The News

OGŁOSZENIA

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

 
 

 ***************************************************************************************************************************** 

 

Zgodnie z wytycznymi MEiN , MZ i GIS  od 22 marca do 11 kwietnia br. uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych w tym I-III oraz ponadpodstawowych: sportowych, mistrzostwa sportowego, szkół z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego będą uczyli się zdalnie. Zmiany te wynikają ze znaczącego wzrostu liczby zachorowań na COVID-19.

 

Dyrektor ZSP "Nasza Szkoła"
Marzanna Krzyżak

 

 *****************************************************************************************************************************  

 

 *****************************************************************************************************************************

 

Już 3 grudnia o godz. 19.00 zapraszamy nauczycieli i rodziców na Facebook OSE. W trakcie 50-minutowego bezpłatnego webinaru eksperci poruszą najbardziej aktualne kwestie związane z cyberbezpieczeństwem i odpowiedzą na pytania uczestników.

Transmisja odbędzie się na fanpage’u OSE - bezpośredni link do live znajduje się tutaj: https://www.facebook.com/OSEgovpl/posts/3453547344723509

 

*****************************************************************************************************************************

Zachęcamy naszych Rodziców do zapoznania się z metodą wychowawczą Pozytywna Dyscyplina. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć na stronie 

https://pozytywnadyscyplina.pl/opis-metody/

***************************************************************************************************************************** 

 

 

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

 

Wrocław 2020-11-02Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele! Koleżanki Koledzy!

Państwo polskie jest wielką, bezcenną wartością. Trzeba było walki i pracy, potu i krwi kilku pokoleń, aby Polska po pierwszej wojnie światowej mogła wrócić
na mapę Europy. Potrzebny był ogromny wysiłek i determinacja, żeby obalić komunistyczną władzę, wyrwać się spod podkutego buta Moskwy i po raz drugi w XX wieku odzyskać niepodległość na przełomie lat 80-tych i 90-tych. My współcześni Polacy mamy wreszcie własne, demokratyczne państwo. Współtworzymy społeczeństwo otwarte, cieszymy się pełnią praw obywatelskich. Możemy
się organizować, w swobodny sposób wyrażać własne przekonania, opinie i poglądy.
Co kilka lat wybieramy władze różnych szczebli. Wyznajemy różne wartości, mamy odmienne wizje Polski, różnimy się i spieramy - to w demokracji naturalne. Nasz los spoczywa w naszych i tylko w naszych rękach. Od nas in gremio zależy wybór
co zrobimy z wolnością, jak ją będziemy rozumieć i praktykować. Niezmiernie ważne jest jakie wartości i postawy przekażemy młodemu pokoleniu. Zadaniem kadry pedagogicznej jest wychowywać podopiecznych w szacunku dla prawdy i dobra, innych ludzi i narodów, państwa i prawa. Uczyć rozumnej, odpowiedzialnej wolności, kultury słowa i zachowania, współpracy, rozwiązywania sporów w sposób asertywny
i pokojowy, dochodzenia swoich racji w sposób cywilizowany.

Piszę do Koleżanek i Kolegów, bom smutny i zatroskany. Martwię się, gdyż epidemia przybiera na sile. Dodatkowo od kilku dni na ulicach polskich miast
po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał aborcję eugeniczną
za niekonstytucyjną, trwają wielotysięczne protesty, bierze w nich udział część uczniów i niektórzy nauczyciele. Inicjatorem i koordynatorem manifestacji i marszów jest radykalna lewicowa organizacja „Ogólnopolski Strajk Kobiet”. Domaga się ona „aborcji na życzenie”, ostatnio za „główny i końcowy postulat” uznała „dymisję rządu”. Powołała Radę Konsultacyjną, która ma „negocjować warunki ustąpienia rządu” (sic!). Nie bacząc na zagrożenie epidemiczne do protestów nawołują i w nich uczestniczą partie opozycji, która ongiś sama siebie nazwała „totalną”. W ten sposób protest społeczny przekształcił się de facto w akcję polityczną, której głównym
i nieskrywanym celem jest obalenie rządu wyłonionego przez parlament pochodzący
z wolnych, demokratycznych wyborów. Tymczasem konfliktów społecznych i sporów aksjologicznych nie rozwiąże się na ulicy wśród często wulgarnych napisów
i okrzyków, gróźb i bijatyk, zakłócania miru domowego, profanowania
i dewastowania kościołów, pomników, budynków użyteczności publicznej. Potrzebna jest spokojna i merytoryczna dyskusja zainteresowanych stron, dialog, ostudzenie emocji. Nadzieję daje inicjatywa ustawodawcza Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który złożył w Sejmie kompromisowy projekt zmiany ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach przerywania ciąży oraz zaproszenie opozycji
do rozmów przez Premiera Mateusza Morawieckiego. Sprawa jest tym pilniejsza,
że - jak przestrzegają wirusolodzy - masowe zgromadzania mogą spowodować znaczący wzrost zachorowań na COVID-19 i tym samym śmierć wielu ludzi.

W trudnym czasie pandemii koronawirusa, politycznych napięć, sporów
o zakres ochrony życia nienarodzonych i przypadków dopuszczalności aborcji, serdecznie proszę o spokój i odpowiedzialność, rzetelne wykonywanie swoich obowiązków, skoncentrowanie się na realizacji podstaw programowych, respektowanie przepisów prawa. O nieprzenoszenie ostrych, światopoglądowych
i politycznych sporów na teren szkół, przedszkoli i placówek (w tym nieeksponowanie symboli organizacji deklarujących polityczne cele). Jednostki oświaty z mocy prawa są i muszą być wolne od działalności politycznej. Bez względu na sposób nauczania
-stacjonarny, hybrydowy lub zdalny - zajęcia dydaktyczne winny odbywać się zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć. Nieobecność uczniów
na lekcjach i nauczycieli w pracy z powodu udziału w ulicznych protestach w żadnym wypadku nie może być usprawiedliwiana. Zachęcanie uczniów do udziału
w nielegalnych zgromadzeniach i to w czasie pandemii koronawirusa, wywieranie presji i piętnowanie uczniów, którzy w manifestacjach i marszach nie chcą brać udziału jest niedopuszczalne i naganne (na szczęście na Dolnym Śląsku to rzadkie, incydentalne przypadki). W każdej takiej sytuacji będę interweniował i stanowczo reagował. Proszę i apeluję o rozważne, powściągliwe zachowanie także poza godzinami pracy, w tym w przestrzeni wirtualnej (internet nie śpi i nie zapomina). Warto pamiętać, że kto angażuje się w debatę publiczną ponosi cząstkę odpowiedzialności za jej kształt, jakość i poziom. Każdy w Rzeczypospolitej
ma prawo do nieskrępowanej obywatelskiej aktywności w prywatnym czasie,
ale nauczycielem i dyrektorem nie przestaje się być po zakończeniu lekcji - młodzież patrzy i się uczy, uczniowie, rodzice, społeczność lokalna i internetowa komentują.
Po tysiąckroć rację mieli starożytni Rzymianie twierdząc: „Verba docent, sed exempla trahunt” (słowa uczą, ale przykłady pociągają, skłaniają do naśladowania). Mamy
co robić, wygląda na to, że z powodu pandemii koronawirusa zdalne bądź hybrydowe nauczanie pozostanie codziennością szkół na dłużej. To na nas spoczywa wielkie
i odpowiedzialne zadanie dobrego wykształcenia i wychowania młodego pokolenia. Bądźmy mu przykładem i wzorem.

Szanowni Państwo! Koleżanki i Koledzy!

Jeśli Polska ma od czegoś urosnąć i zmienić się na lepsze, to od pracy i zgody, która naprawdę buduje. Nie darmo starożytni Rzymianie twierdzili: „Ubi concordia, ibi victoria” (tam gdzie zgoda, tam zwycięstwo). Im więcej zgody w narodzie
i szkolnych społecznościach, tym lepiej. Proszę więc o zgodną, ofiarną pracę oraz wystrzeganie się zachowań, które mogłyby naruszać prawo i dobre obyczaje, skłócać
i konfliktować szkolne wspólnoty oraz lokalne społeczności.

Jedno jest niebo dla wszystkich i jedno słońce nad nami” - jak śpiewa Don Vasyl i jego romski zespół. Jedna jest Polska.

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

Roman Kowalczyk

Dolnośląski Kurator Oświaty 

 ********************************************************************************************************************

 

 

ZARZĄZDENIE NR 14/05/2019/2020 z dnia 05.06.2020r.

DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO „NASZA SZKOŁA” 

w sprawie określenia procedury postępowania na wypadek wystąpienia choroby zakaźnej

w ZSP „Nasza Szkoła”

 

Procedura postępowania na wypadek wystąpienia choroby zakaźnej

w ZSP „Nasza Szkoła”

I.Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób

zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz.

59),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148),

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego

w razie choroby lub macierzyństwa (Dz.U. 2017, poz. 1368),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i

higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz.

69 ze zm.)

Statut przedszkola

II.Cel procedury

1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania z dziećmi potencjalnie

chorymi oraz postępowania w przedszkolu w taki sposób, aby zdrowe dzieci nie były

narażane na niebezpieczeństwo zarażenia się od dziecka chorego, lub ustalenie działań,

które zminimalizują to ryzyko.

2. Niniejsza procedura jest wytyczną do postępowania, jednak wszelkie działania są kwestią

zdrowego rozsądku, rozmów i współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi.

III. Przedmiot procedury

Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie:

• zasad postępowania z dzieckiem chorym,

• objawów chorób.

IV. Zakres procedury

Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników przedszkola, wychowanków

przedszkola, a także rodziców/opiekunów prawnych wychowanków placówki.

V. Działania w przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej

1. Zgodnie ze Statutem Przedszkola , do przedszkola uczęszczają

dzieci zdrowe. Rodzice dzieci są zobowiązani do przestrzegania statutu pod rygorem

wykreślenia dziecka z listy wychowanków.

2. Nauczyciele przedszkola w przypadku wystąpienia objawów choroby zakaźnej

niezwłocznie informują dyrektora i rodziców dziecka.

3. Rodzic/opiekun prawny chorego dziecka jest zobowiązany zabrać dziecko z przedszkola,

aby nie narażać zdrowia pozostałych dzieci przebywających w grupie przedszkolnej.

4. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej rodzice/opiekunowie

prawni dziecka zobowiązani są do poinformowania dyrektora placówki o zachorowaniu

dziecka, celem zapobiegania rozpowszechniania się choroby i podjęcia odpowiednich

działań.

5. W przypadku stwierdzenia wystąpienia chorób zakaźnych lub przebywania na terenie

przedszkola dzieci chorych należy wzmóc ochronę higieniczną, tj. zwiększyć

częstotliwość mycia i dezynfekcji stołów, sanitariatów i zabawek.

6. W okresie wzmożonej zachorowalności na choroby zakaźne nauczyciele przedszkola

wzmacniają działania edukacyjne przypominając dzieciom zasady higieny.

7. W okresie zachorowalności na chorobę zakaźną, która aktualnie wskazywana jest jako

niosąca ryzyko epidemii, nauczyciele odwołują zaplanowane wycieczki w miejsca, gdzie

mogą występować duże skupiska ludzkie min. lotniska, dworce, galerie.

8. Dyrektor przedszkola wywiesza w widocznym miejscu w przedszkolu instrukcję

dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej.

9. Dyrektor przedszkola nie zgłasza wystąpienia choroby zakaźnej, jednakże prowadzi

działania mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób. Zgłoszenia dokonuje

lekarz rodzinny, który podejrzewa lub rozpoznaje zakażenie, chorobę zakaźną lub zgon

z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej. Zobowiązany jest on do zgłoszenia tego faktu

w ciągu 24 godzin od momentu rozpoznania lub powzięcia podejrzenia zakażenia,

choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej do państwowego

powiatowego inspektora sanitarnego.

10. Dyrektor przedszkola ściśle współpracuje z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz

sprawdza na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu

Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

11. W przypadku, gdy dziecko lub pracownik przedszkola został skierowany do szpitala z

podejrzeniem choroby zakaźnej która aktualnie wskazywana jest jako niosąca ryzyko

epidemii , dyrektor tej placówki w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem

sanitarnym oraz organem prowadzącym, może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na

jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.

12. Dyrektor przedszkola na tablicy ogłoszeń informuje rodziców, że w przypadku

nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola należy mu się zasiłek opiekuńczy.

13. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, po przebytej przez niego chorobie zakaźnej,

zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia od lekarza rodzinnego, że dziecko jest po

zakończeniu leczenia, nie jest chore i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla innych

wychowanków przedszkola.

VI. Działania przedszkola w zakresie profilaktyki zdrowotnej

1. Zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków sanitarnych, opiekuńczych

i edukacyjnych (odpowiednia liczba sanitariatów, dostęp do papieru toaletowego

i ręczników papierowych, zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania

szczoteczek i kubków dzieci, opracowanie planu higieny i jego egzekwowanie,

bezpieczeństwo zdrowotne żywności).

2. Zapewnienie warunków do zadbania o właściwą sprawność fizyczną dzieci, co wpływa na

zmniejszenie liczby zachorowań, zmusza organizm do zwiększenia wysiłku fizycznego,

immunologicznego i metabolizmu, przez co wzmacnia układ odpornościowy

wychowanka.

3. Zapewnienie dopływu świeżego powietrza do sal dydaktycznych. Nie należy otwierać

okien podczas obecności dzieci w sali dydaktycznej, ponieważ może to doprowadzić do

wychłodzenia organizmu dziecka i przewiania, a w następstwie do rozwoju chorób,

przeziębień i osłabienia układu odpornościowego dzieci.

4. Edukacja dzieci w zakresie:

• prawidłowego korzystania z sanitariatów (podnoszenie, opuszczanie deski klozetowej,

spuszczanie wody),

• mycia rąk po skorzystaniu z toalety,

• mycia rąk przed posiłkami i po posiłkach,

• prawidłowego zachowania się przy stole (korzystanie z własnych sztućców,

spożywanie posiłków z talerza przeznaczonego dla danego dziecka, picie napojów

tylko z kubka przewidzianego dla danego dziecka itp.),

• zakazu wkładania zabawek do buzi, przestrzegania przed całowaniem się dzieci

i zabawek, ochrony przed wkładaniem rąk do buzi, obgryzania paznokci,

• prawidłowego zachowania się podczas kichania i kaszlu, wycierania nosa

w jednorazową chusteczkę.

5. Okresowa kontrola czystości dzieci (włosy, paznokcie, ręce, odzież) za zgodą rodziców/

opiekunów prawnych.

6. Współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi w zakresie higieny dzieci oraz zdrowia.

VII.Postanowienia końcowe

1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor przedszkola.

2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy

przedszkola.

3. Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych wychowanków z niniejszą

procedurą odpowiada dyrektor przedszkola.

 

ZAŁĄCZNIKI

REKOMENDACJE GIS I MZ

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem 06 maja 2020r.

 

 

 

                                                                                                      Dyrektor ZSP „Nasza Szkoła”

                                                                                                      Marzanna Krzyżak

 

******************************************************************************************************************** 

 

REGULAMIN ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
„NASZA SZKOŁA” PIOTROWICE NR 31
SPORZĄDZONY NA OKOLICZNOŚĆ POWROTU DZIECI DO PLACÓWKI OD DN. 06.05.2020r.

Od dn.06.05.2020r. wznawiamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Nasza Szkoła” Piotrowice 31

Zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego zostały sporządzone zasady, które będą obowiązywać w placówce w celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa Państwa dzieci oraz pracowników Zespołu. Dyrektor Placówki informuje, że pierwszeństwo powrotu będą miały dzieci rodziców/opiekunów prawnych, którzy ze względu na powrót do pracy nie mogą zapewnić dziecku opieki w domu oraz dzieci pracowników zatrudnionych w służbie zdrowia,w służbach mundurowych, jak również innych pracowników realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

W związku panującą pandemią zobowiązuje się rodziców do:

1. Przekazywania Dyrektorowi placówki lub osobie przez niego wyznaczonej informacji o stanie zdrowia dziecka oraz stanie zdrowia członków rodziny, jak również informacji dotyczących kwarantanny członków rodziny w związku z podejrzeniem zachorowania na wirusa COVID-19

 1. Zaopatrzę swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.

 2. Nieprzyprowadzania do placówki dziecka, jeżeli w domu przebywa osobo mogąca zapewnić dziecku opiekę

 3. Nieprzyprowadzania do placówki dzieci z podejrzeniem zakażenia dziecka lub członka rodziny wirusem Covid-19, jak również w przypadku przebywania członków rodziny na kwarantannie lub podejrzenia o kontakt z osobami zakażonymi.

 4. W ramach konieczności zapewnienia szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka należy pozostawić opiekunowi dziecka w placówce numer telefonu pod którym dostępny będzie opiekun prawny.

 5. Ogranicza się przebywanie w placówce osób z zewnątrz. Rodzic/opiekun prawny dzieci w wieku przedszkolnym odprowadza dziecko do szatni i pomaga dziecku przebrać się w ubranie przeznaczone do zajęć, natomiast rodzice/opiekunowie prawni dzieci starszych przyprowadzając dziecko, przekazują je pracownikowi placówki przy wejściu do placówki stosując się do zaleceń GIS, min. opiekunowie między sobą powinni zachować dystans społeczny wynoszący minimalnie 1,5 metra, a osoby przyprowadzające i odbierające dzieci, nie powinny podchodzić do osób tam przebywających, zarówno do dzieci, jak i dorosłych, bliżej niż na dwa metry.

 6. Wytłumaczę dziecku, żeby nie zabierało do placówki zabawek lub innych niepotrzebnych w placówce rzeczy

 7. Regularnie będę edukować dziecko w domu o zachowaniu zasad higieny osobistej, takich jak częste mycie rak, niepodawania innym dzieciom rąk, zasłaniania ust i nosa przy kichaniu i kaszlu,nieprzytulaniu innych dzieci

 8. Codziennie rano przed wyjściem do placówki będę dokonywać pomiaru temperatury dziecka.

 9. Ograniczę do niezbędnego minimum osoby przyprowadzające i odbierające dziecko

 10. Zobowiązuję się do dezynfekcji rąk dziecka przed przyjściem do placówki oraz przy drzwiach wejściowych do placówki

 11. W razie jakiegokolwiek podejrzenia przez pracowników placówki zakażenia COVID-19 wyrażam zgodę na podjęcie wewnętrznych procedur bezpieczeństwa (izolacja dziecka w sali do tego przeznaczonej pod opieką wychowawcy).

Dyrektor placówki informuje:

 1. Dzieci podczas pobytu w placówce nie będą opuszczały terenu należącego do placówki

 2. Zgodnie z wymogami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego zostanie ograniczona ilość dzieci w grupach od 12 do 14 na sali Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na jedno dziecko i każdego opiekuna, do przestrzeni tej nie wlicza się: pomieszczenia lub pomieszczeń kuchni, pomieszczeń zbiorowego żywienia, pomieszczeń pomocniczych: ciągów komunikacji wewnętrznej, porządkowych, magazynowych, higieniczno-sanitarnych, np. łazienek i toalet.

 3. W placówce będą obowiązywały zasady sanitarne obejmujące codzienną dezynfekcję

 4. Dzieci podczas pobytu w przedszkolu nie muszą posiadać maseczek i rękawiczek (wg. Zaleceń Ministerstwa Zdrowia by zminimalizować rozprzestrzenianie się wirusa dzieci będą często myć ręce wodą z mydłem).

Informacja dla wychowawców, nauczycieli i pomocy

 1. Dyrektor przedszkola zapewnia środki ochrony indywidualnej każdemu pracownikowi w postaci płynów dezynfekujących, rękawiczek jednorazowych, maseczki ochronne lub przyłbice ochronne.

 2. Dzieci mogą korzystać z placów zabaw należących do placówki tylko za zgoda Dyrektora, opiekunowie przebywający z dziećmi na placach zabaw muszą zapewnić wszelkie możliwe środki bezpieczeństwa i zasady określone w tym regulaminie.

 3. Pracownicy odpowiedzialni za utrzymanie porządku w placówce mają obowiązek dokonywać dezynfekcji pomieszczeń, w których przebywają dzieci oraz ciągów komunikacyjnych, szatni i łazienek nie rzadziej niż 2 razy dziennie.

 4. Pracownicy opiekujący się dziećmi mają obowiązek edukować dzieci z zachowania zasad bezpieczeństwa oraz higieny osobistej. Zwracać uwagę by dzieci nie podwały sobie rąk, nie przytulały się. Uczyć zasłaniania ust i nosów przy kichaniu i kaszlu.


Postępowanie w przypadku podejrzeń o zakażenie wirusem COVID-19

 1. W przypadku zaobserwowania u dziecka niepokojących symptomów takich jak wysoka gorączka, kaszel, duszności, katar niezwłocznie poinformować Dyrektora o zaistniałej sytuacji

 2. Dziecko z niepokojącymi objawami odizolowuje się do pomieszczenia specjalnie do tego przygotowanego. Pomieszczenie to musi spełniać wymogi dotyczące powierzchni czyli odległość między dzieckiem a wychowawcą musi wynosić min. 2 metry.

 3. Poinformować rodziców/opiekunów prawnych o konieczności odebrania dziecka z placówki.

 4. Dyrektor placówki wraz z wychowawcą dziecka sporządzają informację dotyczącą podejrzenia o zakażenie dziecka, informując pozostałych rodziców o;

- grupie, w której dziecko się znajdowało,

- objawach występujących u dziecka

- okresie inkubacji choroby,

- czasie trwania,

- okresie kwarantanny,

Informacja ta jest umieszczana na tablicy ogłoszeniowej przed wejściem do placówki.

 1. W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów, pracownik placówki nie powinien przychodzić do pracy, powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony COVID-19. Jeżeli objawy zostaną odkryte już na miejscu w pracy, należy pracownika natychmiast odsunąć od obowiązków, odizolować od dzieci i innych pracowników, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. Natomiast pomieszczenia, w których pracownik się znajdował należy poddać natychmiastowej dezynfekcji, w tym uchwyty, klamki, biurko, szafki. Dyrektor sporządza listę osób mających kontakt z pracownikiem zarówno dzieci, jak i personelu. Listę tą przekazuje do powiatowego inspektora sanitarnego stosuje się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 2. W przypadku potwierdzenia choroby zakaźnej, która wymaga powiadomienia służb, Dyrektor:

- zawiadamia dyżurującego inspektora sanitarnego

- ustala z inspektorem sanitarnym sposób postępowania,

- zawiadamia organ prowadzący,

- nadzoruje przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych przez pracowników placówki.

- przygotowuje informacje dla rodziców przy współpracy Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

 1. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. Numery telefonów alarmowych, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych znajdują się na tablicy ogłoszeń dla rodziców, umieszczonej na zewnątrz budynku.


Przyprowadzając dziecko do przedszkola, szkoły jako rodzic zobowiązuje się do przestrzegania powyższego regulaminu.

 

 

 OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany ….............., rodzic/opiekun prawny dziecka …....................oświadczam, że:

1. Zapoznałem się z Regulaminem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Nasza Szkoła” Piotrowice 31 i akceptuję jego zapisy, nie wnosząc do nich żadnych zastrzeżeń

 1. Jestem świadomy możliwości zakażenia mojego dziecka w placówce wirusem COVID-19 w wyniku kontaktów mojego dziecka z innymi dziećmi lub pracownikami placówki. Ponadto dziecko pozostawiam w placówce dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.

 2. Żadne z osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym nie przejawia objawów zakażenia COVID-19

 3. Żadne z osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym ani z najbliższej rodziny nie przebywa na kwarantannie w związku z podejrzeniem zakażenie COVID-19

 4. Dziecko przyprowadzone przeze mnie do placówki jest zdrowe, nie posiada żadnych symptomów choroby, kaszlu, duszności, kataru oraz wysokiej gorączki. Jak również że takie objawy nie wystąpiły u dziecka i jego najbliższych w przeciągu ostatnich 48 godzin

 5. Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka przy przyjęciu do placówki i pomiar temperatury w trakcie trwania opieki.

 6. Moje dziecko nie będzie przynosiło do placówki żadnych zabawek ani przedmiotów z zewnątrz.

 7. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego dziecko nie będzie wychodziło poza teren placówki.

 8. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z procedurami dziecko powyżej 4-tego roku życia do placówki oraz w drodze powrotnej ma posiadać założoną maseczkę ochronną

 9. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z procedurami dziecko w wieku przedszkolnym oddaję pod opiekę wychowawcy lub osobie upoważnionej przez dyrektora placówki w szatni placówki (do szatni wchodzi jeden rodzic z dzieckiem), natomiast dzieci w wieku szkolnym do placówki wchodzą same.

 10. W przypadku gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od opiekunów przedszkola, odebrania dziecka w trybie natychmiastowym z wyznaczonego z przedszkolu pomieszczenia do izolacji.

 11. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrektora.

 12. Zapoznałem się z informacjami udostępnionymi przez Dyrektora w tym informacjami na temat zakażenia COVID-19, najważniejszymi numerami telefonów wywieszonymi na tablicy ogłoszeniowej na zewnątrz placówki dostępnymi dla Rodziców oraz na stronie internetowej placówki.

 13. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w przypadku zarażenia COVID-19.

Równocześnie oświadczam, że podane przeze mnie oświadczenie jest zgodne z prawdą i świadomy jestem odpowiedzialności karnej za ukrycie faktów, które byłyby sprzeczne z podpisanym przeze mnie oświadczeniem.…..................................................................

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

Warszawa, 21 sierpnia 2020 r.

 

Aplikacja ProteGO Safe
– wspólny list Ministra Edukacji Narodowej
i Głównego Inspektora Sanitarnego do rodziców

 

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski i Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas skierowali do rodziców uczniów specjalny list, w którym zachęcili do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe. Szefowie MEN i GIS podkreślili, że narzędzie to pozwala ograniczać ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa i wspiera bezpieczny powrót dzieci do szkół.

 

Wspólny list Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego 

 

– Przygotowujemy się na bezpieczny powrót uczniów do szkół. Jesteśmy przekonani, że wspólne i odpowiedzialne działania pozwolą ograniczać ryzyko szerzenia się wirusa – napisali szefowie MEN i GIS w liście skierowanym do rodziców.

 

Szefowie MEN i GIS przedstawili w nim zalety aplikacji, takie jak test oceny ryzyka i dziennik zdrowia, dzięki którym można otrzymać konkretne rekomendacje dotyczące bezpiecznych zachowań oraz – w razie potrzeby – przyspieszyć ścieżkę diagnozowania i leczenia. Podkreślili jednocześnie, że ProteGO Safe to także sprawdzone i wiarygodne źródło informacji na temat pandemii koronawirusa.

 

Minister Edukacji Narodowej i Główny Inspektor Sanitarny zaznaczyli, że skuteczność aplikacji zależy od tego, jak wiele osób będzie z niej korzystało. Dlatego też szczególnie ważne są wspólne i odpowiedzialne działania:

 

– Gorąco zachęcamy do zainstalowania na telefonach komórkowych aplikacji ProteGO Safe. To narzędzie, które informuje o możliwym kontakcie z osobą zarażoną. Aplikacja zawiera także wiarygodne i sprawdzone informacje dotyczące pandemii koronawirusa i umożliwia samokontrolę stanu zdrowia. Jest bezpłatna, dobrowolna i w pełni bezpieczna – napisali Minister Edukacji Narodowej i Główny Inspektor Sanitarny.

 

Aplikacja ProteGO Safe – jak to działa?

 

ProteGO Safe to aplikacja, która powiadamia o możliwym kontakcie z koronawirusem. Jeśli osoba z naszego otoczenia zachoruje, wówczas otrzymamy odpowiednie powiadomienie. Aplikacja poinformuje również, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich. 

 

ProteGO Safe to także wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy. W aplikacji znajdują się komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

 

Aplikacja składa się z dwóch modułów:

·         pierwszy umożliwia samokontrolę stanu zdrowia. Jest to „dziennik zdrowia”, który na bieżąco pozwala weryfikować, czy i w jakiej grupie ryzyka zakażenia jesteśmy,

·         drugi to skanowanie otoczenia i komunikowanie o ryzyku kontaktu z wirusem.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/protegosafe.

 

Zachęcamy do pobrania aplikacji ProteGO Safe!

 

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 


 

Szanowni Rodzice

Minister Edukacji Narodowej p. Dariusz Piontkowski  zapowiedział przedłużenie 

do 26 czerwca br. kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W dalszym ciągu  obowiązują nas  przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie nauki zdalnej;  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałanie i zwalczaniem COVID-19  (Dz. U. z 2020 r. poz. 493, z późn. zm) .                                                                                                                                                                                                                                                   

Życzę Wszystkim  Uczniom Szkoły i Przedszkola , Rodzicom wytrwałości w tej szczególnej sytuacji .

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Nasza Szkoła”

Marzanna Krzyżak

 

 

 

 

 

Szanowni Rodzice Uczniów klas I-III

Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III  

mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej uwzględniając wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego,   Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Nasza Szkoła”

Marzanna Krzyżak

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Numery telefonów dotyczących koronawirusa

Stacja Sanitrarno-Epidemiologiczna w Środzie Śląskiej  - kontakt w sprawie koronawirusa

605-261-339, 537-486-604 w godzinach 7.30-15.05

601-738-022 po godzinie 15.05

 

Całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie – GIS 800-190-590

 

 

 

 

Szanowni Rodzice Dzieci Przedszkolnych

Od 06 maja 2020 r. (środa) otwieramy nasze przedszkole uwzględniając wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.

RODZICU

 • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.

 • Przy wejściu do szkoły bezwzględnie proszę korzystać z płynu do dezynfekcji rąk
  Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa
  i ust
  podczas drogi do i z placówki.

 • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.

 • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś
  na kwarantannie lub w izolacji
  . Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu
  oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

 • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów
  czy zabawek.

 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny.
  Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą
  z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.

 • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania
  czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się
  przez obserwację dobrego przykładu.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Nasza Szkoła”

Marzanna Krzyżak

  

 

 

Szanowni Rodzice , Drodzy Uczniowie Szkoły i Przedszkola

Rząd przedłużył kwarantannę . Na chwilę obecną uczniowie powinni pozostać w domu

do 24 maja 2020 r.

W dalszym ciągu obowiązują nas przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493, z późn. zm) .

Życzę Wszystkim Uczniom Szkoły i Przedszkola , Rodzicom dużo zdrowia i wytrwałości.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Nasza Szkoła”

Marzanna Krzyżak


 
 
 
 
 
 

 

 Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Zasady kwarantanny zostały zaostrzone i przedłużone . Na chwilę obecną uczniowie powinni pozostać w domu od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość . W obecnej sytuacji Nauczyciele mają możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów.; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493, z późn. zm) .

Przedłużona kwarantanna jest troską o zdrowie nasze i bliskich nam osób. My Nauczyciele i Pracownicy Szkoły także mamy dzieci-uczniów na różnych szczeblach edukacyjnych; przedszkole, szkoła podstawowa, liceum, studia . Rozumiemy doskonale Rodziców i Uczniów naszej szkoły i staramy się, aby nauczanie zdalne było przyjemną formą edukacyjną. Brakuje nam codziennych spotkań z Państwem , a także uśmiechniętych uczniów w szkole . Zwyczajnie po ludzku, tęsknimy za Wami.

Życzę Wszystkim Uczniom Szkoły i Przedszkola , Rodzicom dużo zdrowia i wytrwałości .

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Nasza Szkoła”

Marzanna Krzyżak

 

 Szanowni Rodzice, Kochane Przedszkolaki

Z powodu epidemii koronowirusa. nie możecie przychodzić do naszego przedszkola. W trosce o Was proponujemy następujące rozwiązanie. Telewizja Polska we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego i Ministerstwem Edukacji Narodowej uruchomiły wirtualny kanał edukacyjny online „Domowe Przedszkole” dla dzieci w wieku przedszkolnym.
 W paśmie eSzkoła na żywo od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00 ( https://eszkola.tvp.pl) prowadzący, zwracają się bezpośrednio do dzieci, uczą liczyć i rysować, są też m.in. edukacyjne miniaudycje z udziałem „literkowych” zwierzaków.,
Serdecznie zachęcam Państwa i naszych najmłodszych.


Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Nasza Szkoła”

Marzanna Krzyżak

 

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Na bieżąco będziemy Państwa informować o sytuacji edukacyjnej. Proszę o zachowanie rozwagi i postępowanie zgodnie z procedurami Głównego Inspektora Sanitarnego. Informuję także Państwa, że dbamy o bezpieczeństwo naszych wychowanków. W naszej szkole trwają prace w zakresie dezynfekcji mające na celu zwiększenie jakości bezpieczeństwa sanitarno- epidemiologicznego. Po powrocie do szkoły min. w szatni będą znajdowały się płyny odkażające , wyjaławiające, których celem jest zabicie wszystkich drobnoustrojów (bakterii, wirusów i grzybów) znajdujących się na rękach.

Musimy odnaleźć się w obecnej sytuacji , stosujemy zdalne nauczanie rekomendowane przez Ministra Edukacji Narodowej. Proszę uczniów naszej szkoły, aby odrabiali zadania z należytą starannością. Możecie Państwo skontaktować się także z nami drogą mailową; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   

Życzę Wszystkim Uczniom Szkoły i Przedszkola , Rodzicom dużo zdrowia.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Nasza Szkoła”

Marzanna Krzyżak 

 

 

 

Marzanna Krzyżak 

 

Szanowni Rodzice

W związku z ryzykiem zagrożenia koronawirusem, wszystkie szkoły, przedszkola, żłobki w Polsce

będą zamknięte od 16.03.2020 do 25.03.2020.

 

Proszę, aby dzieci pozostały w domach i nie przemieszczały się.

Zgodnie z procedurami Głównego Inspektoratu Sanitarnego Rodzicom dzieci do 8-go roku życia należy się zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad dzieckiem (formularz na stronie ZUS-u).

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Nasza Szkoła”

                                                                                                                                                                                                        Marzanna Krzyżak