Zapytanie ofertowe z dn.29.12.2011r.

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

 

 

Zapytanie ofertowe na remont pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Nasza Szkoła”  w Piotrowicach.

 

 1.  Zamawiający:                    Zespół Szkolno-Przedszkolny „Nasza Szkoła”

adres:  Piotrowice 31

 2.  Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

 2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje prace remontowe pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Nasza Szkoła” 

w Piotrowicach.

 2.2. Szczegółowy opis zakresu prac obejmuje druk oferty , stanowiący załącznik do niniejszego zapytania.

 2.3. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia. Dlatego też  ofercie należy

 uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia, nawet jeżeli nie zostały one uwzględnione

przez Zamawiającego ..

 2.4. Zamawiający  nie będzie wskazywał miejsca wywozu i składowania gruzu, wykonawca we własnym zakresie zagospodaruje

gruz i odpady zgodnie z obowiązującymi przepisami i uwzględni te koszty w cenie oferty.

 2.6. W związku  z powyższym wymagana jest wizja lokalna miejsca wykonywania robót remontowych. W celu dokonani wizji

lokalnej należy skontaktować się z p. Marzanną Krzyżak.

 3. Osoba upoważniona do kontaktów

 Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Marzanna Krzyżak – Dyrektor  nr tel. 71 397 02 86..

 4. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

 Miejsce realizacji zamówienia: pomieszczenie w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Nasza Szkoła”  w Piotrowicach nr 31.

Termin realizacji zamówienia: od 13 do  27 stycznia 2012r. .

 Dokładny termin podpisania umowy zostanie ustalony z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrania w wyniku niniejszego

postępowania. 

 5. Miejsce , sposób i termin składania ofert:

 Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz

zabezpieczającej jej nienaruszalność) w siedzibie Zamawiającego:      w terminie do dnia 5 grudnia 2011 r.(czwartek).

Termin składania ofert zostaje przedłożony do dnia 13 stycznia 2012 r.  

z dopiskiem:

„ Oferta – remont pomieszczeń szkoły”.

 Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez

otwierania (liczy się data wpływu). Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

 6. Opis warunków udziału w postępowaniu:

 O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który:

-        posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają

obowiązek posiadania takich uprawnień,

 Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta

określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.

 7. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

 7.1. Ofertę cenową – zał. nr 1.

 7.2. Aktualny wypis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzającej dopuszczenie

oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, lub inny odpis aktu założycielskiego spółki czy też inny

dokument właściwy dla oferenta –wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

 7.3. Oświadczenie o zapoznaniu się z miejscem prac remontowych – zał. nr 2

 7.4. W przypadku podmiotów ubiegających się wspólnie o wykonanie zamówienia – umowę konsorcjum.

 Dokumenty powyższe mogą być złożone w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność             z oryginałem przez

wykonawcę kserokopii.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w następujący sposób: spełnia, nie spełnia.

 8. Rodzaj i opis kryterium, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy wyborze oferty Zamawiający  będzie się kierował najniższą ceną.

 9. Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia.

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą faksową lub mailową . Następnie w wyniku

rozstrzygnięcia postępowania zostanie podpisana umowa na realizację zamówienia  z wybranym Wykonawcą.

 

Piotrowice , dnia 29.12.2011 r.

Załącznik nr 1

  OFERTA
na remont pomieszczeń w budynku
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
„Nasza Szkoła” w Piotrowicach 31

I . Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres:
………………………………………….........................................................................................................................

 Tel./faks…………………………………..... .Adres e-mail…..………………………………………………..…………..

Lp.  Rodzaj roboty                                                    Ilość                        Cena brutto w PLN
-- PODŁOGA
1 demontaż wykładziny                                            76,3 m2                        ....................
2 zerwanie starej podłogi (desek)                        76,3 m2                          ..................
3 wykonanie nowej podłogi na ruszcie
drewnianym z płyt osb                                             76,3 m2                          .................
4 zerwanie listew przypodłogowych                     63,7 mb                          ...................
5 ułożenie nowych listew przypodłogowych 
z tworzywa sztucznego                                            63,7 mb                         .....................
6 ułożenie wykładziny podłogowej                       76.3 m2                         ...................
7 usuwanie pozostałości

-- ŚCIANY

8 przygotowanie : usuniecie starej warstwy farby 
ze ściany                                                                    79,65 m2            ...................
9 usuniecie starej lamperii                                     59,65 m2            .....................

10 zagruntowanie podłoża                                    278,63 m2           ....................
11 zazbrojenie ścian siatką zbrojąca z włókna
szklanego                                                                  139.3 m2            .....................

12 wykonanie gładzi gipsowych                           139,3 m2             ......................
13 malowanie ścian obm. (dwukrotne)              139,3 m2              .......................

14 położenie narożników aluminiowych
w ościerzach okien i drzwi                                      21 mb                   ....................

15 usuwanie pozostałości
-- SUFIT
16 zrywanie starej farby                                                76,9 m2          ....................
17 zagruntowanie powierzchni sufitu                        153, 8m2       ....................

18 wykonanie gładzi gipsowych                                 76,9 m2          ....................
19 dwukrotne malowanie                                            76,9 m2           .....................

20 oklejanie okien i drzwi (zabezpieczanie
przed uszkodzeniem)                                                      5szt/3szt.         ...................

 -- ROBOTY MALARSKIE DODATKOWE

21 malowanie grzejników żeberkowych
farbą olejna                                                              5 grzejników/ 70 żeberek    ................
22 oczyszczenie rur i przygotowanie pod
malowanie                                                                 31,3 mb                                 ................
23 malowanie rur farba olejna                               31,3mb                                  ................
24 opalanie i malowanie ościeżnic i skrzydeł 
drzwiowych                                                                 2 kpl                                        ................
25 oklejanie taśma malarską

-- ROBOTY MONTAŻOWE

26 demontaż i montaż kontaktów                                12 szt               ................
27 demontaż i montaż lamp                                          9 szt                 ................
28 wymiana parapetu wewnętrznego                          1 szt                  ................
-- INNE PRACE:
29 Przygotowanie prac: wynoszenie i wnoszenie
osprzętu
30 Praca osuszacza i wentylatora w razie
konieczności
--
SUMA                                                                                                          ..................

  Termin realizacji : od 13 stycznia 2012 r. do 27 stycznia 2012 r.

 3.  Oferuję …….…- miesięczny okres gwarancji na wykonane roboty .

   (Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 m-cy)

 4. Okres związania oferta wynosi 30 dni.

 5. Termin składania ofert do 05.01.2012 r. (liczy się data wpływu) do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piotrowicach 31,

55-311 Kostomłoty 

 ………………………………………..

Miejscowość i data  

 

                                                                                                         ………………………………………………………………...                                                                                                         podpis Wykonawcy

Załącznik nr  2

 O ś w i a d c z e n i e

 Niniejszym oświadczamy, że zapoznaliśmy się z miejscem  remontu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

„Nasza Szkoła” w Piotrowicach -  będących przedmiotem toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia – i nie wnosimy

żadnych zastrzeżeń.

 ………………………………..….

miejscowość i data

 

                                                                                     ………………………………………………

                                                                                     podpis i pieczęć Wykonawcy