmiotu

Ilość

Makatki przyrodnicze ( z elementami ruchowymi )

1

Biocenozy barwne puzzle

1

Model serca z  pompką

1

Termometr paskowy

1

Pory roku

1

Makatka

1

Program do nauki czytania i ortografii TI

1

Program do nauki czytania i ortografii TI

1

Program do nauki języków obcych – język angielski

1

Portrety kompozytorów

1

 Kosmiczne twarze

1

Domek do zabawy – sklep i poczta

1

Toner do kserokopiarki

1

Papier biurowy

15

Sztalugi

4

Farby kolorowy

10

Skakanki

5

Hula- Hop

10

Tektura karbowana falista

3

Nożyczki wzorki

10

Orgiami

5

Suszarka na prace plastyczne

1

Kredki ołówkowe

10

Tęczowe wiatraki – ćwiczenia oddechowe

3

Lusterka

20

Dmuchane lotto –ćw. Logopedyczne

1

Memory english words

5

Nauka rzeczowników- j. angielski

2

Nauka czasowników i czynności - j. angielski

2

Lotto – jedzenie – j. angielski

1

Lotto – zwierzęta – j. angielski

2

Puzzle do nauki j. angielskiego – rzeczowniki

6

Ułóż słowo –j. angielski

6

Play Foam -  zestaw piankowych kuleczek

2

Cekiny – elementy plastyczne

14

Dziurkacze ozdobne

9

 

 

 

 

 Oferta powinna zawierać cenę usługi logistycznej

 3. Zamawiający niedopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4. Zamawiający niedopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 III. TERMIN SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ 29.06.2011 r. do godziny 15:00 – sekretariat Zespołu Szkolno – Przedszkolnego „Nasza Szkoła”, Piotrowice 31 55-311 Kostomłoty z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe- Podniesienie efektywności kształcenia”

 IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu,

numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę

- załączone certyfikaty

 V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty  na adres: Zespół Szkolno – Przedszkolnego „Nasza Szkoła”, Piotrowice 31 55-311 Kostomłoty z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe- Podniesienie efektywności kształcenia”

 2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 5.07.2011 r. , a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 na stronie internetowej pod adresem www.naszaszkola.nets.pl, oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 - Cena 100%

 VII. INFOR

MACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający

zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty

tradycyjnej

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego pod numerem telefonu 71-397-02-86, pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Wyniki zapytania ofertowego z dnia 24 czerwca 2011 r.

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego dziękuje firmą za odpowiedź na zapytanie ofertowe z dnia 24 czerwca 2011 dotyczące zakupu pomocy dydaktycznych w ramach projektu pt.: „Podniesienie efektywności kształcenia” w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Podziałanie 9.1.2 POKL

Komisja plenarna wybrała ofertę firmy : EduSklep

 

Zapytanie ofertowe  1. ZAMAWIAJĄCY

Stowarzyszenie Nasza Szkoła ,Piotrowice 79, 55-311 Kostomłoty

NIP:913-151-07-98, REGON: 93268712, KRS: 0000032067


II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dostarczeniu następujących artykułów:

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:


Nazwa przedmiotu

Ilość

Magnetyczne liczmany i cyfry do demonstracji

1

Obrazkowa matematyka

1

Piłki arytmetyczne

3

Podłogowa oś liczbowa

1

Kropki matematyczne – gra ruchowa

1

Ruszam się i uczę – mata z kostkami

1

Pomyśl i rzuć – zabawa ruchowa

1

Wielkie kostki z pianki

2

Wielkie kostki z pianki

1

Kolorowe liczydło duże

1

Laski gimnastyczne

10

Piłka lekarska 1 kg

2

Woreczek

10

Ławeczka gimnastyczna

1

Grabinka gimnastyczna

1

Piłka lekarska 2kg, 3 kg

2

Kolorowe liczydło duże

1

Liczydło 10- rzędowe

1

Puzzle tablicy 100

1

Głowa pełna liczb

1

Tabliczka mnożenia z potworami

1

Bryły ułamkowe magnetyczne

1

Ułamkowa Pizza

1

Budujemy szkielety brył

1

Waga 1,0 litrowa z odważnikiem

1

Waga szalkowa ze zbiornikiem 1,0 litrowym

1

Zegar mata aktywności z kartami

1

Modele cyklu rozwojowego zwierzą

1

Cykl rozwoju- modele dmuchane

1

Cykl inkubacji kurczaka

1

 


Oferta powinna zawierać cenę usługi logistycznej1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości stosowania zamienników.


III. TERMIN SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ 29.04.2011 r.


IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY


Oferty muszą być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę


Oferty muszą mieć:

-przedmiot zamówienia 

-ceny

- załączone certyfikaty

-warunki płatności i terminy realizacji


V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. DO DNIA

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 04.05.2011 r. , a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 na stronie internetowej pod adresem www.naszaszkola.nets.pl

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 - Cena 70%

2 – certyfikaty bezpieczeństwa 30%


VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego pod numerem telefonu 71-397-02-86, pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

 

 ***************************************

****************************************

 

Nazwa firmy                                                                                     Piotrowice, 04.05.2011 r.

Stowarzyszenie „Nasza Szkoła”

Piotrowice 79

55-311 Kostomłoty

tel. 71 397-02-86

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

 

 

 

Wyniki zapytania ofertowego z dnia 19.04.2011 r.

Dnia 04.05.2011 r. o godzinie 9:00 Komisja w składzie:

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego "Nasza Szkoła" – M. Krzyżak ,

Prezes Stowarzyszenia "Nasza Szkoła" – M. Żałobniak

Wicedyrektor ds. dydaktycznych – S . Stępniak

WYŁONIŁA OFERTĘ FIRMY   EDUSKLEP    za cenę: 4 476,91

 Informacja została zamieszczona dnia 04.05.2011 r. o godzinie 11:50 na stornie internetowej www.naszaszkola.nets.pl

 

 

 

 

PROJEKT "PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA"


OGŁOSZENIE

dnia 3.12.210 r.

Prezes Stowarzyszenia "Nasza Szkoła"

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKA:

1.Nauczyciela/Nauczycielki języka angielskiego do prowadzenia zajęć rozwijających z języka angielskiego dla pierwszego etapu edukacji wczesnoszkolnej

2.Nauczyciela/Nauczycielki plastyki do prowadzenia zajęć rozwijających z plastyki dla pierwszego etapu edukacji wczesnoszkolnej

3.Nauczyciela/Nauczycielki zajęć matematyczno - przyrodniczych do prowadzenia zajęć rozwijających z zajęć matematyczno - przyrodniczych dla pierwszego etapu edukacji wczesnoszkolnej

4.Nauczyciela/Nauczycielki zajęć gimnastycznych – kształtowanie prawidłowej postawy ciała do prowadzenia zajęć gimnastycznych – kształtowanie prawidłowej postawy ciała dla pierwszego etapu edukacji wczesnoszkolnej

5.Nauczyciela/Nauczycielki zajęć logopedycznych do prowadzenia zajęć logopedycznych dla pierwszego etapu edukacji wczesnoszkolnej

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym " Nasza Szkoła" w Piotrowicach

Realizowany projekt pt.: „Podniesienie efektywności kształcenia” w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 POKL

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Zespole Szkolno – Przedszkolnym "Nasza Szkoła", Piotrowice 31, 55-311 Kostomłoty lub pocztą na adres Zespół Szkolno – Przedszkolny "Nasza Szkoła" 55-311 Kostomłoty z dopiskiem: Dotyczy naboru w ramach projektu pt.: „Podniesienie efektywności kształcenia” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2011 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym " Nasza Szkoła" w Piotrowicach dnia 14.01.2011 r. ( piątek) g.12:00.

 

Prezes Stowarzyszenia "Nasza Szkoła"

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

Nauczyciela/Nauczycielki języka angielskiego do prowadzenia zajęć rozwijających z języka angielskiego dla pierwszego etapu edukacji wczesnoszkolnej

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym " Nasza Szkoła" w Piotrowicach

Realizowany projekt pt.: „Podniesienie efektywności kształcenia” w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 POKL

Forma zatrudnienia: umowa o dzieło

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe, licencjat – filologia angielska

b) przygotowanie pedagogiczne

c) min. 1 rok doświadczenia w pracy w szkole, w przedszkolu

d) oświadczenie o niekaralności

 2. Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność pracy w zespole

b) wysokie umiejętności komunikacyjne,

c) umiejętności pracy z dziećmi

d) obowiązkowości, rzetelność

 3. Zakres wykonywanych zadań w projekcie

· Przygotowanie autorskiego programu zajęć na 2 lata realizacji projektu 2010/2011- 40 godz.; 2011/2012- 40 godz., z podziałem na tematy zajęć z uwzględnieniem zasady równości szans

· Prowadzenie zajęć przedmiotowych zgodnie z harmonogramem dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnym " Nasza Szkoła" w Piotrowicach (łącznie 80 godz. w 2010/2011 r. – 40 godz., 2011/2012 – 40 godz..), czas trwania pojedynczych zajęć – 45 min.

· Prowadzenie dziennika zajęć i listy obecności dzieci na zajęciach

· Przygotowanie dokumentacji zdjęciowej oraz materiałów związanych z realizacją zajęć i przekazanie jej Zamawiającemu

· Indywidualna ocena poziomu wiedzy uczestników zajęć na początku realizacji oraz na końcu realizacji projektu

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) dokument poświadczający wykształcenie

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy w szkole

e) oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych

f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

g) ewentualne posiadane referencje,

h) oferta o deklarowanej stawce brutto za godzinę zajęć

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) i poświadczone własnoręcznym podpisem. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Zespole Szkolno – Przedszkolnym "Nasza Szkoła", Piotrowice 31, 55-311 Kostomłoty lub pocztą na adres Zespół Szkolno – Przedszkolny "Nasza Szkoła" 55-311 Kostomłoty z dopiskiem: Dotyczy naboru na pełnienie funkcji: Nauczyciela/ Nauczycielki języka angielskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym " Nasza Szkoła" w Piotrowicach, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2011 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej wZespole Szkolno – Przedszkolnym " Nasza Szkoła" w Piotrowicach dnia 14.01.2011 r. ( piątek) g.12:00

 

Prezes Stowarzyszenia "Nasza Szkoła"

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

Nauczyciela/Nauczycielki plastyki do prowadzenia zajęć rozwijających z plastyki dla pierwszego etapu edukacji wczesnoszkolnej

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym " Nasza Szkoła" w Piotrowicach

Realizowany projekt pt.: „Podniesienie efektywności kształcenia” w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 POKL

Forma zatrudnienia: umowa o dzieło

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe, licencjat – edukacja wczesnoszkolna

b) przygotowanie pedagogiczne

c) oświadczenie o niekaralności

 2. Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność pracy w zespole

b) wysokie umiejętności komunikacyjne,

c) umiejętność pracy z dziećmi

d) obowiązkowość, rzetelność

 3. Zakres wykonywanych zadań w projekcie

· Przygotowanie autorskiego programu zajęć artystycznych na 2 lata realizacji projektu, 2010/2011- 40 godz.; 2011/2012- 40 godz. z podziałem na tematy zajęć z uwzględnieniem zasady równości szans

· Prowadzenie zajęć przedmiotowych zgodnie z harmonogramem dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnym " Nasza Szkoła" w Piotrowicach (łącznie 80 godz. w 2010/2011 r. – 40 godz., 2011/2012 – 40 godz..), czas trwania pojedynczych zajęć – 45 min.

· Prowadzenie dziennika zajęć i listy obecności dzieci na zajęciach

· Przygotowanie dokumentacji zdjęciowej oraz materiałów związanych z realizacją zajęć i przekazanie jej Zamawiającemu

· Indywidualna ocena poziomu wiedzy uczestników zajęć na początku realizacji oraz na końcu realizacji projektu

 4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) dokument poświadczający wykształcenie

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy w szkole

e) oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych

f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

g) ewentualne posiadane referencje,

h) oferta o deklarowanej stawce brutto za godzinę zajęć

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) i poświadczone własnoręcznym podpisem. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Zespole Szkolno – Przedszkolnym "Nasza Szkoła", Piotrowice 31, 55-311 Kostomłoty lub pocztą na adres Zespół Szkolno – Przedszkolny "Nasza Szkoła" 55-311 Kostomłoty z dopiskiem: Dotyczy naboru na pełnienie funkcji: Nauczyciela/ Nauczycielki plastyki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym " Nasza Szkoła" w Piotrowicach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2011 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na tablicy informacyjnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym " Nasza Szkoła" w Piotrowicach dnia 14.01.2011 r. ( piątek) g.12:00

 

Prezes Stowarzyszenia "Nasza Szkoła"

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

Nauczyciela/Nauczycielki zajęć matematyczno - przyrodniczych do prowadzenia zajęć rozwijających z zajęć matematyczno - przyrodniczych dla pierwszego etapu edukacji wczesnoszkolnej

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym " Nasza Szkoła" w Piotrowicach

Realizowany projekt pt.: „Podniesienie efektywności kształcenia” w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 POKL

Forma zatrudnienia: umowa o dzieło

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe, licencjat – biolog, edukacja wczesnoszkolna

b) przygotowanie pedagogiczne

c) min. 1 rok doświadczenia w pracy w szkole, w przedszkolu

d) oświadczenie o niekaralności

 2. Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność pracy w zespole

b) wysokie umiejętności komunikacyjne,

c) umiejętność pracy z dziećmi

d) obowiązkowość, rzetelność

 3. Zakres wykonywanych zadań w projekcie

· Przygotowanie autorskiego programu zajęć przyrodniczych (pozalekcyjnych) na 2 lata realizacji projektu, 2010/2011- 40 godz.; 2011/2012- 40 godz.; z podziałem na tematy zajęć z uwzględnieniem zasady równości szans

· Prowadzenie zajęć przedmiotowych zgodnie z harmonogramem dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnym " Nasza Szkoła" w Piotrowicach (łącznie 80 godz. w 2010/2011 r. – 40 godz., 2011/2012 – 40 godz..), czas trwania pojedynczych zajęć – 45 min.

· Prowadzenie dziennika zajęć i listy obecności dzieci na zajęciach

· Przygotowanie dokumentacji zdjęciowej oraz materiałów związanych z realizacją zajęć i przekazanie jej Zamawiającemu

· Indywidualna ocena poziomu wiedzy uczestników zajęć na początku realizacji oraz na końcu realizacji projektu

 4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) dokument poświadczający wykształcenie

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy w szkole

e) oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych

f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

g) ewentualne posiadane referencje,

h) oferta o deklarowanej stawce brutto za godzinę zajęć

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) i poświadczone własnoręcznym podpisem. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Zespole Szkolno – Przedszkolnym "Nasza Szkoła", Piotrowice 31, 55-311 Kostomłoty lub pocztą na adres Zespół Szkolno – Przedszkolny "Nasza Szkoła" 55-311 Kostomłoty z dopiskiem: Dotyczy naboru na pełnienie funkcji: Nauczyciela/ Nauczycielki przyrody w Zespole Szkolno – Przedszkolnym " Nasza Szkoła" w Piotrowicach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2011 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na tablicy informacyjnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym " Nasza Szkoła" w Piotrowicach dnia 14.01.2011 r. ( piątek) g.12:00

Prezes Stowarzyszenia "Nasza Szkoła"

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

Nauczyciela/Nauczycielki zajęć gimnastycznych – kształtowanie prawidłowej postawy ciała do prowadzenia zajęć gimnastycznych – kształtowanie prawidłowej postawy ciała dla pierwszego etapu edukacji wczesnoszkolnej

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym " Nasza Szkoła" w Piotrowicach

Realizowany projekt pt.: „Podniesienie efektywności kształcenia” w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 POKL

Forma zatrudnienia: umowa o dzieło

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe, licencjat- edukacja wczesnoszkolna

b) przygotowanie pedagogiczne

c) min. 1 rok doświadczenia w pracy w szkole, w przedszkolu

d) oświadczenie o niekaralności

2. Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność pracy w zespole

b) wysokie umiejętności komunikacyjne,

c) umiejętność pracy z dziećmi

d) obowiązkowość, rzetelność

3. Zakres wykonywanych zadań w projekcie

· Przygotowanie autorskiego programu zajęć sportowych (pozalekcyjnych) zajęć na 2 lata realizacji projektu, 2010/2011- 40 godz.; 2011/2012- 40 godz. z podziałem na tematy zajęć z uwzględnieniem zasady równości szans

· Prowadzenie zajęć przedmiotowych zgodnie z harmonogramem dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnym " Nasza Szkoła" w Piotrowicach (łącznie 80 godz. w 2010/2011 r. – 40 godz., 2011/2012 – 40 godz..), czas trwania pojedynczych zajęć – 45 min.

· Prowadzenie dziennika zajęć i listy obecności dzieci na zajęciach

· Przygotowanie dokumentacji zdjęciowej oraz materiałów związanych z realizacją zajęć i przekazanie jej Zamawiającemu

· Indywidualna ocena poziomu wiedzy uczestników zajęć na początku realizacji oraz na końcu realizacji projektu

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) dokument poświadczający wykształcenie

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy w szkole

e) oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych

f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

g) ewentualne posiadane referencje,

h) oferta o deklarowanej stawce brutto za godzinę zajęć

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) i poświadczone własnoręcznym podpisem. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Zespole Szkolno – Przedszkolnym "Nasza Szkoła", Piotrowice 31, 55-311 Kostomłoty lub pocztą na adres Zespół Szkolno – Przedszkolny "Nasza Szkoła" 55-311 Kostomłoty z dopiskiem: Dotyczy naboru na pełnienie funkcji: Nauczyciela/ Nauczycielki zajęć sportowych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym " Nasza Szkoła" w Piotrowicach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2011 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na tablicy informacyjnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym " Nasza Szkoła" w Piotrowicach dnia 14.01.2011 r. ( piątek) g.12:00


 

 

 

Prezes Stowarzyszenia "Nasza Szkoła"

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

Nauczyciela/Nauczycielki zajęć logopedycznych do prowadzenia zajęć logopedycznych dla pierwszego etapu edukacji wczesnoszkolnej

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym " Nasza Szkoła" w Piotrowicach

Realizowany projekt pt.: „Podniesienie efektywności kształcenia” w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 POKL

Forma zatrudnienia: umowa o dzieło

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe, studia podyplomowe – logopedia

b) przygotowanie pedagogiczne

c) min. 1 rok doświadczenia w pracy w szkole, w przedszkolu

d) oświadczenie o niekaralności

 2. Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność pracy w zespole

b) wysokie umiejętności komunikacyjne,

c) umiejętność pracy z dziećmi

d) obowiązkowość, rzetelność

 3. Zakres wykonywanych zadań w projekcie

· Przygotowanie autorskiego programu zajęć logopedycznych (pozalekcyjnych) zajeć na 2 lata realizacji projektu, 2010/2011- 40 godz.; 2011/2012- 40 godz. z podziałem na tematy zajęć z uwzględnieniem zasady równości szans

· Prowadzenie zajęć przedmiotowych zgodnie z harmonogramem dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnym " Nasza Szkoła" w Piotrowicach (łącznie 80 godz. w 2010/2011 r. – 40 godz., 2011/2012 – 40 godz..), czas trwania pojedynczych zajęć – 45 min.

· Prowadzenie dziennika zajęć i listy obecności dzieci na zajęciach

· Przygotowanie dokumentacji zdjęciowej oraz materiałów związanych z realizacją zajęć i przekazanie jej Zamawiającemu

· Indywidualna ocena poziomu wiedzy uczestników zajęć na początku realizacji oraz na końcu realizacji projektu

 4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) dokument poświadczający wykształcenie

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy w szkole

e) oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych

f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

g) ewentualne posiadane referencje,

h) oferta o deklarowanej stawce brutto za godzinę zajęć

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) i poświadczone własnoręcznym podpisem. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Zespole Szkolno – Przedszkolnym "Nasza Szkoła", Piotrowice 31, 55-311 Kostomłoty lub pocztą na adres Zespół Szkolno – Przedszkolny "Nasza Szkoła" 55-311 Kostomłoty z dopiskiem: Dotyczy naboru na pełnienie funkcji: Nauczyciela/ Nauczycielki zajęć logopedycznych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym " Nasza Szkoła" w Piotrowicach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2011 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na tablicy informacyjnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym " Nasza Szkoła" w Piotrowicach dnia 14.01.2011 r. ( piątek) g.12:00

                                                               *************

WYNIKI NABORU

Dnia 13 stycznia 2011 r. komisja w składzie:

Prezes Stowarzyszenia “Nasza Szkoła” -Pan Mariusz Żałobniak

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego “Nasza Szkoła” - Pani Marzanna Krzyżak

Wicedyrektor ds. Dydaktycznych – Pan Sebastian Stępniak

Po zweryfikowaniu złożonych ofert złożonych w ramach projektu pt.: „Podniesienie efektywności kształcenia” w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 POKL

komisja ogłosiła wyniki naboru do projektu

 1.zajęcia logopedyczne – mgr Jadwiga Frydryk

2.zajęcia matematyczno – przyrodnicze- mgr Marzanna Krzyżak

3.zajęcia z języka angielskiego – mgr Beata Abram

4.zajęcia gimnastyczne- mgr Katarzyna Sidorska

5.zajęcia plastyczne- mgr Małgorzata Mrochen

 

OGŁOSZENIE

dnia 3.12.210 r.

Prezes Stowarzyszenia "Nasza Szkoła"

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKA:

1.Nauczyciela/Nauczycielki języka angielskiego do prowadzenia zajęć rozwijających z języka angielskiego dla pierwszego etapu edukacji wczesnoszkolnej

2.Nauczyciela/Nauczycielki plastyki do prowadzenia zajęć rozwijających z plastyki dla pierwszego etapu edukacji wczesnoszkolnej

3.Nauczyciela/Nauczycielki zajęć matematyczno - przyrodniczych do prowadzenia zajęć rozwijających z zajęć matematyczno - przyrodniczych dla pierwszego etapu edukacji wczesnoszkolnej

4.Nauczyciela/Nauczycielki zajęć gimnastycznych – kształtowanie prawidłowej postawy ciała do prowadzenia zajęć gimnastycznych – kształtowanie prawidłowej postawy ciała dla pierwszego etapu edukacji wczesnoszkolnej

5.Nauczyciela/Nauczycielki zajęć logopedycznych do prowadzenia zajęć logopedycznych dla pierwszego etapu edukacji wczesnoszkolnej

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym " Nasza Szkoła" w Piotrowicach

Realizowany projekt pt.: „Podniesienie efektywności kształcenia” w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 POKL

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Zespole Szkolno – Przedszkolnym "Nasza Szkoła", Piotrowice 31, 55-311 Kostomłoty lub pocztą na adres Zespół Szkolno – Przedszkolny "Nasza Szkoła" 55-311 Kostomłoty z dopiskiem: Dotyczy naboru w ramach projektu pt.: „Podniesienie efektywności kształcenia” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2011 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym " Nasza Szkoła" w Piotrowicach dnia 14.01.2011 r. ( piątek) g.12:00.

 

Prezes Stowarzyszenia "Nasza Szkoła"

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

Nauczyciela/Nauczycielki języka angielskiego do prowadzenia zajęć rozwijających z języka angielskiego dla pierwszego etapu edukacji wczesnoszkolnej

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym " Nasza Szkoła" w Piotrowicach

Realizowany projekt pt.: „Podniesienie efektywności kształcenia” w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 POKL

Forma zatrudnienia: umowa o dzieło

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe, licencjat – filologia angielska

b) przygotowanie pedagogiczne

c) min. 1 rok doświadczenia w pracy w szkole, w przedszkolu

d) oświadczenie o niekaralności

 2. Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność pracy w zespole

b) wysokie umiejętności komunikacyjne,

c) umiejętności pracy z dziećmi

d) obowiązkowości, rzetelność

 3. Zakres wykonywanych zadań w projekcie

· Przygotowanie autorskiego programu zajęć na 2 lata realizacji projektu 2010/2011- 40 godz.; 2011/2012- 40 godz., z podziałem na tematy zajęć z uwzględnieniem zasady równości szans

· Prowadzenie zajęć przedmiotowych zgodnie z harmonogramem dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnym " Nasza Szkoła" w Piotrowicach (łącznie 80 godz. w 2010/2011 r. – 40 godz., 2011/2012 – 40 godz..), czas trwania pojedynczych zajęć – 45 min.

· Prowadzenie dziennika zajęć i listy obecności dzieci na zajęciach

· Przygotowanie dokumentacji zdjęciowej oraz materiałów związanych z realizacją zajęć i przekazanie jej Zamawiającemu

· Indywidualna ocena poziomu wiedzy uczestników zajęć na początku realizacji oraz na końcu realizacji projektu

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) dokument poświadczający wykształcenie

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy w szkole

e) oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych

f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

g) ewentualne posiadane referencje,

h) oferta o deklarowanej stawce brutto za godzinę zajęć

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) i poświadczone własnoręcznym podpisem. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Zespole Szkolno – Przedszkolnym "Nasza Szkoła", Piotrowice 31, 55-311 Kostomłoty lub pocztą na adres Zespół Szkolno – Przedszkolny "Nasza Szkoła" 55-311 Kostomłoty z dopiskiem: Dotyczy naboru na pełnienie funkcji: Nauczyciela/ Nauczycielki języka angielskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym " Nasza Szkoła" w Piotrowicach, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2011 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej wZespole Szkolno – Przedszkolnym " Nasza Szkoła" w Piotrowicach dnia 14.01.2011 r. ( piątek) g.12:00

 

Prezes Stowarzyszenia "Nasza Szkoła"

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

Nauczyciela/Nauczycielki plastyki do prowadzenia zajęć rozwijających z plastyki dla pierwszego etapu edukacji wczesnoszkolnej

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym " Nasza Szkoła" w Piotrowicach

Realizowany projekt pt.: „Podniesienie efektywności kształcenia” w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 POKL

Forma zatrudnienia: umowa o dzieło

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe, licencjat – edukacja wczesnoszkolna

b) przygotowanie pedagogiczne

c) oświadczenie o niekaralności

 2. Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność pracy w zespole

b) wysokie umiejętności komunikacyjne,

c) umiejętność pracy z dziećmi

d) obowiązkowość, rzetelność

 3. Zakres wykonywanych zadań w projekcie

· Przygotowanie autorskiego programu zajęć artystycznych na 2 lata realizacji projektu, 2010/2011- 40 godz.; 2011/2012- 40 godz. z podziałem na tematy zajęć z uwzględnieniem zasady równości szans

· Prowadzenie zajęć przedmiotowych zgodnie z harmonogramem dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnym " Nasza Szkoła" w Piotrowicach (łącznie 80 godz. w 2010/2011 r. – 40 godz., 2011/2012 – 40 godz..), czas trwania pojedynczych zajęć – 45 min.

· Prowadzenie dziennika zajęć i listy obecności dzieci na zajęciach

· Przygotowanie dokumentacji zdjęciowej oraz materiałów związanych z realizacją zajęć i przekazanie jej Zamawiającemu

· Indywidualna ocena poziomu wiedzy uczestników zajęć na początku realizacji oraz na końcu realizacji projektu

 4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) dokument poświadczający wykształcenie

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy w szkole

e) oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych

f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

g) ewentualne posiadane referencje,

h) oferta o deklarowanej stawce brutto za godzinę zajęć

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) i poświadczone własnoręcznym podpisem. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Zespole Szkolno – Przedszkolnym "Nasza Szkoła", Piotrowice 31, 55-311 Kostomłoty lub pocztą na adres Zespół Szkolno – Przedszkolny "Nasza Szkoła" 55-311 Kostomłoty z dopiskiem: Dotyczy naboru na pełnienie funkcji: Nauczyciela/ Nauczycielki plastyki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym " Nasza Szkoła" w Piotrowicach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2011 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na tablicy informacyjnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym " Nasza Szkoła" w Piotrowicach dnia 14.01.2011 r. ( piątek) g.12:00

 

Prezes Stowarzyszenia "Nasza Szkoła"

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

Nauczyciela/Nauczycielki zajęć matematyczno - przyrodniczych do prowadzenia zajęć rozwijających z zajęć matematyczno - przyrodniczych dla pierwszego etapu edukacji wczesnoszkolnej

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym " Nasza Szkoła" w Piotrowicach

Realizowany projekt pt.: „Podniesienie efektywności kształcenia” w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 POKL

Forma zatrudnienia: umowa o dzieło

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe, licencjat – biolog, edukacja wczesnoszkolna

b) przygotowanie pedagogiczne

c) min. 1 rok doświadczenia w pracy w szkole, w przedszkolu

d) oświadczenie o niekaralności

 2. Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność pracy w zespole

b) wysokie umiejętności komunikacyjne,

c) umiejętność pracy z dziećmi

d) obowiązkowość, rzetelność

 3. Zakres wykonywanych zadań w projekcie

· Przygotowanie autorskiego programu zajęć przyrodniczych (pozalekcyjnych) na 2 lata realizacji projektu, 2010/2011- 40 godz.; 2011/2012- 40 godz.; z podziałem na tematy zajęć z uwzględnieniem zasady równości szans

· Prowadzenie zajęć przedmiotowych zgodnie z harmonogramem dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnym " Nasza Szkoła" w Piotrowicach (łącznie 80 godz. w 2010/2011 r. – 40 godz., 2011/2012 – 40 godz..), czas trwania pojedynczych zajęć – 45 min.

· Prowadzenie dziennika zajęć i listy obecności dzieci na zajęciach

· Przygotowanie dokumentacji zdjęciowej oraz materiałów związanych z realizacją zajęć i przekazanie jej Zamawiającemu

· Indywidualna ocena poziomu wiedzy uczestników zajęć na początku realizacji oraz na końcu realizacji projektu

 4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) dokument poświadczający wykształcenie

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy w szkole

e) oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych

f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

g) ewentualne posiadane referencje,

h) oferta o deklarowanej stawce brutto za godzinę zajęć

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) i poświadczone własnoręcznym podpisem. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Zespole Szkolno – Przedszkolnym "Nasza Szkoła", Piotrowice 31, 55-311 Kostomłoty lub pocztą na adres Zespół Szkolno – Przedszkolny "Nasza Szkoła" 55-311 Kostomłoty z dopiskiem: Dotyczy naboru na pełnienie funkcji: Nauczyciela/ Nauczycielki przyrody w Zespole Szkolno – Przedszkolnym " Nasza Szkoła" w Piotrowicach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2011 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na tablicy informacyjnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym " Nasza Szkoła" w Piotrowicach dnia 14.01.2011 r. ( piątek) g.12:00

 

Prezes Stowarzyszenia "Nasza Szkoła"

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

Nauczyciela/Nauczycielki zajęć gimnastycznych – kształtowanie prawidłowej postawy ciała do prowadzenia zajęć gimnastycznych – kształtowanie prawidłowej postawy ciała dla pierwszego etapu edukacji wczesnoszkolnej

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym " Nasza Szkoła" w Piotrowicach

Realizowany projekt pt.: „Podniesienie efektywności kształcenia” w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 POKL

Forma zatrudnienia: umowa o dzieło

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe, licencjat- edukacja wczesnoszkolna

b) przygotowanie pedagogiczne

c) min. 1 rok doświadczenia w pracy w szkole, w przedszkolu

d) oświadczenie o niekaralności

 2. Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność pracy w zespole

b) wysokie umiejętności komunikacyjne,

c) umiejętność pracy z dziećmi

d) obowiązkowość, rzetelność

 3. Zakres wykonywanych zadań w projekcie

· Przygotowanie autorskiego programu zajęć sportowych (pozalekcyjnych) zajęć na 2 lata realizacji projektu, 2010/2011- 40 godz.; 2011/2012- 40 godz. z podziałem na tematy zajęć z uwzględnieniem zasady równości szans

· Prowadzenie zajęć przedmiotowych zgodnie z harmonogramem dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnym " Nasza Szkoła" w Piotrowicach (łącznie 80 godz. w 2010/2011 r. – 40 godz., 2011/2012 – 40 godz..), czas trwania pojedynczych zajęć – 45 min.

· Prowadzenie dziennika zajęć i listy obecności dzieci na zajęciach

· Przygotowanie dokumentacji zdjęciowej oraz materiałów związanych z realizacją zajęć i przekazanie jej Zamawiającemu

· Indywidualna ocena poziomu wiedzy uczestników zajęć na początku realizacji oraz na końcu realizacji projektu

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) dokument poświadczający wykształcenie

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy w szkole

e) oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych

f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

g) ewentualne posiadane referencje,

h) oferta o deklarowanej stawce brutto za godzinę zajęć

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) i poświadczone własnoręcznym podpisem. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Zespole Szkolno – Przedszkolnym "Nasza Szkoła", Piotrowice 31, 55-311 Kostomłoty lub pocztą na adres Zespół Szkolno – Przedszkolny "Nasza Szkoła" 55-311 Kostomłoty z dopiskiem: Dotyczy naboru na pełnienie funkcji: Nauczyciela/ Nauczycielki zajęć sportowych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym " Nasza Szkoła" w Piotrowicach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2011 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na tablicy informacyjnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym " Nasza Szkoła" w Piotrowicach dnia 14.01.2011 r. ( piątek) g.12:00

 

Prezes Stowarzyszenia "Nasza Szkoła"

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

Nauczyciela/Nauczycielki zajęć logopedycznych do prowadzenia zajęć logopedycznych dla pierwszego etapu edukacji wczesnoszkolnej

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym " Nasza Szkoła" w Piotrowicach

Realizowany projekt pt.: „Podniesienie efektywności kształcenia” w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 POKL

Forma zatrudnienia: umowa o dzieło

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe, studia podyplomowe – logopedia

b) przygotowanie pedagogiczne

c) min. 1 rok doświadczenia w pracy w szkole, w przedszkolu

d) oświadczenie o niekaralności

 2. Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność pracy w zespole

b) wysokie umiejętności komunikacyjne,

c) umiejętność pracy z dziećmi

d) obowiązkowość, rzetelność

 3. Zakres wykonywanych zadań w projekcie

· Przygotowanie autorskiego programu zajęć logopedycznych (pozalekcyjnych) zajeć na 2 lata realizacji projektu, 2010/2011- 40 godz.; 2011/2012- 40 godz. z podziałem na tematy zajęć z uwzględnieniem zasady równości szans

· Prowadzenie zajęć przedmiotowych zgodnie z harmonogramem dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnym " Nasza Szkoła" w Piotrowicach (łącznie 80 godz. w 2010/2011 r. – 40 godz., 2011/2012 – 40 godz..), czas trwania pojedynczych zajęć – 45 min.

· Prowadzenie dziennika zajęć i listy obecności dzieci na zajęciach

· Przygotowanie dokumentacji zdjęciowej oraz materiałów związanych z realizacją zajęć i przekazanie jej Zamawiającemu

· Indywidualna ocena poziomu wiedzy uczestników zajęć na początku realizacji oraz na końcu realizacji projektu

 4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) dokument poświadczający wykształcenie

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy w szkole

e) oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych

f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

g) ewentualne posiadane referencje,

h) oferta o deklarowanej stawce brutto za godzinę zajęć

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) i poświadczone własnoręcznym podpisem. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Zespole Szkolno – Przedszkolnym "Nasza Szkoła", Piotrowice 31, 55-311 Kostomłoty lub pocztą na adres Zespół Szkolno – Przedszkolny "Nasza Szkoła" 55-311 Kostomłoty z dopiskiem: Dotyczy naboru na pełnienie funkcji: Nauczyciela/ Nauczycielki zajęć logopedycznych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym " Nasza Szkoła" w Piotrowicach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2011 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na tablicy informacyjnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym " Nasza Szkoła" w Piotrowicach dnia 14.01.2011 r. ( piątek) g.12:00

************ 

 

WYNIKI NABORU

Dnia 13 stycznia 2011 r. komisja w składzie:

Prezes Stowarzyszenia “Nasza Szkoła” -Pan Mariusz Żałobniak

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego “Nasza Szkoła” - Pani Marzanna Krzyżak

Wicedyrektor ds. Dydaktycznych – Pan Sebastian Stępniak

Po zweryfikowaniu złożonych ofert złożonych w ramach projektu pt.: „Podniesienie efektywności kształcenia” w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 POKL

komisja ogłosiła wyniki naboru do projektu  

zajęcia logopedyczne – mgr Jadwiga Frydryk

zajęcia matematyczno – przyrodnicze- mgr Marzanna Krzyżak

zajęcia z języka angielskiego – mgr Beata Abram

zajęcia gimnastyczne- mgr Katarzyna Sidorska

zajęcia plastyczne- mgr Małgorzata Mrochen

 Protokolant – Pani Marta Orzechowska

 ******************

Dnia 18 kwietnia 2011 r. została podpisana umowa między Urzędem Marszałkowskim we Wrocławiu a Stowarzyszeniem "Nasza Szkoła" reprezentowanym przez Prezesa Stowarzyszenia "Nasza Szkoła" - Pana Mariusza Żałobniaka oraz członka Stowarzyszenia – Panią Haliną Wurszt dotycząca realizacji projektu pt.: „Podniesienie efektywności kształcenia” w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 POKL

 ******

 

 

   

 

WYNIKI NABORU

Dnia 01 września 2011 r. komisja w składzie:

Prezes Stowarzyszenia “Nasza Szkoła” -Pan Mariusz Żałobniak

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego “Nasza Szkoła” - Pani Marzanna Krzyżak

Wicedyrektor ds. Dydaktycznych – Pan Sebastian Stępniak

Po zweryfikowaniu złożonych ofert złożonych w ramach projektu pt.: „Podniesienie efektywności kształcenia” w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 POKL

komisja ogłosiła wyniki naboru do projektu

 zajęcia z języka angielskiego – Agata Kogut

Protokolant – Pani Marta Orzechowska

 

OGŁOSZENIE

dnia 29.08.2011 r.

Prezes Stowarzyszenia "Nasza Szkoła"

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKA:

1.Nauczyciela/Nauczycielki języka angielskiego do prowadzenia zajęć rozwijających z języka angielskiego dla pierwszego etapu edukacji wczesnoszkolnej

 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym " Nasza Szkoła" w Piotrowicach

Realizowany projekt pt.: „Podniesienie efektywności kształcenia” w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 POKL

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Zespole Szkolno – Przedszkolnym "Nasza Szkoła", Piotrowice 31, 55-311 Kostomłoty lub pocztą na adres Zespół Szkolno – Przedszkolny "Nasza Szkoła" 55-311 Kostomłoty z dopiskiem: Dotyczy naboru w ramach projektu pt.: „Podniesienie efektywności kształcenia” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2011 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym " Nasza Szkoła" w Piotrowicach dnia 01.09.2011 r. ( piątek) g.12:00.

 

Prezes Stowarzyszenia "Nasza Szkoła"

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

Nauczyciela/Nauczycielki języka angielskiego do prowadzenia zajęć rozwijających z języka angielskiego dla pierwszego etapu edukacji wczesnoszkolnej

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym " Nasza Szkoła" w Piotrowicach

Realizowany projekt pt.: „Podniesienie efektywności kształcenia” w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 POKL

 Forma zatrudnienia: umowa o dzieło

 1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe, licencjat – filologia angielska

b) przygotowanie pedagogiczne

c) min. 1 rok doświadczenia w pracy w szkole, w przedszkolu

d) oświadczenie o niekaralności

 2. Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność pracy w zespole

b) wysokie umiejętności komunikacyjne,

c) umiejętności pracy z dziećmi

d) obowiązkowości, rzetelność

 3. Zakres wykonywanych zadań w projekcie

· Przygotowanie autorskiego programu zajęć na 2 lata realizacji projektu 2010/2011- 40 godz.; 2011/2012- 40 godz., z podziałem na tematy zajęć z uwzględnieniem zasady równości szans

· Prowadzenie zajęć przedmiotowych zgodnie z harmonogramem dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnym " Nasza Szkoła" w Piotrowicach (łącznie 80 godz. w 2010/2011 r. – 40 godz., 2011/2012 – 40 godz..), czas trwania pojedynczych zajęć – 45 min.

· Prowadzenie dziennika zajęć i listy obecności dzieci na zajęciach

· Przygotowanie dokumentacji zdjęciowej oraz materiałów związanych z realizacją zajęć i przekazanie jej Zamawiającemu

· Indywidualna ocena poziomu wiedzy uczestników zajęć na początku realizacji oraz na końcu realizacji projektu

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) dokument poświadczający wykształcenie

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy w szkole

e) oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych

f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

g) ewentualne posiadane referencje,

h) oferta o deklarowanej stawce brutto za godzinę zajęć

 Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) i poświadczone własnoręcznym podpisem. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Zespole Szkolno – Przedszkolnym "Nasza Szkoła", Piotrowice 31, 55-311 Kostomłoty lub pocztą na adres Zespół Szkolno – Przedszkolny "Nasza Szkoła" 55-311 Kostomłoty z dopiskiem: Dotyczy naboru na pełnienie funkcji: Nauczyciela/ Nauczycielki języka angielskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym " Nasza Szkoła" w Piotrowicach, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2011 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym " Nasza Szkoła" w Piotrowicachdnia 01.09.2011 r. ( piątek) g.12:00

 

 zapytanie ofertowe z dnia 24.06.2011 r.

 

Nazwa firmy                                     Piotrowice, 24.06.2011 r.

                                                                                              

Stowarzyszenie Nasza Szkoła

Piotrowice 31

55-311 Kostomłoty

tel. 71 397-02-86

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Zaproszenie do składania ofert

 

       I.            ZAMAWIAJĄCY

Stowarzyszenie Nasza Szkoła ,Piotrowice 31, 55-311 Kostomłoty

NIP:913-151-07-98, REGON: 93268712, KRS: 0000032067

 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dostarczeniu następujących artykułów:

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

 


 

Nazwa przedmiotu

Ilość

Makatki przyrodnicze ( z elementami ruchowymi )

1

Biocenozy barwne puzzle

1

Model serca z pompką

1

Termometr paskowy

1

Pory roku

1

Makatka

1

Program do nauki czytania i ortografii TI

1

Program do nauki czytania i ortografii TI

1

Program do nauki języków obcych – język angielski

1

Portrety kompozytorów

1

 Kosmiczne twarze

1

Domek do zabawy – sklep i poczta

1

Toner do kserokopiarki

1

Papier biurowy

15

Sztalugi

4

Farby kolorowy

10

Skakanki

5

Hula- Hop

10

Tektura karbowana falista

3

Nożyczki wzorki

10

Orgiami

5

Suszarka na prace plastyczne

1

Kredki ołówkowe

10

Tęczowe wiatraki – ćwiczenia oddechowe

3

Lusterka

20

Dmuchane lotto –ćw. Logopedyczne

1

Memory english words

5

Nauka rzeczowników- j. angielski

2

Nauka czasowników i czynności - j. angielski

2

Lotto – jedzenie – j. angielski

1

Lotto – zwierzęta – j. angielski

2

Puzzle do nauki j. angielskiego – rzeczowniki

6

Ułóż słowo –j. angielski

6

Play Foam - zestaw piankowych kuleczek

2

Cekiny – elementy plastyczne

14

Dziurkacze ozdobne

9

 

 

 

 

 

Oferta powinna zawierać cenę usługi logistycznej

 3. Zamawiający niedopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4. Zamawiający niedopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 III. TERMIN SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ 29.06.2011 r. do godziny 15:00 – sekretariat Zespołu Szkolno – Przedszkolnego „Nasza Szkoła”, Piotrowice 31 55-311 Kostomłoty z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe- Podniesienie efektywności kształcenia”

 IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu,

numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę

załączone certyfikaty

 V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty  na adres: Zespół Szkolno – Przedszkolnego „Nasza Szkoła”, Piotrowice 31 55-311 Kostomłoty z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe- Podniesienie efektywności kształcenia”

 2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 5.07.2011 r. , a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 na stronie internetowej pod adresemwww.naszaszkola.nets.pl, oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 - Cena 100%

 VII. INFOR

MACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający

zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty

tradycyjnej

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego pod numerem telefonu 71-397-02-86, pod adresem e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

 

 

Wyniki zapytania ofertowego z dnia 24 czerwca 2011 r.

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego dziękuje firmą za odpowiedź na zapytanie ofertowe z dnia 24 czerwca 2011 dotyczące zakupu pomocy dydaktycznych wramach projektu pt.: „Podniesienie efektywności kształcenia” w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Podziałanie 9.1.2 POKL

Komisja plenarna wybrała ofertę firmy : EduSklep

 

 

  Nazwa firmy                                                                 Piotrowice, 19.04.2011 r.

 Stowarzyszenie Nasza Szkoła

Piotrowice 79

55-311 Kostomłoty

tel. 71 397-02-86

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Zapytanie ofertowe

I.ZAMAWIAJĄCY

Stowarzyszenie Nasza Szkoła ,Piotrowice 79, 55-311 Kostomłoty

NIP:913-151-07-98, REGON: 93268712, KRS: 0000032067

 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dostarczeniu następujących artykułów:

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

 

 

Nazwa przedmiotu

Ilość

Magnetyczne liczmany i cyfry do demonstracji

1

Obrazkowa matematyka

1

Piłki arytmetyczne

3

Podłogowa oś liczbowa

1

Kropki matematyczne – gra ruchowa

1

Ruszam się i uczę – mata z kostkami

1

Pomyśl i rzuć – zabawa ruchowa

1

Wielkie kostki z pianki

2

Wielkie kostki z pianki

1

Kolorowe liczydło duże

1

Laski gimnastyczne

10

Piłka lekarska 1 kg

2

Woreczek

10

Ławeczka gimnastyczna

1

Grabinka gimnastyczna

1

Piłka lekarska 2kg, 3 kg

2

Kolorowe liczydło duże

1

Liczydło 10- rzędowe

1

Puzzle tablicy 100

1

Głowa pełna liczb

1

Tabliczka mnożenia z potworami

1

Bryły ułamkowe magnetyczne

1

Ułamkowa Pizza

1

Budujemy szkielety brył

1

Waga 1,0 litrowa z odważnikiem

1

Waga szalkowa ze zbiornikiem 1,0 litrowym

1

Zegar mata aktywności z kartami

1

Modele cyklu rozwojowego zwierzą

1

Cykl rozwoju- modele dmuchane

1

Cykl inkubacji kurczaka

1

 

 

 

 

Nazwa firmy                                                                                     Piotrowice, 04.05.2011 r.

Stowarzyszenie „Nasza Szkoła”

Piotrowice 79

55-311 Kostomłoty

tel. 71 397-02-86

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 Oferta powinna zawierać cenę usługi logistycznej

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości stosowania zamienników.

 III. TERMIN SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ 29.04.2011 r.

 IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 Oferty muszą być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę

 Oferty muszą mieć:

-przedmiot zamówienia 

-ceny

- załączone certyfikaty

-warunki płatności i terminy realizacji

 V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   DO DNIA

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 04.05.2011 r. , a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 na stronie internetowej pod adresem www.naszaszkola.nets.pl

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 - Cena 70%

2 – certyfikaty bezpieczeństwa 30%

 VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego pod numerem telefonu 71-397-02-86, pod adresem e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

 

 ***************************************

 

 

Wyniki zapytania ofertowego z dnia 19.04.2011 r.

Dnia 04.05.2011 r. o godzinie 9:00 Komisja w składzie:

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego "Nasza Szkoła" – M. Krzyżak ,

Prezes Stowarzyszenia "Nasza Szkoła" – M. Żałobniak

Wicedyrektor ds. dydaktycznych – S . Stępniak

WYŁONIŁA OFERTĘ FIRMY   EDUSKLEP    za cenę: 4 476,91

 Informacja została zamieszczona dnia 04.05.2011 r. o godzinie 11:50 na stornie internetowej www.naszaszkola.nets.pl