Koncepcja pracy

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

 KONCEPCJA PRACY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ,, NASZA SZKOŁA”

w Piotrowicach

 

 

2019/2020- 2021/2022Zatwierdzona uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 01.10.2019r.

UCHWAŁA NR 7/2019/2020

 

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. 2019r. poz.1481 z późniejszymi zmianami)

2.U stawa z dnia14grudnia 2016r.Prawo oświatowe (Dz. U. 2019r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681 z późniejszymi zmianami)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 2019r. poz. 1627 z późniejszymi zmianami)

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej(Dz.U. 2018r. poz. 1679 z późniejszymi zmianami)

4.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym(Dz.U. 2018r. poz. 1485 z późniejszymi zmianami)

5.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci(Dz.U. 2017r. poz. 1635 z późniejszymi zmianami)

6.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2019r. poz. 323 z późniejszymi zmianami)

7.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2018 r., poz. 967 i 2245 oraz z 2019r. poz.730 i 1287 z późn. zmianami)

8.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz.U. z 2018r., poz.1574 z późn.zmianami)

9.Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019r. ( Dz.U.2019 poz.1650) zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

10. Statut Szkoły Podstawowej ,, Nasza Szkoła”

11. Program wychowawczo - profilaktycznyMISJA SZKOŁY

Nie zmuszaj dzieci do aktywności,

lecz wyzwalaj aktywność.

Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy,

lecz przekonujmy.

Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy

jego umysł tak, aby samo wiedzieć chciało”

Janusz KorczakNASZYM CELEM JEST ABY:

Uczniowie:

 1. Byli przygotowani do:

nauki na wyższym szczeblu życia w społeczeństwie,

kreowania otaczającego świata,

przezwyciężania barier emocjonalnych,

zwiększonej tolerancji dla ludzi różnych kultur, ras,

bycia wrażliwym ekologicznie i humanitarnie,

wykazywali się zaradnością.

2 . Umieli:

radzić sobie w trudnych sytuacjach,

stosować wiedzę w praktyce,

odróżniać dobro od zła.

 1. Realizowali:

swoje marzenia, plany, zasady i wartości.

 

Rodzice:

1. Byli zadowoleni z wyników nauczania, realizacji zadań szkoły.

2. Wspomagali:

- naszą pracę dydaktyczno- wychowawczą,

- dzieci w drodze do dorosłości,

- szkołę w nowych pomysłach

3. Uczestniczyli w życiu szkoły, wychowaniu i edukacji dzieci.


Nauczyciele:

1.Nauczyli uczenia się

2.Sprzyjali rozwojowi osobowości ucznia.

3.Rozwijali samodzielność, przedsiębiorczość i poczucie odpowiedzialności ucznia.

4.Kształcili obywateli Europy XXI wieku.

5.Rozwijali poczucie solidarności i pomagali sobie nawzajem.

6.Szczególnie opiekowali się trudnym uczniem.

7.Jak najlepiej przygotowywali uczniów do dalszej nauki.

8.Uczyli krytycyzmu wobec negatywnych wzorców proponowanych przez rówieśników i środki masowego przekazu.


WIZJA SZKOŁY

Szkoła Podstawowa ,,Nasza Szkoła” jest szkołą przyjazną, bezpieczną i promującą zdrowy styl życia.

Pamięta o przeszłości, kształtuje postawy patriotyczne i obywatelskie.

Panuje w niej klimat sprzyjający twórczej pracy uczniów i nauczycieli.

Kształtuje ona ucznia szanującego innych, odpowiedzialnego i świadomie podejmującego decyzje w szybko zmieniającej się rzeczywistości.

Szkoła uwzględnia potrzeby i możliwości uczniów, rozwija uzdolnienia i zainteresowania wychowanków, wspiera uczniów słabszych.

W działaniach na rzecz wszechstronnego rozwoju dziecka, współpracuje z rodziną, instytucjami i środowiskiem lokalnym.


Koncepcja pracy szkoły jest modyfikowana, a podstawą do jej modyfikacji jest analiza potrzeb uczniów, rodziców, potrzeb środowiska oraz zmiany w prawie oświatowym. Koncepcja pracy szkoły jest znana uczniom, rodzicom i jest przez nich akceptowana.


MODEL ABSOLWENTA

Absolwent Szkoły Podstawowej „Nasza Szkoła”

 • zna i stosuje zasady życia społecznego

 • potrafi się uczyć

 • dostrzega w nauce swoje szanse życiowe

 • posiada wiedzę i umiejętnie ją wykorzystuje do rozwiązywania problemów

 • jest otwarty, komunikatywny i kreatywny

 • rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania

 • szanuje tradycję i kulturę własnego narodu, a także innych kultur

 • jest aktywny społecznie, tolerancyjny, wrażliwy na potrzeby innego człowieka

 • cechuje go wysoka kultura osobista

 • pamięta o przeszłości

 • dba o swój rozwój fizyczny, promuje zdrowy tryb życia

 • jest przygotowany do nauki na dalszym etapie


PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY

 1. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza oraz inna działalność statutowa szkoły.

1.Szkoła realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów.

2. Procesy edukacyjne zachodzące w szkole sprzyjają uczeniu się.

3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

4.Uczniowie są aktywni.

5. Respektowane są normy społeczne.

6. Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

8. Promowana jest wartość edukacji.

9. Rodzice są partnerami szkoły.

10.Wykorzystywane są zasoby szkoły na rzecz wzajemnego rozwoju.

11.Szkoła organizuje procesy edukacyjne analizując wyniki sprawdzianów, testów itp.

12. Współpraca pomiędzy nauczycielami oparta jest na wzajemnym szacunku i życzliwości.

13. Zarządzanie szkoła służy jej rozwojowi.


Zakładane cele:

- systematyczne badanie efektów kształcenia i osiągnięć edukacyjnych uczniów;

- analiza wyników zewnętrznych;

- promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych;

- wspomaganie uczniów słabszych;

-wzmacnianie aktywności uczniów;

- eliminowanie przejawów agresji, przemocy;

- przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia;

- promowanie zdrowego stylu życia;

- kształcenie postaw prospołecznych i patriotycznych;Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:

- wyniki analizy testów wskazują na przyrost wiedzy i umiejętności;

-w zajęciach dodatkowych uczestniczy duża ilość uczniów;

-uczniowie prezentują właściwe zachowania;

-uczniowie i rodzice korzystają ze wsparcia szkoły w rozwiązywaniu problemów;

-uczniowie biorą udział w konkursach, zajmują wysoki lokaty;

-uczniowie prowadzą zdrowy styl życia;


Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole:

-analizowanie wyników sprawdzianu różnorodnymi metodami analiz wyników;

- monitorowanie realizacji podstawy programowej;

-formułowanie i wdrażanie wyników z analizy osiągnięć uczniów;

- stosowanie różnych metod i sposobów uczenia się;

- wskazywanie uczniowi co opanował, a nad czym musi jeszcze popracować;

-organizowanie próbnych sprawdzianów;

-rozwijanie inicjatyw w kierunku: zapewnienia atrakcyjnej oferty zajęć pozalekcyjnych; poszukiwania skutecznych form i metod pracy;

-mobilizowanie uczniów do udziału w konkursach;

-ewaluacja Programu wychowawczo- profilaktycznego,

- organizowanie imprez promujących właściwe zachowanie np. Dzień Życzliwości;

-organizowanie zajęć, imprez związanych z promocją zdrowego stylu życia;

-stosowanie statutowego oceniania uczniów z zachowania;

-współpraca wychowawcy z dyrektorem szkoły, rodzicami i specjalistami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

-prowadzenie badań oczekiwań uczniów i rodziców wobec szkoły;

-rozwijanie samorządności uczniów poprzez działalność w Samorządzie Uczniowskim;

-organizowanie wycieczek, imprez o różnym charakterze związanych z bieżącymi potrzebami

- zwiększenie świadomości dzieci w zakresie bezpieczeństwa korzystania z urządzeń komunikacji elektronicznej, Internetu

- działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom

-uświadamianie dzieciom zagrożeń związanych z agresją, napadem , terroryzmem

- kształtowanie nawyków, bezpiecznych zachowań służących ochronie przed agresją i terrorem


 1. Procesy zachodzące w szkole.

Zakładane cele: - analizowanie i modyfikowanie koncepcji pracy; -wzbogacenie oferty edukacyjnej zgodnie z rzeczywistymi potrzebami uczniów; -stosowanie nowatorskich rozwiązań programowych; - monitorowanie i doskonalenie procesów edukacyjnych; - doskonalenie współpracy między członkami rady pedagogicznej; -angażowanie uczniów do współpracy w planowaniu działań wychowawczych; -wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów;

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze: -koncepcja pracy jest znana i akceptowana przez uczniów i rodziców, wszyscy chętniej biorą udział w jej realizacji; -uczniowie rozwiązują swoje zainteresowania, poznają ciekawe formy spędzania czasu; -dokładne informacje o postępach w nauce motywują uczniów do dalszej pracy; - współpraca miedzy nauczycielami oraz nauczycielami i uczniami korzystanie wpływa na proces edukacyjny; -każdy uczący się ma równe szanse rozwojuZadania do realizacji i działania podejmowane w szkole:

-aktualizowanie koncepcji pracy;

-rozpoznawanie potrzeb uczniów odnośnie oferty edukacyjnej;

-nauczyciele aktywnie i systematycznie uczestniczą w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego;

-opracowanie planu doskonalenia nauczycieli;

-realizacja projektów unijnych;

-udział w programach np. Szklanka mleka, Owoce w szkole;

- realizowanie programów profilaktycznych: „Nie pal przy mnie proszę”, „Moje dziecko idzie do szkoły”

-stosowanie jasno określonych wymagań oraz zasad oceniania;

-przypominanie uczniom zasad oceniania zachowania

- konsekwentne stosowanie wymagań ustalonych w regulaminach;

-wspólne planowanie pracy rocznej przez nauczycieli;

-stworzenie warunków do samorządnego działania uczniów np. inicjatywy uczniów w działaniach wychowawczych, działalność Samorządu Uczniowskiego;

-zwiększenie wiedzy na temat indywidualizacji procesu edukacji, stosowanie w praktyce


 1. Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym.

Zakładane cele:

-wykorzystanie zasobu środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju;

-wykorzystanie informacji o losach absolwentów do doskonalenia efektów nauczania i wychowania;

- promowanie w środowisku potrzeby uczenia się;

-rozwijanie współpracy z rodzicami na różnych płaszczyznach życia szkoły

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze: -współpraca szkoły ze środowiskiem wpływa korzystnie na rozwój edukacyjny uczących się;

- widoczny jest udział uczniów w imprezach, akcjach, uroczystościach na terenie wsi;

- w szkole odbywają się dni promocji szkoły związane z prezentacją osiągnięć uczniów;

- z współpraca i zaangażowanie , rodziców w życie szkoły - rodzice są partnerami szkoły

Zadania do realizacji i działania podejmowane przez szkołę:

-kontynuacja współpracy i instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku;

Poszukiwanie nowych rozwiązań w tym zakresie;

- czynne włączanie się inicjatywy płynące ze środowiska;

-ustalenie sposobu gromadzenia informacji o absolwentach

-wykorzystanie informacji w procesie edukacyjnym

- organizacja dni otwartych dla uczniów i rodziców;

- czynna współpraca z rodzicami

- współudział w podejmowaniu decyzji

- zasięganie opinii w sprawach uczniów, planowanych działaniach, imprezach itp.

- przygotowanie imprez środowiskowych np. tradycją szkoły są JASEŁKA;

-aktualizowanie strony internetowej szkoły, gazetek, informatorka - sukcesy, wydarzenia szkolne; - umieszczanie informacji o działaniach szkoły w prasie lokalnej; - wypracowanie skutecznych metod w przepływie informacji pomiędzy nauczycielami a rodzicami; - publikacja dokumentacji szkolnej na stronie internetowej;4. Zarządzanie szkołą.

Zakładane cele: - wspólne planowanie działań przez Radę Pedagogiczną; - prowadzenie ewaluacji wewnętrznej przez zespoły nauczycieli; - podejmowanie działań wzbogacających bazę i wyposażenie szkoły -prowadzenie działań związanych z remontami i modernizacją placówki - opracowanie na dany rok szkolny nadzoru pedagogicznego - sprawne zarządzanie szkołą

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze: -proces edukacyjny przebiega bez zakłóceń; - szkoła posiada i wykorzystuje pomoce dydaktyczne; - wewnętrzny nadzór pedagogiczny przebiega zgodnie z planem nadzoru i służy poprawie jakości pracy szkoły -szkoła podejmuje działania zmierzające do poprawy warunków pracy - baza i wyposażenie -szkoła prowadzi ewaluację swojej pracy, dyrektor powołuje zespoły ds. ewaluacji -szkoła realizuje harmonogram remontów i modernizacji - szkoła jest sprawnie zarządzana, funkcjonalna dla uczniów, rodziców i pracowników - posiada jasno określone procedury i regulaminy

Zadnia do realizacji i działania podejmowane przez szkołę:

-aktualizacja bazy dydaktycznej ;spis zapotrzebowania; -w miarę możliwości zakup pomocy dydaktycznych promowanych przez zespoły przedmiotowe; -sprawna realizacja zadań z planu nadzoru pedagogicznego -w miarę posiadanych środków doposażenia szkoły w niezbędny sprzęt audiowizualny, meble itp.; -na bieżąco prowadzona jest ewaluacja pracy szkoły; - w szkole prowadzone są remonty i modernizacje zgodnie z przydzielonymi środkami finansowymi; - w szkole obowiązują jasno określone procedury, regulaminy, instrukcje.


EWALUACJA REALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ

Ocena przydatności i skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w odniesieniu do złożonych celów będzie przede wszystkim poprzez:

-Prowadzenie kontroli dokumentacji szkolnej. -Obserwację zajęć prowadzonych przez nauczycieli -Kontrolowanie godzin z Karty Nauczyciela. - Sprawdzanie na bieżąco czy realizowana jest podstawa programowa. -Analizę sprawozdań z pracy zespołów działających w szkole.

Do modyfikowania przebiegu procesów edukacyjnych zachodzących w szkole oraz ich planowania w przyszłości służyć będą wnioski z nadzoru i obserwacji prowadzonych przez Dyrektora, Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i uczniów. 

 


KONCEPCJA PRACY

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

STOWARZYSZENIA „NASZA SZKOŁA“

W PIOTROWICACH


2019/2020 - 2021/2022Zatwierdzona uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 01.10.2019r.

UCHWAŁA NR 7/2019/2020MISJA PRZEDSZKOLA


Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność.

Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia.

Nie żądajmy, lecz przekonujmy.

Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak, aby samo wiedzieć chciało”

Janusz Korczak


Zrobimy wszystko, aby dziecko w naszym przedszkolu czuło się kochane, bezpieczne, traktowane indywidualnie i podmiotowo.

Stworzymy warunki i pomożemy mu pokazać swoje możliwości, być samodzielnym, twórczym i otwartym na nowe doświadczenia.


 


WIZJA PRZEDSZKOLA

W naszym przedszkolu:

Dostarczamy dzieciom miłych wspomnień na całe życie.

Szanujemy i przestrzegamy prawa dziecka.

Pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć.

Prowadzimy edukację proekologiczną i prozdrowotną, wyrabiamy u dzieci nawyki higieniczne, zdrowotne, ekologiczne.

Jesteśmy otwarci na propozycje i współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Służymy pomocą w razie trudności wychowawczych.

Przywiązujemy dużą wagę do świąt rodzinnych.

Zapewniamy potrzebę swobodnej i bezpiecznej zabawy.

Organizujemy różnorodne i atrakcyjne zajęcia: teatrzyki, pokazy, spotkania z muzykami, wycieczki, uroczystości przedszkolne.

Prowadzimy działania mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich dzieci.

Zapewniamy wszechstronny rozwój każdego dziecka.


DZIECKO W NASZYM PRZEDSZKOLU JEST:

Ufne w stosunku do nauczycieli.

Zaradne, radosne, wesołe, otwarte na świat i ludzi, kreatywne i empatyczne.

Aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola.

Twórcze i samodzielne w zabawie i nauce.

Odpowiedzialne i obowiązkowe.

Kulturalne i tolerancyjne.

Świadome różnych zagrożeń.


MODEL ABSOLWENTA

Absolwent Niepublicznego Przedszkola w Piotrowicach:

Wykazuje:

- ciekawość świata i chęć poznawania czegoś nowego

- motywację do uczenia się oraz podejmowania wysiłku intelektualnego

- umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania

- umiejętność współpracy w grupie

- tolerancję wobec innych ludzi, ich przekonań

- wrażliwość na potrzeby innych

- umiejętność radzenia sobie z problemami

- samodzielność na miarę swoich możliwości

Posiada:

- podstawową wiedzę o świecie

- zdolność obdarzania uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują;

- umiejętność poszanowania przyrody i środowiska

Zna:

- swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; wie, komu można podawać takie informacje;

- swoje prawa i obowiązki;

- swoje miejsce w rodzinie

- podstawowe normy społeczne

- kulturę i dziedzictwo własnego regionu,

- swoją narodowość i symbole narodowe oraz wie, że Polska należy do Unii Europejskiej;

Potrafi:

- dbać o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia i zdrowego trybu życia;

- zachować się w sytuacji zagrożenia i wie, gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić;

- współdziałać w grupie

- wykazywać inicjatywę w działaniu

- odróżniać dobro od zła

- występować publicznie

Przestrzega:

- reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych;

- zasad bezpieczeństwa i higieny

- zasad kulturalnego współżycia i postępowania


OGÓLNE ZAŁOŻENIA KONCEPCJI (cele i zadania)

Utrzymanie dotychczasowej wysokiej jakości pracy przedszkola poprzez systematyczne wzmacnianie mocnych stron pracy placówki.

Stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym.

Wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka.

Efektywne angażowanie rodziców do realizacji zadań określonych w koncepcji.

Realizacja programów uwzględniających wzmacnianie pozytywnych zachowań dzieci, promujących zdrowy styl życia oraz edukację patriotyczną i europejską.

Wyrównanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie uzdolnień dzieci.

Dbałość o ich wszechstronny rozwój dzieci.

Diagnozowanie oraz monitorowanie prowadzonej pracy oraz dokonywanie ewaluacji działań po każdym roku szkolnym.

Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa i dbanie o zdrowie.

Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka poprzez współpracę z rodzicami

i instytucjami wspierającymi dziecko.

Współpraca z innymi przedszkolami, szkołami, organizacjami i instytucjami użyteczności publicznej.

Współpraca pomiędzy Gronem Pedagogicznym, pracownikami szkoły i Rodzicami oparta na wzajemnym szacunku i życzliwości.

Motywowanie nauczycieli do nowatorskiego i twórczego stylu pracy oraz ciągłego podnoszenia jakości swojej pracy.

Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym.


KRYTERIA SUKCESU

- Wzrost bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego dzieci.

- Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola.

- Wzrost skuteczności racy nauczycieli.

- Upowszechnienie praw dziecka.

- Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem.

- Realizacja autorskich programów edukacyjnych, profilaktycznych.

- Kontynuacja współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.

- Prowadzenie skutecznego systemu diagnozowania dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych.

- Upowszechnianie wiedzy o działalności przedszkola.

- Liczny udział dzieci w konkursach, turniejach itp.

- Zmodernizowanie bazy przedszkola, wzbogacenie o nowoczesne pomoce dydaktyczne.

- Zadowolenie nauczycieli z dobrze spełnionego obowiązku oraz wzrost motywacji w dążeniu do osiągnięcia sukcesu.


SYSTEM MOTYWACJI DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Stosowane nagrody:

- pochwała indywidualna

- pochwała wobec grupy

- pochwała przed rodzicami

- oklaski

- emblematy

Stosowane kary:

- brak nagrody

- upomnienie słowne indywidualne

- upomnienie słowne wobec grupy

- poinformowanie rodziców o zachowaniu

- chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy


KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W LATACH 2019-2021

Zadania:

 1. Przedszkole motywuje dzieci do wysiłku i pracy nad sobą w ramach wyrównywania szans edukacyjnych oraz wspiera dzieci w rozwijaniu uzdolnień

 2. Wspólnie z rodzicami uczymy się poznawać i tworzyć warunki do indywidualnego rozwoju dziecka uwzględniając jego potrzeby, możliwości, zdolności i zainteresowania.

 3. Promowanie zdrowego stylu życia – podejmowanie działań w zakresie dbałości o zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne.

 4. Magiczna moc wychowania przez sztukę i muzykę w dążeniu do rozwijania aktywnych postaw twórczych dzieci i samodzielnego działania.


PRIORYTETY NA ROK SZKOLNY 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022

 1. Promocja zdrowego stylu życia poprzez wzbudzanie zamiłowań do sprawności ruchowej.

 2. Literatura dziecięca inspiracją do twórczego myślenia dzieci.

 3. Kształtowanie u dzieci aktywnych postaw wobec przyrody poprzez rozwijanie świadomości ekologicznej. Kształtowanie postaw proekologicznych rodziców i pracowników przedszkola.

 4. Wychowanie komunikacyjne dla dzieci przedszkolnych, bawię się i żyję bezpiecznie.

 5. Rozwijanie postaw twórczych dziecka poprzez stosowanie aktywnych metod pracy i umożliwianie kontaktów ze sztuką i aktywność plastyczną.

 6. Jestem bezpieczny we drodze do przedszkola, w zabawie i aktywności ruchowej.


EWALUACJA REALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ

Ocena przydatności i skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w odniesieniu do założonych celów będzie realizowana przede wszystkim poprzez:

- prowadzenie kontroli dokumentacji przedszkolnej

- obserwację działań prowadzonych przez nauczycieli

- sprawdzanie na bieżąco czy realizowana jest podstawa programowa


Do modyfikowania przebiegu procesów edukacyjnych zachodzących w szkole oraz ich planowania w przyszłości służyć będą wnioski z nadzoru i obserwacji prowadzonych przez Dyrektora, Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców.

 

ŹRÓDŁA OPRACOWANIA KONCEPCJI

Podstawą do opracowania koncepcji było wymaganie w załączniku do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego : „Przedszkole działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe dzieci, specyfikę pracy przedszkola oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego. Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom i przez nich akceptowana“ oraz wnioski z prowadzonego przez dyrektora nadzoru pedagogicznego.


PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. 2019r. poz.1481 z późniejszymi zmianami)

2.U stawa z dnia14grudnia 2016r.Prawo oświatowe (Dz. U. 2019r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681 z późniejszymi zmianami)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 2019r. poz. 1627 z późniejszymi zmianami)

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej(Dz.U. 2018r. poz. 1679 z późniejszymi zmianami)

4.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym(Dz.U. 2018r. poz. 1485 z późniejszymi zmianami)

5.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci(Dz.U. 2017r. poz. 1635 z późniejszymi zmianami)

6.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2019r. poz. 323 z późniejszymi zmianami) 7.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2018 r., poz. 967 i 2245 oraz z 2019r. poz.730 i 1287 z późn. zmianami) 8.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz.U. z 2018r., poz.1574 z późn.zmianami) 9.Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019r. ( Dz.U.2019 poz.1650) zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

10. Statut Szkoły Podstawowej ,, Nasza Szkoła”

11. Program wychowawczo - profilaktyczny