Zapytanie ofertowe z dn.16.05.2016r.

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

 

 

Zapytanie ofertowe na prace remontowo-malarskie  w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Nasza Szkoła”  w Piotrowicach.

 

 

1.  Zamawiający:                  Zespół Szkolno-Przedszkolny „Nasza Szkoła”

adres:  Piotrowice 31

 

 

2.  Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

 

2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje prace remontowo-malarskie w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Nasza Szkoła”  w Piotrowicach z materiałów dostarczonych przez Zamawiającego.

 

2.2. Szczegółowy opis zakresu prac  :

- zbicie starych tynków na ścianach i sufitach wraz z wynoszeniem gruzu – w ilości ok. 230 m2,

- tynkowanie ścian - w ilości ok. 230 m2,

- zerwanie gumoleum oraz położenie płyt OSB wraz z panelami i listami przypodłogowymi -  w ilości ok. 160 m2

- zrywanie starych sufitów i wykonanie sufitów podwieszanych z płyt GK - w ilości ok. 160 m2,

- malowanie ścian i sufitów - w ilości ok. 390 m2,

- zabudowa skrzyni schodowej przy zejściu do piwnicy wraz z remontem schodów – 1 szt.,

- montaż lamp – 22 szt.,

- zainstalowanie punktów świetlnych (kable doprowadzające do wyznaczonych miejsc świetlnych – 22 szt.; gniazdka – 34 szt.; włączniki – 6 szt.) – 62 szt.,

- wycięcie starej instalacji grzewczej i montaż nowej instalacji grzewczej – grzejniki 19 szt.,

- przeniesienie skrzynki elektrycznej z parteru na I piętro i założenie tzw. esów – 1 szt.,  

 

2.3. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę kosztorysową  za wykonanie przedmiotu zamówienia. Materiały – po stronie Zamawiającego.

 

2.4. W związku  z powyższym wymagana jest wizja lokalna miejsca wykonywania robót remontowych. W celu dokonani wizji lokalnej należy skontaktować się z p. Marzanną Krzyżak.

 

3. Osoba upoważniona do kontaktów

 

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Marzanna Krzyżak – Dyrektor  nr tel. 71 397 02 86..

 

4. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

 

·         Miejsce realizacji zamówienia: budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Nasza Szkoła”  w Piotrowicach nr 31.

·         Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 24 sierpnia 2016 r.

 

Dokładny termin podpisania umowy zostanie ustalony z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrania w wyniku niniejszego postępowania. 

 

5. Miejsce , sposób i termin składania ofert:

 

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w siedzibie Zamawiającego:      w terminie do dnia 30 maja 2016 r. do godz. 14.00

 

z dopiskiem:

„ Oferta – prace remontowo-malarskie szkoły”.

 

Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania (liczy się data i godzina wpływu do sekretariatu szkoły). Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

 

Oferta musi być podpisana przez osobę fizyczną albo przez upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.

 

6. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

 

6.1. Ofertę cenową – zał. nr 1.

 

6.2. Aktualny wypis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzającej dopuszczenie oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, lub inny odpis aktu założycielskiego spółki czy też inny dokument właściwy dla oferenta w przypadków osób prowadzących działalność gospodarczą – wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

 

6.3. Oświadczenie o zapoznaniu się z miejscem prac remontowych – zał. nr 2

 

6.4. W przypadku podmiotów ubiegających się wspólnie o wykonanie zamówienia – umowę konsorcjum.

 

Dokumenty powyższe mogą być złożone w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność             z oryginałem przez wykonawcę kserokopii.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w następujący sposób: spełnia, nie spełnia.

 

7. Rodzaj i opis kryterium, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy wyborze oferty Zamawiający  będzie się kierował najniższą ceną.

 

8. Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia.

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą faksową lub mailową. Następnie w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie podpisana umowa na realizację zamówienia  z wybranym Wykonawcą.

 

 

 1) PYTANIE - ilość metrów bieżących kabla elektrycznego(kable doprowadzające do wyznaczonych miejsc świetlnych?

ODPOWIEDŹ - ok. 300 mb.
2) PYTANIE - ile metrów bieżących rur (instalacja grzewcza)?

ODPOWIEDŹ - ok. 110 mb.

Jednocześnie w związku z tym, że wymienione wyżej wielkości zostały podane w przybliżeniu proszę podać w ofercie w zakresie tych dwóch przypadków cenę w zł/1 mb brutto."

 

 

 

 Piotrowice, dnia .15.05.2016r.

 

 

 

 

Załącznik nr 1

OFERTA

na prace remontowo-malarskie  w budynku

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

„Nasza Szkoła” w Piotrowicach 31

 

1.  Nazwa Wykonawcy: ……………………………………..………………..…………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Adres:…………………………………………...................................................................

 

Tel./faks…………………………………......Adres e-Mail ………………..…………..

 

 

 

Ilość w m2 lub sztuk

Cena brutto w PLN

 

 

1

zbicie starych tynków na ścianach i sufitach wraz z wynoszeniem gruzu

 

230 m2

 

2

tynkowanie ścian

230 m2

 

3

zerwanie gumoleum oraz położenie płyt OSB wraz z panelami i listami przypodłogowymi

160 m2

 

4

zrywanie starych sufitów i wykonanie sufitów podwieszanych  z płyt GK 

160 m2

 

5

zainstalowanie punktów świetlnych (kable doprowadzające do wyznaczonych miejsc świetlnych – 22 szt.; gniazdka – 34 szt.; włączniki – 6 szt.)

62 szt.

 

6

montaż lamp   

22 szt.

 

7

 

 

8

 

 

9      

 

10

wycięcie starej instalacji grzewczej i montaż nowej instalacji grzewczej – grzejniki

 

przeniesienie skrzynki elektrycznej z parteru na I piętro i założenie tzw. esów

 

malowanie ścian i sufitów

 

zabudowa skrzyni schodowej przy zejściu do piwnicy wraz z remontem schodów,

 

                             SUMA

 

19 szt.

 

 

1 szt.

 

 

390 m2

 

1 szt.

 

 

2.  Termin realizacji : do 24 sierpnia 2016 r.

 

3.  Oferuję …….…- miesięczny okres gwarancji na wykonane roboty .

   (Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi  36 m-cy)

 

4. Okres związania ofertą wynosi 30 dni.

………………………………………..

Miejscowość i data                                                                ...........................................

.........................                                                                       podpis Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

- zbicie starych tynków na ścianach i sufitach wraz z wynoszeniem gruzu – w ilości ok. 230 m2, OK

- tynkowanie ścian - w ilości ok. 230 m2, OK

- zerwanie gumoleum oraz położenie płyt OSB wraz z panelami i listami przypodłogowymi -  w ilości ok. 160 m2 OK

- zrywanie starych sufitów i wykonanie sufitów podwieszanych  z płyt GK - w ilości ok. 160 m2,  OK

- malowanie ścian - w ilości ok. 230 m2, OK

-- zabudowa skrzyni schodowej przy zejściu do piwnicy wraz z remontem schodów – 1 szt. OK

- montaż lamp – 22 szt., OK

- zainstalowanie punktów świetlnych (kable doprowadzające do wyznaczonych miejsc świetlnych – 22 szt.; gniazdka – 34 szt.; włączniki – 6 szt.) – 62 szt., OK

- wycięcie starej instalacji grzewczej i montaż nowej instalacji grzewczej – grzejniki 19 sz., OK

- przeniesienie skrzynki elektrycznej z parteru na I Pietro i założenie tzw. esów – 1 szt., OK

 
 

Załącznik nr  2

 

 

O ś w i a d c z e n i e

 

 

Niniejszym oświadczamy, że zapoznaliśmy się z miejscem  remontu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Nasza Szkoła” w Piotrowicach -  będących przedmiotem toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia – i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.

 

 

 

………………………………..….

miejscowość i data

 

                                                               ………………………………………………

                                                                podpis i pieczęć Wykonawcy