Statut

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

 

Statut

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

„Nasza Szkoła”

 

Zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 22.09.2017r.

 

UCHWAŁA NR 8/2017/2018

 

I Postanowienia ogólne

§ 1

1.       Nazwa placówki brzmi:

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKONY „NASZA SZKOŁA”

2.       Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:

 

a)      Zespole Szkół należy przez to rozumieć Zespół  Szkolno – Przedszkolnym „Nasza Szkoła”   Piotrowice 31,55-311 Kostomłoty;

b)      Szkole Podstawowej należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową „Nasza Szkoła” Piotrowice 31,55-311 Kostomłoty;

c)       Przedszkolu należy przez to rozumieć Niepubliczne Przedszkole Stowarzyszenia „Nasza Szkoła”  w Piotrowicach ; Piotrowice 31,55-311 Kostomłoty;

3.       W skład zespołu wchodzą:

a)      Szkoła Podstawowa „Nasza Szkoła”  

b)      Niepubliczne Przedszkole Stowarzyszenia „Nasza Szkoła” w Piotrowicach

4.       Wszystkie placówki działają na postawie odrębnych statutów:

a)      Niepubliczne Przedszkole Stowarzyszenia „Nasza Szkoła” w Piotrowicach 

b)      Szkoła Podstawowa „Nasza Szkoła

5.       Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty  we Wrocławiu.

 

II. Organy Zespołu Szkół

§ 2

1.                  Organami Zespołu Szkół są:

a)                                             Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego „Nasza Szkoła”

b)                                             Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego „Nasza Szkoła”

c)                                  Rada Rodziców Zespołu Szkolno – Przedszkolnego „Nasza Szkoła”

§ 3

 1. Ilekroć w Statucie Przedszkola i Szkoły jest mowa o Dyrektorze Zespołu Szkolno – Przedszkolnego „Nasza Szkoła”
 1. Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego „Nasza Szkoła” jest kierownikiem zakładu pacy dla zatrudnionych z Zespole Szkół i poszczególnych  placówkach zespołu nauczycieli                             i pracowników nie będących nauczycielami.

§ 4

Ilekroć w statucie Przedszkola i Szkoły Podstawowej  jest mowa o Radzie Pedagogicznej Przedszkola, Szkoły Podstawowej, należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną   Zespołu Szkolno – Przedszkolnego „ Nasza Szkoła”.

§ 5

Ilekroć w statucie Przedszkola i Szkoły Podstawowej  jest mowa o Radzie Rodziców , należy przez to rozumieć Radę Rodziców  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego „ Nasza Szkoła”.

 

§ 6

Zespół Szkolno –Przedszkolny  używa pieczęci o treści:

Zespół Szkolno – Przedszkolny

„Nasza Szkoła”

Piotrowice 31, 55-311 Kostomłoty

NIP 913-151-07-98 REG. 022062640

Tel. 71/ 397 02 8

Dyrektor

Zespołu  Szkolno – Przedszkolnego

„Nasza Szkoła”

mgr imię i nazwisko

 

 

 

III. Postanowienia końcowe

§ 7

1.                  Wszystkie pozostałe kwestie funkcjonowania Zespołu szkolno – Przedszkolnego nie sprzeczne z zapisami niniejszego Statutu, regulują odpowiednie zapisy w Statucie Przedszkola i Szkoły Podstawowej

2.                  Niniejszy statut nie narusza odrębności i prawnych podstaw funkcjonowania połączonych placówek.

3.                  Statut Zespołu Szkolno – Przedszkolnego wchodzi w życie z dniem uchwalenia

 

 

 

 

 

 

Statut

Szkoły Podstawowej

 „Nasza Szkoła"

 

 

 

Zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 22.09.2017r.

 

UCHWAŁA NR 8/2017/2018

 

 

Rozdział I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

 

1.      Szkole Podstawowej nadano nazwę – Szkoły Podstawowej „Nasza Szkoła”, która wchodzi                       w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Nasza Szkoła”

2.      Szkoła Podstawowa „Nasza Szkoła” Piotrowice 31 jest placówką publiczną.

3.      Organem prowadzącym Szkołę jest Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” w Piotrowicach :Piotrowice31, 55-311 Kostomłoty; zarejestrowane w Sądzie rejonowym, VI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru KRS o numerze 0000032067.

4.      Nadzór pedagogiczny sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.

5.      Ilekroć w statucie jest mowa o Szkole Podstawowej należy przez to rozumieć szkolę wymienioną w § 1 ptk 1.

6.      Szkoła  używa pieczęci urzędowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7.      Pieczęcie urzędowe przechowywane są w miejscu bezpiecznym. Podczas urzędowania znajdują się w miejscu dostępnym dla pracownika odpowiedzialnego za nie.

8.      Tryb postępowania w przypadku utraty, zniszczenia lub likwidacji pieczęci regulują odrębne przepisy.

9.      Szkoła Podstawowa posługuje się pieczęciami o treści:

Szkoła Podstawowa                                                                                                                                                    „Nasza Szkoła”

Piotrowice 31, 55-311 Kostomłoty

tel. 71 397 02 86

 REGON 022055490

 

 

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej „Nasza Szkoła”

Piotrowicach

mgr imię i nazwisko

 

Szkoła działa na podstawie niniejszego Statutu opracowanego na podstawie:

1.       Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.( (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292) z    późniejszymi zmianami)

2.       Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r. poz.59, 941 z późn. zm.)            

3.        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2017r. poz.1658 z późn. zm.)

 

4.        Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 zmieniające rozporządzenie  w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego                       w poszczególnych typach szkół   ( Dz. U. z 2017r. , poz.356 z późn. zm.)

 

5.       Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach                             i placówkach  (Dz. U. z 2017 poz. 1643)

6.       Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 poz. 1635)

7.       Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona                             przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród                                    w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (tj. Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483                            z późn. zm.),

8.       Rozporządzenia MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny                w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

9.       Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 942 z późniejszymi zmianami)

10.   Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017r.  poz. 1189 z późn. zmianami)) w zakresie dotyczącym placówek niepublicznych

11.   Rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia                  przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzaju tej dokumentacji z późniejszymi zmianami.

12.   Rozporządzenie MEN z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania                                  i podręczników z późniejszymi zmianami.

13.   Rozporządzenie MEN z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie organizowania kształcenia, wychowania i opieki i młodzieży niepełnosprawnej w przedszkolach, szkołach                               i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych z późn. zm.).

14.   Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

15.   Konwencji Praw Dziecka  

§ 2.

1.       Siedzibą Szkoły jest budynek ; Piotrowice 31, 55-311 Kostomłoty

2.       Szkoła Podstawowe obejmuje swoją działalnością obwód szkolny miejscowość Piotrowice.

3.       Szkoła Podstawowa w swej strukturze organizacyjnej obejmuje klasy od I do III kształcenia zintegrowanego, oraz oddział przedszkolny „0”.

4.       Organem nadzoru pedagogicznego jest Dolnośląskie Kuratorium  Oświaty.

5.       Obowiązek szkolny obejmuje dzieci w wieku określonym w odrębnych przepisach

 

§ 3.

1.      Czas trwania cyklu kształcenia w szkole trawa zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania kształcenia zintegrowanego- wynosi trzy lata, oraz obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dla dzieci w wieku 6 lat.

2.      Podstawową jednostką organizacyjną jest zespół klasowy ( oddział) złożony z uczniów. Którzy w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem i programem nauczania danego oddziału.

Rozdział II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 4.

 

1.        Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września  1991 o systemie oświaty     ( Dz.U nr 95 poz. 425 ze zmianami), a w szczególności:

a)      zapewnia nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;

b)      przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasady powszechnej dostępności

c) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach

d)      realizuje:

a)      programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego

b)      ramowy plan nauczania

2.        Zapewnia wszechstronny rozwój osobowości ucznia, uwzględnia indywidualne jego zainteresowania, uzdolnienia i predyspozycje.

3.       zapewnia warunki do realizacji celów i zadań poprzez swoją bazę, kadrę oraz inne czynniki.

4.       Stosuje metody i techniki samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności oraz poznawania współczesnych systemów wymiany i upowszechniania informacji.

5.       Kształtuje srokowsko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych                        w programie wychowawczym szkoły:

a)      1). Kształtuje humanistyczną i patriotyczną postawę uczniów, poszanowanie postępowych tradycji, trwałych wartości kultury narodowej i powszechnej, konstytucji, zasad ustrojowych, norm współżycia;

b)      przygotowuje uczniów do prawidłowego kształtowania stosunków międzyludzkich                           i sterowania nimi zgodnie z potrzebami społecznymi, a w związku z tym do świadomego, aktywnego, i odpowiedzialnego spełniania zadań w życiu rodzinnym, społecznym, gospodarczym, kulturalnym.

c)       kształtuje wrażliwość społeczną, emocjonalną  i estetyczna uczniów, ich sprawność fizyczną, także nawyki dbania o własny rozwój fizyczny, zdrowie, higienę psychiczną, racjonalny wypoczynek i organizację czasy wolnego;

d)      kształtuje przekonania o podmoiotowy6m i społecznym charakterze egzystencji człowieka oraz pozytywnej motywacji  da nauki i osobistego uczestnictwa w życiu szkoły                                   i społeczeństwa;

e)      uczy uczestnictwa w życiu kulturalnym i intelektualnym szkoły oraz środowiska;

f)       podkreśla w pracy dydaktyczno – wychowawczej kulturę i tradycję regionu.

 

6.       Sprawuje opiekę nad uczniem, odpowiednio do jego potrzeb i możliwości szkoły,                                    z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, promocji i ochrony zdrowia, zgodnie z programem profilaktyki.

7.        Ocenia, klasyfikuje i promuje uczniów według WSO zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8.       Organizuje statutowe cele i zadania we współpracy z rodzicami, organizacjami i instytucjami, tworząc optymalne warunki osiągania wysokich efektów w swojej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.


§ 5

 

1.                  Realizacja zadań wynikających z ustawy, a także z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych następuje poprzez:

a)      realizowanie programów przedmiotowych  w oparciu o podstawy programowe w taki sposób, aby ich treści były w zasięgu realnych możliwości większości uczniów,

b)      integrację wiedzy nauczanej przez:

a)      przygotowanie przedszkolne;

b)      kształcenie zintegrowane w klasach I-III;

c)       zajęcia pozalekcyjne,

c)       Stosowanie jednolitych podstaw nauczania, klasyfikowania i promowania uczniów              wg. WSO

d)      Umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez ich udział: w zajęciach pozalekcyjnych oraz ich udział w konkursach, w miarę możliwości szkoły

e)      Umożliwianie uczniom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej

f)       Organizowanie nauki religii lub tyki na życzenie rodziców ( opiekunów prawnych), zgodnie z odrębnymi przepisami;

g)      Udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Sądem Rodzinnym, Powiatową Komendą policji oraz Gminnym ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kostomłotach,

 

§ 6

 

a)      Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi uczącemu w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.

b)      Wychowawca prowadzi swój oddział przez cały tok nauczania.

c)         W przypadku długotrwałej choroby, urlopu macierzyńskiego itd. Wychowawstwo może otrzymać inny nauczyciel.

          

Rozdział III.

ORGANY SZKOŁY

 

§ 7

1. Organami szkoły są:

1)      Dyrektor szkoły

2)      Rada Pedagogiczna

3)      Rada Rodziców

4)      Samorząd Uczniowski

 

2.       Organy szkoły wymienione w ust.1 działają na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty, a także przepisów wykonawczych i regulaminów jednostkowych.

 

Dyrektor szkoły

§ 8

1.       Dyrektor szkoły wyłoniony jest przez organ prowadzący

2. Nadzór nad pracą Dyrektora sprawuje Zarząd Stowarzyszenia

3. Kompetencje dyrektora szkoły są ściśle określone przez organ prowadzący, m.in.:

a)      kieruje bieżącą działalnością szkoły oraz reprezentuje ja na zewnątrz,

b)      sprawuje nadzór pedagogiczny,

c)       przewodniczy radzie pedagogiczny,

d)      realizuje uchwały rady pedagogicznej, jeżeli są one zgodne z prawem oświatowym, niezgodne wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący, oraz w wyjątkowych sytuacjach sprawuje nadzór pedagogiczny,

e)      kieruje polityką kadrową, zatrudnia i zwalnia nauczyciel, zgodnie z odrębnymi przepisami,

f)       gromadzi informuje o pracy nauczycieli w celu dokonania ich pracy według zasad określonych w odrębnych przepisach,

g)      przyznaje nagrody, udziela kar pracownikom

h)      zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym,

i)        koordynuje zdobywanie stopni awansu zawodowego nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami,

j)        opracowuje program rozwoju placówki wspólnie z radą pedagogiczną z wykorzystaniem wyników mierzenia jakości pracy szkoły,

k)      kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego oraz wydaje stosowne w tym zakresie decyzje,

l)        przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów,

m)    rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe między organami szkoły,

n)      dba o powierzone mienie, zapewnia w miarę możliwości odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych,

o)      współpracuje z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi                             i kontrolującymi,

p)       prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami,

q)      realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy Karta Nauczyciela,

r)       współpracuje ze związkami zawodowymi jeśli owe występują na terenie szkoły, na podstawie odrębnych przepisów,

s)        przestrzega przepisów BHP.

 

4. W szczególnym przypadku dyrektor wyznacza nauczyciela pełniącego jego obowiązki.

 

§ 9

1.    Rada Pedagogiczna – jest organem kolegialnym szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2.    Szczegółowy zakres działania pracy redy określa regulamin rady pedagogicznej.

3.    W skład Rady  Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele i inni pracownicy dydaktyczni Szkoły.

4.    Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

a)       podejmowanie uchwał opiniujących plan pracy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego na rok szkolny;

b)       podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

c)       podejmowanie uchwał w sprawie zwolnienia ucznia z nauki przedmiotów dodatkowych;

d)       podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych ;

e)       podejmowanie działań dyscyplinarnych wobec uczniów w tym uchwał                    o skreśleniu ucznia z listy uczniów;

f)        przedstawienie własnych ocen i opinii we wszystkich sprawach związanych z realizacją celów statutowych Zespołu.

g)       Opiniowanie tygodniowego rozkłady zajęć lekcyjnych;

h)       Opiniowanie projektów zmian statutu i regulaminu Zespołu;

i)         Uchwały w sprawie form wyróżnienia dla uczniów.

 

 

RADA RODZICÓW

§ 10

 

1.                   Rada Rodziców  jest to demokratycznie wybierana grupa przedstawicieli rodziców wszystkich uczniów danej szkoły. Reprezentują oni ogół rodziców w kontaktach:

- innymi organami szkoły, np. radą pedagogiczną, dyrektorem,

- z instytucjami pozaszkolnymi,

- z radami rodziców innych szkół np. w celu wymiany doświadczeń

2. Szczegółowy zakres działania pracy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

§ 11

 

1. W szkole może działać samorząd uczniowski zwanej dalej „ samorządem”.

 2.Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Zespołu.

3. Utworzenie samorządu uczniowskiego  ma na celu umożliwienie uczniom aktywnego działania na terenie szkoły.

4. Działalność samorządu uczniowskiego opiera się na regulaminie pracy samorządu uczniowskiego uchwalonego przez ogół uczniów.

5.Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.

6.Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły

7. Samorząd współpracuje z dyrektorem i wybranymi przez siebie nauczycielem opiekunem celem respektowania praw  i egzekwowania obowiązków uczniowskich.

8.Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej, Dyrektorowi oraz Zarządowi Stowarzyszenia  wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:

a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i wymaganiami,

b)Prawo do jawnej, umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu i znajomości WSO,

c) Prawo do organizacji życia szklonego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji  między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

d) Prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej                           i charytatywnej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu opiekunem lub dyrektorem szkoły;

e)Wybór nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu,

f)Uczęszczania w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz Rady Stowarzyszenia w celu przedstawienia swoich propozycji i wniosków dotyczących spraw uczniów.

 

§ 12

2.             Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:

a)      dostępu do wszelkich informacji dotyczących kształcenia i wychowania ich dzieci;

b)      rzetelnej informacji o postępach i ocenach nauki i zachowania dziecka,

c)       wsparcie ze strony szkoły w razie problemów wychowawczych;

d)      partnerskiego współdziałania i aktywnego wpływania, poprze swoich przedstawicieli                  na sprawy szkoły.

2.Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek:

1 ) Wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem godności dziecka i nie zaniedbywać ich,

2) Poświęcać swój czas i uwagę nauce dzieci, tak, aby wzmacniać wysiłki szkoły skierowane                      na osiągnięcia celów nauczania i wychowania,

3) Dbać o regularne uczęszczanie dziecka do szkoły:

a) w przypadku nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych rodzice ( prawni opiekunowie) zobowiązani są usprawiedliwić tę nieobecność w formie pisemnej najpóźniej w ciągu tygodnia po powrocie dziecka do szkoły.

b) w przypadku nieobecności dziecka w szkole dłużej niż tydzień rodzice ( prawni opiekunowie) mają obowiązek powiadomić o tym fakcie wychowawcę,

4) Angażować się, jako partnerzy w działania szkoły, brać aktywny udział w życiu szkoły,

5) Informować wychowawcę o sprawach mogących mieć wpływ na naukę i zachowane dziecka

6) Regularnie uiszczać opłaty związane m.in. za wyżywienie swoich dzieci.


§ 13

1. Zasady współdziałania organów szkoły i sposoby rozwiązywania sporów i konfliktów.

a) Wszystkie sprawy sporów i konfliktów między organami szkoły rozstrzyga dyrektor Zespołu, uwzględniając zakresy kompetencji  tych organów.

b) Dyrektor Zespołu współpracuje bezpośrednio   z przewodniczącymi organów szkoły, którzy działają niezależnie w ich imieniu oraz reprezentują je na zewnątrz..

c) Wszystkie wnioski, uwagi, opinie formułowane przez organy Zespołu, w ramach ich kompetencji               i kierowane pod adresem dyrektora Zespołu, organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny i innych instytucji, wymagają formy pisemnej. 3

d) Przedstawiciele organów szkoły mogą być zapraszani do wzięcia udziału w posiedzeniach innych organów Zespoły, jeśli regulaminy tych organów dopuszczają taka możliwość

 

Rozdział IV

ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 14

 

1.       Struktura organizacyjna szkoły obejmuje klasy I-III i obowiązkowy oddział przedszkolny

2.       Podstawową formą pracy są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie kształcenia zintegrowanego i wychowania przedszkolnego.

3.       Godzina zajęć w szkole trwa 45 minut. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od30do 60 minut zachowując ogólny czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie.\

4.       Czas trwania poszczególnych zajęć ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

5.       Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

6.       Liczba uczniów w oddziale ustalana jest na podstawie odrębnych przepisów. Przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu ustalonego dla szkoły oraz możliwości lokalowe bazy.

7.       Podział na grupy jest możliwy na zajęciach np. logopedycznych, nauczania języków                     i innych, po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem Zespołu.

 

 

§ 15

1.       Dyrektor Zespołu ustala tygodniowy rozkład wszystkich zajęć z uwzględnienie zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, po konsultacji z organem prowadzącym.

2.       Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

§16

 

1. Uczniom oddziałów zapewnia się na wniosek rodziców możliwość korzystania                                   z nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych

§ 17

 

1.     Podczas usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela, organizuje się zastępstwa .          

ROZDZIAŁ V

PRACOWNICY SZKOŁY

§ 18

NAUCZYCIEL

 1. Pracownicy pedagogiczni szkoły zatrudnieni są przez dyrektora zgodnie z obowiązującymi                   w tym czasie przepisami Kodeksy Pracy (  z późń. zmian.)
 2. Szczegółowe zasady zatrudnienia nauczycieli określają odrębne przepisy.
 3. Ilość zatrudnionych nauczycieli określa projekt organizacyjny Zespołu.
 4. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną , wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny              za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów, a w szczególności:

1)      planuje i prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i programową  wychowawczym szkoły, ponosi odpowiedzialność za jej jakość,

2)      wspiera każdego ucznia w jego rozwoju,

3)      kształci i wychowuje dzieci  w duchu patriotyzmu i demokracji, atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka

4)      stosuje twórcze i nowoczesne metody nauczania i wychowania,

5)      odpowiada za Zycie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem- w czasie wycieczek, wyjść itd.,

6)      dokonuje oceny osiągnięć dydaktyczno – wychowawczych swoich uczniów zgodnie z WSO

7)      współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną i inną,

8)      współdziała z rodzicami w prawach nauczania i wychowania dzieci,

9)      inicjuje i organizuje imprezy o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym                  lub rekreacyjno – sportowym,

10)    podejmuje działania w celu eliminowania niepowodzeń szkolnych,

11)   Prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej   i opiekuńczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

12)    Dba o warsztat pracy, gromadzi pomoce naukowe oraz troszczy się o estetykę pomieszczeń szkoły,

13)   Bierze czynny dział w pracach rady pedagogicznej  i realizuje jej postanowienia i uchwały,

14)   Korzysta w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej w wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo – oświatowych,

15)   Dąży do pełni własnego rozwoju,

16)   Planuje własny rozwój zawodowy, systematycznie podnosi swoje kwalifikacje przez aktywne uczestnictwo w różnych farmach doskonalenia zawodowego,

17)   Realizuje inne zadania zlecone przez dyrektora, a wynikające z bieżącej działalności placówki,

18)   Realizuje zalecenia dyrektora i osób kontrolujących

 

 1. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe.
 2. Praca zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.
 3. Formę i zasady przygotowania się młodego nauczyciela do zajęć określają przepisy dotyczące awansu zawodowego i indywidualne uzgodnienia z dyrektorem Zespołu

 

Rozdział VI

ORGANIZACJA NAUCZANIA

 

§ 19

1.       Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania do dnia 30 kwietnia każdego roku, a następnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzony przez organ prowadzący do 30 maja każdego roku.

 

§ 20

1.       Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć.

§21

2.     Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych   oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 22

1.       Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

2.       Liczba uczniów w wynosi 25

3.       Zasady podziału oddziałów szkolnych na grupy podczas różnych zajęć określają odrębne przepisy.

§ 23

1.       Dla uczniów z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi organizowane jest nauczanie indywidualne.

2.       Dokumentacja dla danego ucznia prowadzona jest przez nauczyciela prowadzącego nauczanie                  w odrębnym dzienniku.

3.       Program nauczania umożliwia realizację wskazań określonych w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania i jest dostosowany do jego możliwości psychofizycznych.

4.       Szczegółowy opis specyfiki oceniania uczniów objętych nauczaniem indywidualnym zawarte są                    w WSO .

 

§ 24

1.       Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

 

Rozdział VII

§ 25

1.      Nauczyciel wykonuje pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny                  za jakość i wyniki tej pracy, a także za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2.      Nauczyciel w swoich działaniach ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, a także poszanowanie godności osobistej.

3.      Do obowiązków i zadań nauczyciela należy w szczególności:

1)      dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;

2)      poznanie osobowości, warunków życia i stanu zdrowia uczniów, stymulowanie ich rozwoju psychofizycznego, poznawania i kształtowania uzdolnień, zainteresowań oraz pozytywnych cech charakteru;

3)      rzetelne i systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych;

4)      prawidłowa realizacja programów nauczania i dążenie do osiągnięcia w tym zakresie jak najlepszych wyników;

5)      dbałość o czystość językową wypowiedzi uczniów, uświadamianie i zapobieganie błędom;

6)      reagowanie na najdrobniejsze przejawy niszczenia mienia szkolnego;

7)      pełnienia dyżurów międzylekcyjnych zgodnie z planem;

8)      tworzenie warunków do aktywnego i twórczego udziału uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym poprzez wdrażanie do samodzielnego myślenia, uczenia się i działania;

9)      upowszechnianie samorządności jako metody wychowawczej;

10)  ochrona uczniów przed skutkami demoralizacji i uzależnienia;

11)  systematyczna współpraca z domem rodzinnym uczniów;

12)  zachowanie bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów;

13)  realizacja zadań szkoły, wynikających bezpośrednio z organizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego;

14)  udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych, wspieranie rozwoju psychicznego, ich uzdolnień i zainteresowań;

15)  branie czynnego udziału w pracach Rady Pedagogicznej;

16)  przestrzeganie i realizowanie postanowień dyrektora i Rady Pedagogicznej zgodnych                           z przepisami prawa;

17)  pełnienie funkcji wychowawcy klasy;

18)  kształtowanie u uczniów właściwych postaw patriotycznych i obywatelskich oraz wdrażanie ich do czynnego uczestnictwa w życiu szkoły i środowiska;

19)  nie ujawnianie spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste ucznia lub jego rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

20)  prawidłowe prowadzenie obowiązującej dokumentacji szkolnej. 

§ 26

1.       Do obowiązków i zadań nauczyciela wychowawcy należy:

1)      organizowanie zajęć zespołu klasowego, kształtowanie atmosfery dobrej pracy, życzliwości, koleżeństwa i przyjaźni wśród uczniów;

2)      współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego klasie, współpraca z rodzicami i pedagogiem szkolnym w celu eliminowania przyczyn społecznego niedostosowania i ochrony przed skutkami demoralizacji środowiska, współpraca z pielęgniarką w celu wczesnego wykrywania chorób i skutecznego ich zwalczania;

3)      inicjowanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce, otaczanie opieką uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i losowej oraz organizowanie niezbędnej pomocy w tym zakresie, prowadzenie działalności w celu zapewnienia opieki świetlicowej;

4)      systematyczne informowanie rodziców o postępach w nauce, trudnościach rozwojowych                   i zachowaniu uczniów na terenie szkoły oraz organizowanie wzajemnych kontaktów między rodzicami, nauczycielami i dyrekcją szkoły;

5)      inspirowanie i organizowanie środowiska wychowawczego na rzecz szkoły i prowadzenie              do możliwie jak najpełniejszej integracji szkoły ze środowiskiem;

6)      organizowanie procesu preorientacji zawodowej współpracując z pedagogiem szkolnym;

7)      inicjowanie samorządnej działalności uczniów poprzez stwarzanie dogodnych warunków                do statutowej działalności organizacji uczniowskich i młodzieżowych oraz sprawowanie opieki nad samorządem klasowym;

8)      systematyczne oddziaływanie na wychowanków w celu kształtowania ich odpowiedzialności za własne czyny, wyrabianie właściwych postaw społecznych i obywatelskich nacechowanych zdolnością dostrzegania i rozwiązywania problemów środowiska;

9)      wyrabianie u uczniów trwałych nawyków uczestnictwa w życiu szkoły i zajęciach pozalekcyjnych oraz współdziałanie w organizacji wypoczynku uczniów w czasie ferii                         i wakacji;

10)  czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego;

11)  prowadzenie określonej przepisami dokumentacji pracy dydaktyczno - wychowawczej                           w klasie.

6. Dyrektor może dokonać  zmiany  wychowawcy:

1)      na wniosek Rady Pedagogicznej, do której mogą zwrócić się uczniowie poprzez Samorząd Uczniowski a rodzice poprzez Radę Rodziców. Wniosek winien być poparty przez 75% rodziców uczniów danej klasy;

2)      na wniosek wychowawcy rezygnującego z tej funkcji;

3)      z własnej inicjatywy po stwierdzeniu nie wywiązywania się wychowawcy z obowiązków zapoznając Radę Pedagogiczną o tej decyzji.

 

§ 27

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest                               w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

§ 28

1.       W szkole zatrudniony jest pedagog szkolny. Do zadań pedagoga szkolnego należy                                     w szczególności:

1)      planowanie działalności wychowawczo-opiekuńczej szkoły;

2)      diagnozowanie potrzeb wychowawczo-opiekuńczych szkoły;

3)      organizowanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej;

4)      organizowanie pomocy wychowawcom klas, a w szczególności w zakresie:

a.       rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;

b.      określania form i sposobów udzielania pomocy uczniom;

c.       wyboru zawodu przez uczniów i kierunku dalszego ich kształcenia;

d.      działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

e.      dbanie o realizację obowiązku szkolnego;

f.        udzielania porad w rozumieniu kłopotów powstałych w wyniku konfliktów rodzinnych, rówieśniczych i środowiskowych;

5)      prowadzenie doradztwa pedagogicznego dla uczniów, nauczycieli i rodziców;

6)      udzielania uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych powstałych na tle niepowodzeń szkolnych;

7)      zapobieganie zagrożeniu i niedostosowaniu społecznemu uczniów;

8)      upowszechnianie kultury pedagogicznej wśród nauczycieli i rodziców.

2.       Zadania, o których mowa w ust. 1 pedagog szkolny realizuje:

1)      we współdziałaniu z nauczycielami, rodzicami, pielęgniarką szkolną, organizacjami szkoły                    i instytucjami pozaszkolnymi;

2)      we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.

3.      Pedagog szkolny prowadzi zgodnie ze swoim przygotowaniem specjalistycznym zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

§ 29

 

1.       W Ośrodku odbywa się Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli (WDN).

2.       WDN jest ukierunkowane na rozwój szkoły.

3.       Celem WDN jest:

1)      wspieranie posiadanych , aktualizacja i poprawa już uzyskanych kwalifikacji;

2)      konkretyzacja zadań dydaktycznych i wychowawczych w praktyce;

3)      koordynacja pracy wychowawczej, opiekuńczej i procesu dydaktycznego;

4)      poprawa komunikacji i współpracy w radzie pedagogicznej.

4. Rola dyrektora Ośrodka w WDN:

1)      aktywne popieranie WDN;

2)      tworzenie warunków do WDN;

3)      dbanie o dobry przepływ informacji;

4)      zabieganie o niezbędne zasoby i środki.

5.Kadencja lidera WDN trwa 5 lat.

Rozdział VIII

UCZNIOWIE SZKOŁY

§ 30

1.Dyrektor szkoły podstawowej  przyjmuje wszystkich uczniów z początkiem roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko ma 6 lat, zamieszkujących ustalony dla tej szkoły obwód.

2. Dyrektor może przyjąć ucznia z innego obwodu, jeśli warunki organizacyjne na to pozwalają.

3. Na wniosek rodziców i po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej dyrektor może wyrazić zgodę na:

a) odroczenie rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego odo końca roku szkolnego

b) zezwolić na pozaszkolną formą realizacji obowiązku szkolnego

4. Uczniowie podlegają obowiązkowi szkolnemu, który trwa do ukończenia 18 roku życia.

5. W szkole nie stosuje się wobec ucznia przemocy fizycznej ani psychicznej.

6. Uczniowie szkoły są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

7. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dzieci uiszczają rodzice bądź prawi opiekunowie w terminie                         i w kwocie podanej do wiadomości rodziców.

 § 31

1.Uczeń ma prawo do:

a) Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

b)Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę    przez wszelkimi formami przemocy, uzależnieniami, demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej oraz poszanowania godności i nietykalności osobistej ,

c)Życzliwego i podmiotowego traktowania procesie dydaktyczno – wychowawczym

dotyczącej życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza to dobra innych osób,

d)Zapoznania się programami nauczania, z ich treścią, celem i stawianymi wymogami,                            oraz  do uzyskania od nauczycieli i wychowawców niezbędnych informacji o formach poszerzania                    i pogłębiania swoich wiadomości i umiejętności,

e) Sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

f)Wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach szkolnych,

g)Organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie                             z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły,

h)Rozwijania swoich zainteresowań i talentów poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych oraz innych zajęciach rozwijających osobowość i poprawiających wyniki w nauce,

i) Zapoznania się z ocenami klasyfikacyjnymi oraz odwołania się od ustalonych ocen w termonie                      i trybie, których określa szkolny system oceniania,

j)Rozstrzygania sporów na terenie szkoły na zasadach negocjacji, porozumienia i wzajemnego poszanowania stron,

k)Reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach zgodnie                        ze swoimi umiejętnościami,

W przypadku naruszenia praw ucznia skargi mogą złożyć:

a)      Uczeń do wychowawcy, dyrektora szkoły,

b)      Rodzic ( prawny opiekun) do wychowawcy, dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę,

c)       Wychowawca do dyrektora szkoły

Składanie skarg odbywa się w formie:

d)      Ustnej ( organy w/w sporządzają notatkę z przeprowadzonej rozmowy)

e)      Pisemnej

2.Uczeń ma obowiązek:

1) Przestrzegania postanowień zawartych w Statucie;

2) Godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią;

3) Systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia

w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach;

4) Bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom Dyrektora szkoły, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz ustaleniom samorządu szkoły lub klasy;

5) Przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym

a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,

b) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,

c) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności.

6) Troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd;

7) Punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia;

8) Usprawiedliwiania nieobecności;

9) Uczęszczania na zajęcia w estetycznym stroju;

a) podczas uroczystości szkolnych oraz uroczystościach, na których uczeń reprezentuje szkołę obowiązuje strój galowy. Przez strój galowy należy rozumieć: dla dziewcząt – biała bluzka i ciemna spódnica lub spodnie, dla chłopców – biała koszula i ciemne spodnie,

b) na terenie szkoły obowiązuje noszenie bezpiecznego obuwia zamiennego,

c) na zajęciach z wychowania fizycznego obowiązuje strój sportowy określony przez nauczyciela.

10) Uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział traktowany jest na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych;

11) Dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni szkolnej;

12) Stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości;

13) Dbać o zdrowie o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów,

14) Przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru

§ 3

WSO

I. Zasady oceniania zachowania ucznia

 1. Ocenianie zachowania polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli                  oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia  społecznego                    i norm etycznych.
 2.  Ocenianie wewnątrzszkolne zachowania  ma na celu:

1)      informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,

2)      motywowanie ucznia do dalszych postępów w zachowaniu,

3)      dostarczanie rodzicom ( prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji                          o zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

4)      umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy wychowawczej.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne zachowania obejmuje:

         1)  ocenianie bieżące i ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania (ocena opisowa)

4.W zachowaniu oceniamy:

      1)  postawę ucznia; przestrzeganie regulaminu szkoły, tolerancję, udział  w życiu społecznym  klasy, szkoły, środowiska, pracowitość, zaradność, dbałość o własne zdrowie , życzliwość, poszanowanie mienia społecznego i innego,  dbanie o honor                                   i tradycję szkoły,

 2)  kulturę osobistą , stosunek do kolegów, nauczycieli, pracowników, higienę osobistą, kulturę języka,

  3) stosunek do obowiązków szkolnych ,punktualność,

 4) systematyczność w uczęszczaniu  na zajęcia lekcyjne,

5) współpracę w grupie ,  umiejętność komunikowania się i współpracy  w grupie, przyjmowanie na siebie odpowiedzialności, podejmowanie  samodzielnych                      i odpowiedzialnych decyzji, respektowanie praw innych w tym wkład pracy podczas realizacji projektu edukacyjnego.

6)Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:

6.1 wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

6.2 postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

6.3  dbałość o honor i tradycje szkoły;

6.4 dbałość o piękno mowy ojczystej;

6.5  dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6.6  godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

6.7    okazywanie szacunku innym osobom.

5.Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z  zachowania (ocena opisowa)ustala się wg ocen cząstkowych;  o następującej skali:

wzorowe,

                             2)  bardzo dobre,

              3)  dobre,

              4)  poprawne,

5)  nieodpowiednie,

6)  naganne,

6.  Ocenę z zachowania ustala wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów                 danej klasy oraz ocenianego ucznia zgodnie z ustalonymi kryteriami (ocena opisowa):

 1. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej,         w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

II. Zasady oceniania ucznia -PSO

Kryteria oceniania:

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Ocena opisowa końcoworoczna sporządzana jest na podstawie całorocznej obserwacji postępów ucznia.Za skalę osiągnięć przyjęto zapis 6,5,4,3,2,1

Standardy osiągnięć uczniów na poszczególnych etapach edukacji wczesnoszkolnej

zgodnie z nową podstawą programową

Klasa I

1. Edukacja polonistyczna (uczeń):

- słucha wypowiedzi innych, komunikuje swoje spostrzeżenia, potrzeby                                                 iodczucia, -wypowiada się na temat, zadaje pytania i odpowiada na pytania innych osób,

- czyta wyrazami proste zdania,

- zna wszystkie litery,

- przepisuje krótkie zdania,

- pisze z pamięci,

- dba o poprawność graficzną pisma,

- wyróżnia: głoski, litery, sylaby i zdania,

- interesuje się książką i czytaniem,

- wypowiada się w małych formach teatralnych, - odtwarza z pamięci

teksty dla dzieci.

2. Edukacja muzyczna (uczeń):

- śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego, - odtwarza proste rytmy,

- świadomie i aktywnie słucha muzyki, 

3. Edukacja plastyczna (uczeń):

- potrafi wykonać prace plastyczne wykorzystując różnorodne materiały i narzędzia, - rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki, 

4. Edukacja społeczna (uczeń):

- odróżnia, co jest dobre, a co złe,

- podejmuje współpracę, przestrzega reguł i bezpieczeństwa podczas

zabaw, - zna zagrożenia i wie, do kogo i w jaki sposób należy zwrócić

się o pomoc,

- zna symbole narodowe,

- posiada wiadomości o rodzinie, nazywa zawody osób bliskich,

- zna wartość pieniądza,

5. Edukacja przyrodnicza (uczeń):

- rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w najbliższym środowisku, - zna

zachowania zwierząt w zależności od pór roku,

- dostrzega zmiany zachodzące w różnych porach roku,

- nazywa poznane rośliny i zwierzęta, zna warunki ich rozwoju,

- zna i unika zagrożeń ze strony roślin i zwierząt,

-chroni przyrodę, rozumie potrzebę dbania o środowisko, - obserwuje

pogodę, nazywa zjawiska atmosferyczne

- zna podstawy ekologii,

6. Edukacja matematyczna (uczeń):

- grupuje i przelicza przedmioty według podanej cechy w zakresie 20, -

określa położenie obiektów w przestrzeni,

- zna i zapisuje liczby od 0 do 10,

- dokonuje porównywania porządkowego liczb naturalnych,

- porządkuje i przelicza obiekty w kolejności rosnącej i malejącej w

zakresie od 0 do 20,

- sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 10, - rozwiązuje proste zadania

tekstowe,

- mierzy długość posługując się linijką,

- potrafi ważyć przedmioty, odmierzać płyny, - nazywa dni, tygodnie i

miesiące,

- zna monety i banknoty. 

7. Zajęcia komputerowe (uczeń):

- korzysta z komputera zgodnie z poznanymi zasadami.

8. Zajęcia techniczne (uczeń):

- potrafi wykonać prace techniczne wykorzystując różnorodne materiały i

narzędzia, - zna zasady bezpiecznego korzystania z technicznych

urządzeń domowych,

- wie, jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach,

- zna telefony alarmowe.

9. Edukacja ruchowa (uczeń):

- potrafi poprawnie wykonać ćwiczenia z piłką i ćwiczenia równoważne,

- w czasie zajęć ruchowych przestrzega obowiązujących reguł,

- zna podstawowe zasady dbania o zdrowie i przestrzega higieny

osobistej, - pomaga dzieciom niepełnosprawnym.

- zna zasady zdrowego stylu życia,

11. Język angielski (uczeń):

- zna i rozumie oraz posługuje się pojęciami nie których kolorów,

szkolnych przedmiotów, zabawek, zwierząt, domu, ciała, potraw,

- potrafi liczyć do 10,

- potrafi zaśpiewać kilka piosenek,

- wypowiada się na temat ulubionego koloru, zabawki, zwierzątka oraz

potrawy, - potrafi wyrecytować kilka wierszyków,

- potrafi wysłuchać i odegrać scenki,

- potrafi wykonać prace plastyczne według polecenia nauczyciela,

- rozpoznaje narządy zmysłów oraz potrafi je nazwać.

Klasa II

1. Edukacja polonistyczna (uczeń):

- słucha i rozumie: wypowiedzi, polecenia, proste instrukcje, informacje,

objaśnienia, - słucha i czyta teksty literackie,

- słucha materiałów audio,

- wyszukuje w tekście potrzebne informacje,

- wyodrębnia w utworze literackim głównego bohatera, miejsce i czas

akcji, - wypowiada się swobodnie na określony temat,

- komunikuje się w różnych sytuacjach społecznych,

- poprawnie konstruuje pytania i odpowiedzi,

- zna alfabet,

- czyta wyrazy i proste zdania całościowo,

- czyta płynnie proste teksty z przygotowaniem,

- pisze poprawnie proste zdania z pamięci i ze słuchu,

- tworzy krótkie wypowiedzi pisemne,

- dba o estetykę i poprawność gramatyczną oraz ortograficzną, -

sprawnie wyróżnia wyraz, głoskę, literę, sylabę,

- czyta lektury i korzysta z biblioteki,

- zna formy użytkowe tekstów,

- odtwarza z pamięci teksty dla dzieci.

2. Edukacja muzyczna (uczeń):

- zna i stosuje następujące rodzaje aktywności muzycznej: śpiewa

piosenki, gra na instrumentach , porusza się w rytm muzyki,

- rozróżnia podstawowe elementy muzyki.

3. Edukacja plastyczna (uczeń):

- poznaje dziedzictwo kulturowe (zabytki, tradycje, dzieła sztuki),

- wykorzystuje przekazy medialne do tworzenia własnych prac z

uwzględnieniem wiedzy o prawach autorskich,

- podejmuje różne działania plastyczne zgodnie z tematyką lub własną

inwencją, wykorzystując różne techniki i narzędzia,

- dokonuje klasyfikacji wybranych dziedzin sztuki.

4. Edukacja społeczna (uczeń):

- odróżnia, co jest dobre, a co złe w kontaktach z otaczającym

środowiskiem, - współpracuje i przestrzega reguł w zabawie, nauce i

sytuacjach życiowych, - zna zagrożenia i wie, w jaki sposób zwrócić się

o pomoc,

- zna i szanuje symbole narodowe,

- identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami,

- wie jak należy zachować się w stosunku do dorosłych i rówieśników, -

jest tolerancyjny wobec innych,

- zna prawa i obowiązki ucznia,

- zna najbliższą okolicę,

- wie jak ważna jest praca w życiu człowieka,

- przestrzega zasad bezpieczeństwa,

5. Edukacja przyrodnicza (uczeń):

- zna wybrane rośliny i zwierzęta w ich naturalnych środowiskach, -

opisuje cztery pory roku i ich podstawowe symptomy,

- podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska,

- obserwuje i prowadzi proste doświadczenia,

- nazywa typowe elementy krajobrazów Polski,

- zna wpływ czynników na życie ludzi, zwierząt i roślin, - zna zasady

racjonalnego odżywiania się,

- dba o zdrowie.

6. Edukacja matematyczna (uczeń):

- określa kierunki względem siebie i innych,

- wskazuje kierunki w przestrzeni, określa odległości: bliżej, dalej,

- tworzy zbiory według podanej cechy, określa część wspólną, wyróżnia

podzbiory,

- przelicza i porównuje elementy zbioru w zakresie 100,

- porównuje o ile więcej, o ile mniej,

- odczytuje i zapisuje znak liczby w systemie dziesiętnym w zakresie

100,

- porównuje oraz porządkuje w kolejności rosnącej i malejącej liczby

naturalne w zakresie 100, - dodaje i odejmuje w zakresie 100,

- mnoży i dzieli w zakresie 30,

- stosuje mnożenie i dzielenie jako działanie odwrotne,

- rozwiązuje i tworzy proste zadania z treścią,

- mierzy, waży, odmierza płyny i zapisuje wyniki pomiarów,

- rozpoznaje i odtwarza kształty podstawowych figur geometrycznych,

- rozpoznaje i kreśli krzywe, łamane, proste równoległe i prostopadłe z

użyciem linijki,

- zna zasady symetrii,

- zna kalendarz, sprawnie z niego korzysta,

- dokonuje prostych obliczeń pieniężnych,

- odczytuje temperaturę,

- zna liczby rzymskie od I-XII,

- odczytuje wskazania zegarów (godziny i minuty)

7. Zajęcia komputerowe (uczeń):

- bezpiecznie korzysta z komputera i posługuje się poznanymi

programami, - rozwija umiejętność obsługi komputera,

- ma świadomość niebezpieczeństw wynikających z korzystania z

Internetu, - zachowuje zasady higieny pracy z komputerem.

8. Edukacja techniczna (uczeń):

- orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego

użytku,

- rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń technicznych (wytwórcze,

informatyczne)

- określa wartość urządzeń technicznych pod względem cech

użytkowych, ekonomicznych i estetycznych,

- rozróżnia materiały: papiernicze, drewniane, szklane,

- wybiera materiał adekwatny do realizacji wybranego zadania,

- przygotowuje stanowisko pracy i zachowuje bezpieczeństwo podczas

wykonywania jej,

- zapoznaje się z wybranymi wynalazkami,

- przestrzega przepisów i zasad bezpieczeństwa poruszania się po

drogach,

9. Edukacja ruchowa i edukacja zdrowotna (uczeń):

- chętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych i grach zespołowych,

stosując się do poznanych reguł i norm bezpiecznego zachowania,

- prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne w różnych pozycjach,

- rozwija koordynację ruchową i przestrzenną poprzez ćwiczenia

gimnastyczne,

- doskonali umiejętności posługiwania się piłką i skakanką, - zna i

stosuje zasady zdrowego stylu życia,

- zna zasady bezpiecznego zażywania leków,

- przestrzega reguł fair-play.

11. Język angielski (uczeń):

- potrafi rozpoznać, wskazać oraz nazwać przedmioty z jego

najbliższego otoczenia takich jak: zabawki, pomieszczenia, meble,

zwierzęta, potrawy i produkty spożywcze, ubrania,

- potrafi rozpoznać, wskazać oraz nazwać członków rodziny, kolory,

części twarzy oraz ciała,

- potrafi przeczytać na głos historyjki,

- śpiewa piosenki,

- gra z kartami obrazkowymi,

- potrafi odegrać dialogi,

- potrafi narysować przedmioty lub osoby oraz opisać je,

- potrafi opowiedzieć o sobie,

- potrafi wypowiedzieć się na temat rzeczy lubianych i nie lubianych, -

potrafi konstruować proste pytania

Klasa III

1. Edukacja polonistyczna (uczeń):

- uważnie słucha wypowiedzi oraz uczestniczy w rozmowach,

- dobiera właściwe formy komunikowania,

- wyszukuje informacje na określony temat,

- korzysta z przekazywanych informacji i różnych źródeł informacji,

- spójnie i swobodnie wypowiada się na określony temat,

- czyta płynnie, wyraziście, z podziałem na role, cicho ze zrozumieniem,

- w oparciu o czytane teksty wyciąga wnioski i wypowiada się,

- rozpoznaje, tworzy i zapisuje różnorodne formy wypowiedzi: krótkie

opowiadania, opisy, listy, życzenia, zaproszenia, zawiadomienia, notatki

kronikarskie, poprawnie pod względem stylistycznym, gramatycznym,

interpunkcyjnym i ortograficznym w poznanym zakresie,

- rozszerza zasób słownictwa, dba o kulturę języka,

- pisze czytelnie i estetycznie,

- pisze poprawnie z pamięci i ze słuchu, poprawnie pod względem

ortograficznym,

- samodzielnie czyta książki i wypowiada się na ich temat,

- korzysta z biblioteki.

2. Edukacja muzyczna (uczeń):

- samodzielnie i w zespole potrafi zaśpiewać poznane piosenki,

- tworzy akompaniament na dostępnych instrumentach,

- improwizuje głosem, ruchem i na instrumentach dźwięki oraz utwory

muzyczne, - rozróżnia podstawowe rodzaje muzyki i jej elementy,

- rozpoznaje wybrane dzieła muzyczne,

- aktywnie słucha muzyki i określa jej cechy. 

3. Edukacja plastyczna (uczeń):

- realizuje działalność plastyczną w różnych formach wykorzystując

poznane środki wyrazu plastycznego,

- w pracach plastycznych posługuje się różnymi narzędziami i

technikami,

- rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuki,

- rozróżnia rodzaje twórczości człowieka,

- poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki oraz zabytkami określa

swoją przynależność kulturową,

- rozpoznaje wybrane dzieła dziedzictwa kultury (polskiego,

europejskiego),

- w swej twórczości w sposób bezpieczny korzysta z przekazów

medialnych przestrzegając praw

autorskich.

4. Edukacja społeczna (uczeń):

- w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi przestrzega norm

akceptowanych społecznie,

- akceptuje różnice między ludźmi, przejawia zachowania tolerancyjne i

szacunek dla odmienności, - zna prawa i obowiązki ucznia,

- respektuje prawa innych,

- identyfikuje się ze swoją rodziną, regionem i tradycjami,

- zna najbliższą okolicę i jej najważniejsze obiekty oraz tradycje,

- zna symbole narodowe i najważniejsze wydarzenia historyczne

naszego kraju,

- docenia wartość pracy i zna wybrane zawody,

- zna zagrożenia i potrafi wezwać pomoc, wie do kogo się zwrócić.

5. Edukacja przyrodnicza (uczeń):

- prowadzi proste doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze oraz

wnioskuje i uogólnia,

- charakteryzuje poznane ekosystemy i ich elementy,

- klasyfikuje i nazywa zwierzęta i rośliny z typowych ekosystemów i

opisuje warunki ich życia, - rozróżnia i omawia cechy charakterystyczne

krajobrazów Polski,

- określa wpływ pór roku na życie ludzi , zwierząt i roślin,

- określa wpływ elementów przyrody nieożywionej na życie ludzi i

zwierząt,

- zna funkcjonowanie i potrzeby rozwojowe organizmu człowieka,

- zna zasady racjonalnego odżywiania,

- w kontaktach ze światem przyrody dostrzega zagrożenia i dba o

bezpieczeństwo swoje oraz innych,

- orientuje się w zagrożeniach dla świata przyrody i wie jak im

zapobiegać,

6. Edukacja matematyczna (uczeń):

- liczy w zakresie 1000 różnymi sposobami,

- zapisuje cyframi i odczytuje liczby z zakresie 1000,

- porównuje liczby w zakresie 1000 z użyciem znaków >, <, =,

- sprawnie dodaje i odejmuj w zakresie 100, sprawdza wyniki

odejmowania za pomocą dodawania, - mnoży i dzieli w pamięci liczby w

zakresie 100, sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia, -

rozwiązuje i tworzy zadania tekstowe,

- rozwiązuje równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci,

- rozpoznaje i nazywa figury geometryczne w nietypowych położeniach,

- rysuje odcinki o podanej długości,

- rysuje figury, odcinki w pomniejszeniu i powiększeniu,

- zna podstawowe zasady symetrii i potrafi zastosować ją w praktyce,

- wykonuje obliczenia pieniężne,

- mierzy i zapisuje wyniki pomiaru: długości, szerokości, wagi,

pojemności, wysokości oraz odległości posługując się poznanymi

jednostkami,

- wykonuje obliczenia związane z miarami ( bez zamiany jednostek),

- odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII,

- zapisuje daty i porządkuje je chronologicznie,

- odczytuje temperaturę i wskazania zagra w systemie 12 i 24

godzinnym,

- wykonuje proste obliczenia zegarowe,

- wykorzystuje w życiu codziennym poznane wiadomości

matematyczne.

- 7. Zajęcia komputerowe (uczeń):

- umie bezpiecznie obsługiwać komputer i wyróżnia jego elementy,

- korzysta z poznanych programów, gier edukacyjnych poszerzając

zakres wiadomości i umiejętności,

- wyszukuje i korzysta z informacji wykorzystując wybrane strony

internetowe,

- potrafi wykonywać rysunki i tworzyć proste teksty z użyciem

poznanych programów,

- zna zagrożenia i konsekwencje związane z niewłaściwym

korzystaniem z Internetu, multimediów, - zna negatywny wpływ

nadmiernego i niewłaściwego korzystania z komputera na zdrowie,

- unika niebezpiecznych i anonimowych kontaktów w Internecie.

8. Edukacja techniczna (uczeń):

- wie jak powstają wybrane przedmioty codziennego użytku,

- realizuje proste projekty według planu, dobiera odpowiednie materiały,

- korzysta z instrukcji podczas realizacji zadań,

- utrzymuje ład i porządek oraz właściwie i bezpiecznie używa narzędzi i

prostych urządzeń technicznych,

- rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń transportowych, wytwórczych,

informatycznych, elektrycznych,

- orientuje się w rodzajach budowli,

- zna wartość i użyteczność urządzeń technicznych,

- zna podstawowe zasady ruchu drogowego i właściwie korzysta ze

środków komunikacji. 

9. Edukacja ruchowa i edukacja zdrowotna (uczeń):

- bierze udział w marszobiegach,

- wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, równoważne, wzmacniające

mięśnie brzucha i kręgosłupa, - posługuje się piłką, i innymi przyborami

zgodnie z ich przeznaczeniem,

- skacze przez skakankę

- reaguje ruchem na rożne sygnały,

- zna zasady podstawowych gier i zabaw ruchowych,

- potrafi korygować postawę ciała w różnych sytuacjach dbając o swoje

zdrowie,

- dostrzega niebezpieczeństwa związane ze stosowaniem środków

chemicznych i samodzielnym zażywaniem lekarstw,

- przestrzega zasad bezpiecznego zachowania podczas zajęć

ruchowych,

- potrafi wybrać bezpieczne miejsce do gier i zabaw,

- wie jak właściwie zachować się w sytuacjach zagrożenia - zna                                                                                  i

promuje zasady zdrowego stylu życia,

- akceptuje osoby niepełnosprawne i pomaga im.

 

11. Język angielski (uczeń):

- potrafi nazwać, przeczytać oraz napisać nazwy przedmiotów z

najbliższego otoczenia,

- potrafi wypowiedzieć się słownie oraz pisemnie na tematy dotyczące

pogody, własnych umiejętności oraz emocji,

- rozpoznaje dni tygodnia, miesiące oraz godziny,

- potrafi zaśpiewać piosenki oraz wyrecytować wierszyki,

- rozpoznaje miejsce położenia przedmiotów względem siebie,

- potrafi rozpoznać oraz nazwać w mowie i piśmie pogodę oraz niektóre

dyscypliny sportowe, - potrafi skonstruować poprawnie gramatycznie

zdania twierdzące, przeczące oraz pytające w czasie Present Simple oraz Present Continuous.

Podane umiejętności dotyczą dzieci o prawidłowym rozwoju fizycznym.

Umiejętności dzieci niepełnosprawnych ustala się stosownie do ich możliwości

 

Rozdział IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32

 

1. Przedstawiciele społeczności szkolnej mają prawo zgłaszania propozycji zmian do Statutu Ośrodka w formie wniosków kierowanych do Dyrektora Ośrodka.

2.  W sprawach, których nie reguluje niniejszy Statut należy odwołać się do:

1)      Karty Nauczyciela;

2)      Kodeksu Pracy;

3)      Kodeksu Cywilnego;

4)      aktualnych ustaw i rozporządzeń MEN.

3. Ośrodek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

4.  Zasady gospodarki finansowej Ośrodka określają odrębne przepisy

5. Statut wchodzi w życie z dniem  22 września 2017 r.