Program wychowawczo - profilaktyczny

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

 

Program wychowawczo-profilaktyczny

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego "Nasza Szkoła"

Program wychowawczo-profilaktyczny został utworzony w porozumieniu Rady Pedagogicznej  z Radą Rodziców w dniu 21.09.2020r.


Zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 02.09.2020r.

 

UCHWAŁA NR 1/2020/2021

 

Podstawa prawna

         Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (tj. Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 z późn. zm.),

         Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.( (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292) z    późniejszymi zmianami)

          Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2017r. poz.1658 z późn. zm.)

         Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 zmieniające rozporządzenie  w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego    w poszczególnych typach szkół                                                           ( Dz. U. z 2017r. , poz.356 z późn. zm.)

         Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  (Dz. U. z 2017 poz. 1643)

         Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej,edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii(Dz. U. z dnia 2015r. z późn. zm.)

         Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz.U.z 2016 r.  poz. 546, 960, 1245 ze zm.),

         Ustawa z dnia 25 marca 2016 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.),

         Ustawa  z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu  narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783)

                Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r.o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu

                 i   wyrobów tytoniowych1), 2) (Dz.U. z 2016 r.  poz. 1331 ze zm.).

·         Rozporządzenie ministra edukacji narodowej1)z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem               COVID-19 ( Dz.U. z 2020r. poz.1389 z późn. zm.)

 

          Zgodnie z art.26 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r. poz.59, 941 z późn. zm.)                                     szkoła podstawowa od 1 września 2017r. realizuje program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:

1)       treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz,

2)       treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

          Statut Szkoły

          Koncepcja Pracy Szkoły 2016/2017-2018/2019

          Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie na lata 2016-2021

 

 

 

 

 

Rozdział 1. Misja i wizja szkoły i przedszkola.

 

Misja szkoły

Nie zmuszajmy dziecka do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność. Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy, lecz przekonujmy. Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijać jego umysł tak, by samo wiedzieć chciało.

                                                    Janusz Korczak

Misja oddziałów przedszkolnych

Celem misji jest zapewnienie wszystkim wychowankom wszechstronnego, bezpiecznego rozwoju, przygotowanie dzieci do przeżywania sukcesu i radzenia sobie z porażkami.

Misja szkoły podstawowej

Celem misji jest dostosowanie programów nauczania do przyszłych potrzeb młodzieży, zachęcanie do wysiłku, stymulowanie kreatywności uczniów, służenie społeczności lokalnej. Dążenie do tego, aby Szkoła cieszyła się uznaniem środowiska lokalnego i zaufaniem rodziców, a jej pracownicy mieli satysfakcję z wykonywanej pracy.

Wizja oddziałów przedszkolnych.

Oddziały przedszkolne przyjazne dziecku i jego rodzicom, dające możliwość samorealizacji, kreatywnego myślenia, poszanowania godności własnej i innych, zapewniające poczucie bezpieczeństwa, stwarzające warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka na miarę jego indywidualnych możliwości. To także oddziały, dzięki którym dzieci zdobywają wiedzę 
i umiejętności pozwalające sprostać wymaganiom stawianym szkole i w życiu dorosłym. 
W procesie edukacji wdrażające innowacje pedagogiczne, programy własne oraz własne 
i adoptowane projekty edukacyjne.

Wizja szkoły podstawowej.

Szkoła dostosowana do zmian cywilizacyjnych, w nowoczesny sposób przygotowująca dzieci 
i młodzież do wyzwań, jakie stawia dorosłość. Szkoła osiąga wysokie wyniki w zakresie nauczania, wychowania i opieki, kształtuje postawy patriotyczne, prozdrowotne, ekologiczne, realizuje edukację informatyczną oraz językową, stymuluje wszechstronny rozwój ucznia, skutecznie przeciwdziała patologiom społecznym, oferuje uczniowi atrakcyjne metody nauki, rozwija jego zainteresowania oraz zachęca go do przyjmowania aktywnych i twórczych postaw. Rozwija wrażliwość na potrzeby innych ludzi oraz angażuje do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym w ramach działań podejmowanych w ramach wolontariatu.

 

 

Rozdział 2. Zadania Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego

1.       Założenia ogólne

Zgodnie ze wskazaniami działalność wychowawczo-profilaktyczna w

naszej szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

1.fizycznej - ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;

2.psychicznej - ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi

zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczuci a siły, chęci do życia i witalności;

3.społecznej - ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych;

4.poznawczej - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

 

Nasza placówka prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną wśród dzieci przedszkolnych, uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Działalność ta odbywać się będzie w formie pogadanek, zajęć warsztatowych, treningów umiejętności, debat, szkoleń, spektakli teatralnych, festynów, a także w innych postaciach uwzględniających wykorzystywanie aktywnych metod.

 

2.       Zadania

·         budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia;

·         działania w ramach profilaktyki związanej z pandemią COVID-19

·         kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu;

·         wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną;

·         rozwijanie i wspieranie działalności wolontarystycznej;

·         kształtowanie  przyjaznego  klimatu  w  szkole  lub  placówce,  budowanie  prawidłowych  relacji  rówieśniczych  oraz  relacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami;

 

3.       Cele szczegółowe

Uczeń:

-jest życzliwy, dostrzega potrzeby drugiego człowieka,                                                            

-udziela pomocy rówieśnikom,                                                                                                

 -szanuje ludzi i respektuje ich prawa,                                                                                            

-jest tolerancyjny wobec drugiego człowieka,                                                                         

-jest odpowiedzialny,                                                                                                                       

-potrafi rozwiązywać konflikty,                                                                                                 

 -potrafi sobie radzić z trudnymi uczuciami (złość, gniew, strach)                                           

-jest asertywny,                                                                                                                           

 -potrafi komunikować się z innymi, dyskutować, bronić i uzasadniać własny punkt widzenia,                                                                                                                              

-godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz,                                                                               

-kieruje się miłością do ojczyzny, poszanowaniem dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na kultury Europy i świata,                                             

-czuje się bezpiecznie w swoim środowisku szkolnym,                                                           

-odróżnia dobro od zła,                                                                                                                    

-dba o higienę osobistą, estetykę ubioru, pomieszczeń,    

-może rozwijać swoje zdolności i zainteresowania, być kreatywnym

 

4.       Model absolwenta.

Absolwent oddziału przedszkolnego jest:

·         otwarty i tolerancyjny, życzliwie nastawiony do świata i ludzi,

·         wyposażony w wiedzę i umiejętności dostosowane do swoich możliwości,

·          odpowiednio przygotowany do wypełniania obowiązku szkolnego,

·          odpowiedzialny za swoje zachowanie,

·         aktywny, dociekliwy i kreatywny;

zna:

·          swoje miejsce w świecie ( jestem Polakiem, mieszkam w Polsce, mówię w języku polskim),

·         symbole narodowe i je szanuje,

·         swoje zalety i mocne strony;

umie:

·         akceptować siebie i innych,

·          komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi,

·         obcować ze sztuką – teatrem, sztuką, muzyką,

·         dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo,

·         być odpowiedzialnym za pielęgnowanie i zachowanie naturalnego środowiska

·         okazywać pomoc słabszym, niepełnosprawnym.

 

 

Absolwent szkoły podstawowej

·         posiada umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy w codziennym życiu oraz stara się wszelkie problemy rozwiązywać w sposób twórczy,

·         prawnie komunikuje się w języku polskim, korzysta ze źródeł książkowych oraz multimedialnych, swobodnie wyraża swoje myśli i przeżycia,

·          rozwija zainteresowanie otaczającym go światem,

·          posługuje się na poziomie podstawowym technologią informatyczną,

·          jest przygotowany do odbioru różnych form kultury,

·         potrafi dokonać samooceny,

·         rozróżnia dobre i złe zachowania, w swoim postępowaniu kieruje się normami,

·         dba o bezpieczeństwo swoje i innych,

·         charakteryzuje się wrażliwością sumiennością i uporem w dążeniu do wyznaczonego celu,

·         potrafi wybrać bezpieczną i zdrową drogę swojego rozwoju,

·         okazuje życzliwości i szacunek innym ludziom,

·          potrafi działać w grupie,

·         umie wyrażać swoje poglądy, dążenia,

·         jest przygotowany do wzięcia odpowiedzialności za podejmowane decyzje,

·         niesie bezinteresowną pomoc ludziom potrzebującym.

 

5. Diagnoza sytuacji wychowawczej

Każdego roku przeprowadzana jest diagnoza środowiska, analizuje się potrzeby i zasoby szkoły z obszaru wychowania i profilaktyki w szkole na podstawie:                         

-ankiety skierowanej do rodziców na temat oczekiwań rodziców w realizacji treści profilaktycznych i wychowawczych,                                                                                      

-spostrzeżeń wychowawcy na temat klasy,

-analiza dokumentacji szkolnej,                                                                                             

-obserwacji bieżących zachowań uczniów na terenie szkoły, analiza uwag wpisanych do dziennika,                                                                                                             

-sprawozdań semestralnych opracowanych przez wychowawcę.                                                                           

W wyniku diagnozy i ewaluacji Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki wyłoniono następujące obszary problemowe:                                           

  -potrzeba objęcia szczególnym wsparciem dzieci 5 i 6 -  letnich m.in. z uwagi na obniżony wiek szkolny (obserwacja),                                              

 -brak motywacji do nauki  niskie potrzeby edukacyjne (analiza ocen cząstkowych uczniów, spostrzeżenia nauczycieli)                                    

-niewystarczająca komunikacja interpersonalna w relacji uczeń - uczeń ( spostrzeżenia wychowawców, pedagoga),                                                          

  -w niektórych przypadkach nierespektowane są przez uczniów normy społeczne, tym zachowania agresywne uczniów ( analiza dziennika lekcyjnego),                                                                                                                               -w większym zakresie należy przedstawić uczniom Prawa Dziecka, a także zagadnienia związane z cyberprzemocą (sprawozdania wychowawców, dokumentacja pedagoga- ewaluacja wew.),                                                                                            

      -rozszerzyć działania na rzecz profilaktyki uzależnień, przemocy, otyłości (spostrzeżenia pedagoga, wychowawców, analiza ankiet)                                           

  -naruszania przez uczniów dyscypliny szkolnej;

-niska frekwencja uczestnictwa rodziców w spotkaniach z wychowawcami 

-znajomości i przestrzegania zasad dobrego wychowania;                                           

    -odpowiedzialności za otoczenie i estetykę szkoły;                                                  

 -zarządzania sobą w czasie wolnym;                                                                        

      -radzenia sobie ze stresem;                                                                              

     -współpracy z rodzicami;                                                                                     

     -umiejętności interpersonalnych

 

6.       Kryteria efektywności                                                                                               

 Uczeń:                                                                                                                     

Wszyscy uczniowie naszej szkoły są podatni oddziaływaniom tego programu.

Nauczyciele:                                                                                                              

Wszyscy nauczyciele realizują Program Wychowawczo - Profilaktyczny, a w szczególności nauczyciele wychowawcy uwzględniają go przy realizacji klasowych planów pracy.

Rodzice:                                                                                                                                     Rodzice uczniów naszej szkoły znają i akceptują program oraz czynnie współpracują przy jego realizacji.

W naszej szkole pamiętamy o tym, że uczniowie/ dzieci przedszkolne:                                            

·         otrzymują dość zachęty, aby uczyły się śmiałości,                                               

·         w pełni aprobowani uczą się lubić się samych siebie,

·         często słyszą słowa uznania, uczą się stawiać sobie cele,

·         wychowani są w poczuciu bezpieczeństwa, uczą się ufać sobie i innym,

·         otaczani rzetelnością i uczciwością uczą się, czym jest prawda i sprawiedliwość,

·         dzieci, które mają trudności w nauce, potrzebują naszego zrozumienia, wsparcia

 

7.       Struktura oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych

Dyrekcja:

·         dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole,

·         wspiera finansowo i organizuje działania profilaktyczne w środowisku szkolnym,

·         stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej, czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,

·         ma obowiązek organizowania spotkań szkoleniowych dla nauczycieli,

·         dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły, w tym w zakresie działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19

Pedagog szkolny:

·         ma obowiązek niesienia wszechstronnej pomocy dzieciom,

·         ma obowiązek ścisłej współpracy z policją i z sądem dla nieletnich,

·         w sposób zdecydowany reaguje na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,

·         diagnozuje problemy wychowawcze,

·         poprzez działania wychowawcze kształtuje wśród uczniów i rodziców świadomość prawną w zakresie ponoszenia konsekwencji za popełniony czyn,

·         doskonali się w zakresie wychowania i profilaktyki,

Nauczyciele:

·         mają obowiązek reagowania na przejawy u dzieci niedostosowania społecznego, wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów,

·         udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,

·         odpowiadają za  życie,  zdrowie  i  bezpieczeństwo  dzieci  podczas  pobytu  w  szkole  i  poza  jej  terenem  np.  na wycieczkach szkolnych,

·         świadczą pomoc psychologiczno-pedagogiczną w bieżącej pracy z uczniem,

·         realizują zadania zlecone przez Dyrektora w ramach profilaktyki COVID-19

Wychowawcy klas:

·         wychowawcy i pedagog szkolny prowadzą w różnych formach szkolenia, konsultacje dla rodziców, dążą w  swojej pracy do integracji zespołu klasowego, sprawują opiekę wychowawczą nad uczniami szkoły, a w szczególności: tworzą warunki wspomagające ich rozwój i przygotowują do życia w rodzinie i w społeczeństwie,

·         poznają warunki życia i nauki swoich wychowanków,

·         uczą pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości,

·         realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe programu wychowawczego szkoły,

·         nadzorują pomoc psychologiczno-pedagogiczną w swojej klasie,

·         realizują zadania zlecone przez Dyrektora w ramach profilaktyki COVID-19

 

Rodzice:

·         rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci,

·         powinni  zadbać o  właściwą  formę spędzania  czasu  wolnego  przez  uczniów,  proponować im  pozytywne  formy wypoczynku

·         zobowiązują się do przestrzegania regulaminów io zaleceń dotyczących COVID-19

 

ROZDZIAŁ II. Sposób organizowania zajęć wychowawczo -profilaktycznych dla dzieci z przedszkola i klas I – III.

Zadanie

Sposób realizacji

Dokumentacja

Wzajemne poznanie się

 

1.Dzieci/ uczniowie biorą udział w zabawach integrujących grupę

lub zespół klasowy.

2. Udział w uroczystościach szkolnych i

klasowych

 

Dokumentacja wychowawcy grupy/

klasy

 

Tworzenie warunków

rozwoju indywidualnych

zainteresowań.

 

 

 

1.Prowadzenie zajęć:

- zajęcia plastyczne

- zajęcia matematyczno - przyrodnicze

- aerobik

- zajęcia komputerowe

- rytmika

-j. angielski

2.Indywidualna praca z uczniem wybitnie uzdolnionym -

przygotowanie go do konkursu, olimpiady. Organizacja i

uczestnictwo w konkursach.

Dokumentacja szkolna

 

Poznanie reguł zachowania w miejscach publicznych

 

 

 

1.Dzieci/ uczniowie stosują formy dobrego zachowania.

2. Biorą udział w imprezach kulturalnych z zachowaniem zasad

bezpieczeństwa i dobrego zachowania

 

Dokumentacja wychowawcy grupy/

klasy

Obserwacja

 

Przeciwdziałanie agresji i

przemocy

utrudniające życie we

współczesnym świecie.

 

1. Praca nad doskonalenie swojego charakteru i wyzbyciu się

słabości.

2. Uczestnictwo w zajęciach mających na celu wyeliminowanie

niepożądanych zachowań.

 

 

Dokumentacja wychowawcy grupy/

klasy

Dziennik pedagoga

 

Bezpieczeństwo

 

1. Nauczyciele zapoznają uczniów z regulaminami.

2. Organizacja pogadanek, zajęć warsztatowych dotyczących

bezpieczeństwa.

4. Zapoznanie uczniów z telefonami alarmowymi, z zasadami pierwszej pomocy.

6. Zapoznanie z zasadami BHP na lekcjach.

Dokumentacja wychowawcy grupy/

klasy

Alarmy próbne przeciwpożarowe

Dyżury nauczycieli w czasie przerw.

Dziennik pedagoga

 

Wdrażanie ucznia do

samodzielności

 

1. Uczestnictwo w pogadankach dotyczących samodzielności w

wykonywaniu czynności samoobsługowych i pracy na lekcji.

2. Samodzielne korzystanie z biblioteki szkolnej

-uczniowie

poznają zasoby i zachęcani

 są do czytelnictwa.

Dokumentacja wychowawcy grupy/

klasy

Dziennik pedagoga

Dziennik bibliotekarza

 

Tolerancja dla inności. Prawa człowieka i prawa dziecka.

 

1. Uczniowie zostają zapoznani z Prawami

Dziecka.

2. Znają swoje obowiązki.

3. Nauczyciele uświadamiają dzieciom, do kogo mogą się zwrócić

z prośbą o pomoc.

4. Uczestniczą w pogadankach na temat tolerancji i szacunku dla

drugiego człowieka.

Dokumentacja wychowawcy grupy/klasy

Dziennik pedagoga

 

Dbałość o dobry klimat w szkole.

 

1.Badanie samopoczucia ucznia w szkole.

2. Obserwacja zachowań na tle rówieśników.

3. Współpraca z samorządem kl.II -III

Dokumentacja wychowawcy grupy/

klasy

Dziennik pedagoga

Ankiety

Kształtowanie postaw

obywatelsko

-

patriotycznych

 

 

1. Uczniowie kultywują tradycje związane z najbliższą okolicą,

krajem.

2. Poznają symbole narodowe i europejskie.

3. Uczestniczą w uroczystościach o charakterze szkolnym i

państwowym

 

Dokumentacja szkolna

Kalendarz

 

Przygotowanie uczniów do

praktycznego wykorzystania

wiedzy.

 

 

1.Nauczanie informatyki od przedszkola

2.Organizowanie lekcji wychowawczych,

uczestniczenie w spektaklach teatralnych.

3.Korzystanie z różnorodnych źródeł informacji - wykonywanie

projektów

 

Dokumentacja szkolna

 

Propagowanie zdrowego stylu

życia

 

1.Praca na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, w organizacjach

działających w szkole.

2.Uczestnictwo w konkursach profilaktycznych.

3.Realizacja programów: „Czyste powietrze wokół nas”, „Nie pal przy mnie proszę”. „Mleko 
w szkole”, „Owoce w szkole”, „Bezpieczna szkoła”, „Bliżej sztuki-spotkania z Teatrem KRAK-ART”, „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, „Mądra szkoła czyta dzieciom”, „W krainie baśni i legend”, „Góra grosza”

4. Zawody sportowe dla uczniów z kl. I - III

5.Kształcenie i wzmacnianie norm przeciwnych paleniu oraz piciu alkoholu i innych używek (dopalacze) wśród najmłodszych poprzez pogadanki.

Dokumentacja szkolna

Kalendarz uroczystości

Dziennik pedagoga

 

Profilaktyka COVID-19

1.Zapewnienie środków dezynfekujących dla dzieci, rodziców i pracowników szkoły

2. Organizacja pogadanek z dziećmi na temat konieczności przestrzegania obowiązujących zasad dotyczących COVID-19

Dokumentacja szkolna

Eliminowanie napięć

psychicznych spowodowanych

niepowodzeniami szkolnymi oraz

trudnościami w kontaktach z

rówieśnikami

 

 

1.Organizacja zajęć dydaktyczno –

wyrównawczych

-zajęć korekcyjno -kompensacyjnych, logopedycznych,

2. Indywidualne rozmowy z pedagogiem.

3. Współpraca z PPP

4. współpraca z psychologiem i pedagogiem

5. Współpraca z logopedą

 

Dokumentacja szkolna

Pomoc rodzicom, nauczycielom w

rozwiązywaniu problemów

wychowawczych

 

 

1.Bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka w szkole i poza nią.

2. Dostarczenie aktualnych informacji rodzicom, nauczycielom,

opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań

wychowawczych i profilaktycznych poprzez spotkania ze

specjalistami (psycholog, logopeda) i pedagogiem szkolnym.

3.Indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicem. Konsultacje dla

rodziców.

4. Podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie rozwiązywania

trudności lub eliminowania zagrożeń.

5.Zapoznanie

rodziców z Powszechną Deklaracją Praw

Człowieka, Statutem Szkoły i regulaminami, programami.

6. Udostępnianie wykazu instytucji, gdzie można uzyskać pomoc

specjalistyczną.

7. Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania niebezpiecznych środków i substancji, a także norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego poprzez uczestnictwo np. w

radach szkoleniowych, kursach i szkoleniach.

 

Dokumentacja szkolna

Przeciwdziałanie przemocy w  rodzinie

 

1. Ochrona ofiar przemocy: rozmowa z uczniem, konsultacje z

rodzicami, w razie konieczności wszczęcie procedury „Niebieskiej

karty”, w ramach Programu przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  oraz ochrony Ofiar w Rodzinie w Gminie Kostomłoty 2016-2021

2. Pogadanki w klasach na temat przemocy.

 

Dokumentacja wychowawcy grupy/klasy

Dziennik pedagoga i psychologa

 

Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym przy GOPS w Kostomłotach

 

        Rozdział 5.  Ewaluacja programu.

Przebieg pracy wychowawczo - profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej obserwacji i ocenie. Informacje zwrotne pochodzące od uczniów, rodziców i nauczycieli służą doskonaleniu pracy i stanowią podstawę do planowania zamierzeń wychowawczych w kolejnym roku szkolnym. Opracowany program wychowawczo-profilaktyczny powinien być uchwalony przez Radę Rodziców, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. O sposobie tego porozumienia i formie potwierdzenia, że ono nastąpiło, decydują szkoły. 

 

Działalność edukacyjna szkoły od 1 września 2020r.

Od 1 września 2020 r. działalność edukacyjną szkoły powinny określać:

·         szkolny zestaw programów nauczania,

·         program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

Powinny być one ze sobą spójne i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej (rozporządzenie MEN z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej)