KRS Stowarzyszenia "Nasza Szkoła" Piotrowice

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

 

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

 

Stan na dzień 08.03.2016 godz. 12:03:59

Numer KRS: 0000032067

 

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu

Z REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

 

 

PODMIOT NIEWPISANY DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

 

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

30.07.2001

Ostatni wpis

Numer wpisu

4

Data dokonania wpisu

10.05.2011

Sygnatura akt

WR.VI NS-REJ.KRS/6131/11/895

Oznaczenie sądu

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 

Dział 1

 

 

Rubryka 1 - Dane podmiotu

1.Oznaczenie rodzaju organizacji

STOWARZYSZENIE

2.Numer REGON/NIP

REGON: 932684712, NIP: ---

3.Nazwa

STOWARZYSZENIE "NASZA SZKOŁA" W PIOTROWICACH

4.Dane o wcześniejszej rejestracji

------

5.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?

TAK

 

 

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu

1.Siedziba

kraj POLSKA, woj. DOLNOŚLĄSKIE, powiat ŚREDZKI, gmina KOSTOMŁOTY, miejsc. PIOTROWICE

2.Adres

ul. ---, nr 31, lok. ---, miejsc. PIOTROWICE, kod 55-311, poczta KOSTOMŁOTY, kraj POLSKA

3.Adres poczty elektronicznej

------

4.Adres strony internetowej

------

 

 

                                    Rubryka 3 – Jednostki terenowe lub oddziały

 

Brak wpisów

 
Rubryka 4 - Informacje o statucie

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu

1

18 LUTY 2001 R.

2

02.06.2006 R., PAR. 2 PKT 1 I 2, PAR. 7 PKT 1 I 2, PAR. 21 WYKREŚLONO PKT 11, 12, 13, PAR.

22, PAR. 23 PKT 1 I 2, PAR. 24 LIT. C , J, PAR. 25, PAR. 27, PAR. 28

                                                        3        06.03.2011r. ZMIENIONO § 2 UST. 1, § 7 UST. 1 I UST. 2, § 19, § 20, § 23, § 24 UST. 1 I                                                                                                                                   UST. 2 ORAZ DODANO UST. 3, ZMIENIONO § 25 UST. 2, W § 26 WYKREŚLONO UST. 2,                                                                                                                                             ZMIENIONO § 27, § 28 UST. 4, § 29 I § 31.

  

 

Rubryka 5

1.Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY 

 

                                     Rubryka 6 – Sposób powstania pomiotu

 

Brak wpisów

 

 

Rubryka 7 - Komitet założycielski

1

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

ŻAŁOBNIAK

2.Imiona

MARIUSZ IRENEUSZ

3.Numer PESEL/REGON

72042909612

4.Numer KRS

******

 

2

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

DYNAKA

2.Imiona

MIECZYSŁAW

3.Numer PESEL/REGON

56052900690

4.Numer KRS

******

 

3

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

CHWASTYK

2.Imiona

ALICJA

3.Numer PESEL/REGON

65040306208

4.Numer KRS

******

 

4

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

MICHNIEWICZ

2.Imiona

EWA

3.Numer PESEL/REGON

62092411540

4.Numer KRS

******

 

 

 

Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór

1.Nazwa organu

STAROSTA POWIATU ŚREDZKIEGO

 

 

Dział 2

 

 

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu

ZARZĄD

2.Sposób reprezentacji podmiotu

1.   W SPRAWACH BIEŻĄCYCH - PREZES LUB WICEPREZES,

2.   W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH - ŁĄCZNIE PREZES I JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.


 

Podrubryka 1

Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

ŻAŁOBNIAK

2.Imiona

MARIUSZ IRENEUSZ

3.Numer PESEL/REGON

72042909612

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

PREZES

2

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

DYNAKA

2.Imiona

MIECZYSŁAW

3.Numer PESEL/REGON

56052900690

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

WICEPREZES

3

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

CHWASTYK

2.Imiona

ALICJA

3.Numer PESEL/REGON

65040306208

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

CZŁONEK

4

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

WURSZT

2.Imiona

HALINA

3.Numer PESEL/REGON

57012709445

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

SKARBNIK

5

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

DUDA

2.Imiona

ANNA

3.Numer PESEL/REGON

66071905260

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

CZŁONEK

6

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

PUKLICZ

2.Imiona

DARIUSZ

3.Numer PESEL/REGON

68022410216

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

CZŁONEK

7

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

MICHNIEWICZ

2.Imiona

ROBERT

3.Numer PESEL/REGON

64091514873

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

CZŁONEK

 

Rubryka 2 - Organ nadzoru

1

1.Nazwa organu

KOMISJA REWIZYJNA

Podrubryka 1

Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

WRZESZCZ

       

 

 

2.Imiona

ZBIGNIEW

3.Numer PESEL/REGON

66051814232

4.Numer KRS

****

2

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

BOCZAR

2.Imiona

STANISŁAWA

3.Numer PESEL/REGON

61012605946

4.Numer KRS

****

3

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

SOLARSKA

2.Imiona

BRONISŁAWA

3.Numer PESEL/REGON

68031005120

4.Numer KRS

****

 

 

 

  

                                                    Rubryka 3 

 

Brak wpisów

 

 

 Dział 3

  

                                                  Rubryka 1 – Nie dotyczy

 

 Brak wpisów

 

 

 

                                                Rubryka 2 – Nie dotyczy

 

 Brak wpisów

 

 
 

Rubryka 3 - Cel działania organizacji

1.Cel działania

1)   PROWADZENIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIOTROWICACH;

2)   PROWADZENIE NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA LUB INNEJ FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO;

3)   POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB;

4)   DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA;

5)   PODTRZYMYWANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI ORAZ ROZWÓJ ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ;

6)   DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH;

7)   OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA;

8)   DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH;

9)   PROMOCJA ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY;

10)  UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA PRAW KOBIET ORAZ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RÓWNYCH PRAW KOBIET I MĘŻCZYZN;

11)   DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI; 12)DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH;

13)  NAUKA, EDUKACJA, OŚWIATA I WYCHOWANIE;

14)  KRAJOZNAWSTWO ORAZ WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY;

15)  KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I TRADYCJI;

16)  UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU;

17)  EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO;

18)  PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM;

19)  UPOWSZECHNIANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA RZECZ OBRONNOŚCI PAŃSTWA;

20)  UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD OBYWATELSKICH, A TAKŻE DZIAŁA WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ DEMOKRACJI; 21)RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI;

22)  POMOC OFIAROM KATASTROF, KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, KONFLIKTÓW ZBROJNYCH I WOJEN W KRAJU I ZA GRANICĄ;

23)  UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA PRAW KONSUMENTÓW;

24)  DZIAŁANIA NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIE KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI;

25)  PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU;

CIĄG DLASZY  CELU OKREŚLONY JEST W § 7 STATUTU.

 


 

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

1.Odpłatna działalność statutowa

1

---

2.Nieodpłatna działalność statutowa

1

91, 33, Z, DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

2

80, 10, A, EDUKACJA W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

3

80, 10, B, EDUKACJA W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

 

                       Rubryka 5 – Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

 

Brak wpisów

 

 

                                                                                      Dział 4

 

                                                   Rubryka 1 – Zaległości

 

Brak wpisów

 

 

                                                   Rubryka 2 – Wierzytelność

 

Brak wpisów

 

 

                                                   Rubryka 3 – Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o oddaleniu wniosku o ogłoszeniu upadłości ze względu na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów utrzymania.

Brak wpisów

 

 

                                                   Rubryka 4 – Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych.

 

Brak wpisów

 

 

 Dział 5

  

                                                   Rubryka 1 – Kurator

 

Brak wpisów

 

 

 Dział 6

 

                                                   Rubryka 1 – Likwidacja

 

Brak wpisów

 

  

                                Rubryka 3 – Informacja o rozwiązaniu organizacji

 

Brak wpisów

  Rubryka 3 – Zarząd komisaryczny lub przemysłowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia

 

Brak wpisów

 

 

                                Rubryka 4 –  Informacja o połączeniu lub podziale

 

Brak wpisów

 

 

                        Rubryka 5 – Informacja o postępowaniu upadłościowym

 

Brak wpisów

 

 

                             Rubryka 6 – Informacja o postępowaniu układowym

 

Brak wpisów

 

 

                           Rubryka 7 – Informacja o postępowaniu naprawczym

 

Brak wpisów

 

 

             Rubryka 8 – Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

 

Brak wpisów

 

 

 data sporządzenia wydruku 08.03.2016

 adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl